p
g. 1/4
R
A
P
O
RT
c
u pr
i
v
i
r
e
l
a
i
mp
l
e
m
e
ntar
e
a p
o
li
t
icii
d
e
r
e
mun
e
rar
e
a
c
o
ndu
c
at
o
r
il
o
r
T
U
R
BO
M
EC
A
N
IC
A
SA
P
o
li
t
ic
a d
e
r
e
mun
e
rar
e
a
r
e
c
a
sc
o
p
a
si
g
ur
a
r
ea
unui c
a
dru
t
r
a
nsp
a
r
e
n
t
pri
v
ind
a
c
t
i
v
i
t
a
t
ea
T
B
M
,
j
us
t
a
r
e
c
o
mp
e
ns
a
si m
o
t
i
v
a
r
e
a
c
o
nduc
a
t
o
ril
o
r in
v
e
d
e
r
ea
s
t
a
bilirii un
e
i r
e
mun
e
r
a
t
ii
e
chi
t
a
bil
e
a
a
dminis
t
r
a
t
o
ril
o
r si c
o
nduc
e
rii
e
x
e
cu
t
i
v
e
,
a
si
g
ur
a
c
a
drul d
e
a
t
r
a
g
e
r
e
d
e
p
e
rs
oa
n
e
c
o
mp
o
t
e
n
t
e
si
e
x
p
e
rim
e
n
t
a
t
e
in c
o
nduc
e
r
ea
T
B
M
, pr
e
cum si
e
chilibrul in
t
r
e
p
e
r
f
o
rm
a
t
a
, r
e
surs
e
l
e
si
o
bi
e
c
t
i
v
e
l
e
s
o
ci
e
t
a
t
ii.
S
o
ci
e
t
a
t
ea
r
e
sp
e
c
t
a
principiil
e
d
e
r
e
mun
e
r
a
r
e
s
t
a
bili
t
e
în
P
o
li
t
ic
a
d
e
R
e
mun
e
r
a
r
e
a
pr
o
b
a
t
a
in c
a
drul
A
G
OA
d
i
n 26
.
08
.
2021 d
a
r si r
e
g
l
e
m
e
n
t
ă
ril
e
l
e
g
a
l
e
a
plic
a
bil
e
ț
in
â
nd c
o
n
t
d
e
și în m
ă
sur
a
în c
a
r
e
sun
t
a
d
e
c
v
a
t
e
dim
e
nsiunii s
a
l
e
,
o
r
g
a
ni
z
ă
rii in
t
e
rn
e
și n
a
t
urii și c
o
mpl
e
x
i
t
ă
ț
ii
a
c
t
i
v
i
t
ă
ț
il
o
r s
a
l
e
.
P
o
li
t
ic
a d
e
r
e
mun
e
rar
e
a
f
o
s
t
a
plic
a
t
a
cu pri
v
ir
e
l
a
t
o
t
i Adminis
t
r
a
t
o
rii și
D
ir
e
c
t
o
ril
o
r E
x
e
cu
t
i
v
i
(
r
e
sp
e
c
t
i
v
D
ir
e
c
t
o
rului
G
e
n
e
r
a
l
)
a
i S
o
ci
e
t
a
t
ii , indi
f
e
r
e
n
t
d
e
d
a
t
a
numirii s
a
u d
a
t
a
înc
e
t
ă
rii m
a
nd
a
t
ului.
P
r
e
z
e
ntu
l
Rap
o
rt
a
f
o
s
t
in
t
o
cmi
t
in b
a
z
a
P
o
li
t
icii d
e
R
e
mun
e
r
a
r
e
a
d
o
p
t
a
t
a
d
e
a
c
t
i
o
n
a
rii s
o
ci
e
t
a
t
ii c
o
r
e
l
a
t
a
cu
pr
e
v
e
d
e
ril
e
C
o
n
t
r
a
c
t
e
l
o
r d
e
a
dminis
t
r
a
r
e
inch
e
i
a
t
e
in
t
r
e
S
o
ci
e
t
a
t
e
si m
e
mbrii C
A
,
a
v
a
nd in
v
e
d
e
r
e
urm
a
t
oa
r
e
l
e
pr
e
v
e
d
e
ri l
e
g
a
l
e
a
plic
a
bil
e
:
-
L
e
g
ea
nr. 24/2017 pri
v
ind
e
mi
t
e
n
t
ii d
e
ins
t
rum
e
n
t
e
f
in
a
nci
a
r
e
si
o
p
e
r
a
t
iuni d
e
pi
a
t
a
, cu
m
o
di
f
ic
a
ril
e
si c
o
mpl
e
t
a
ril
e
ul
t
e
ri
oa
r
e
-
R
e
g
ul
a
m
e
n
t
ul ASF nr. 5/2018 pri
v
ind
e
mi
t
e
n
ț
ii d
e
ins
t
rum
e
n
t
e
f
in
a
nci
a
r
e
și
o
p
e
r
a
ț
iuni d
e
pi
a
ț
ă
-
L
e
g
ea
31/1990 pri
v
ind s
o
ci
e
t
a
t
il
e
, r
e
public
a
t
a
, cu m
o
di
f
ic
a
ril
e
si c
o
mpl
e
t
a
ril
e
ul
t
e
ri
oa
r
e
-
C
o
dul d
e
G
u
v
e
rn
a
n
t
a
c
o
rp
o
r
a
t
i
v
a
a
l
B
V
B
;
-
R
O
F
-
TMB
-
R
e
g
ul
a
m
e
n
t
d
e
O
r
g
a
ni
z
a
r
e
şi Func
ţ
i
o
n
a
r
e
T
B
M
;
-
R
e
g
ul
a
m
e
n
t
ul d
e
G
u
v
e
rn
a
n
t
a
C
o
rp
o
r
a
t
i
v
a
a
l T
B
M
.
A
v
a
nd in
v
e
d
e
r
e
f
a
p
t
ul c
a
in c
a
drul A
GO
A din 27.04.2022
a
c
t
i
o
n
a
rii
a
u
a
pr
o
b
a
t
f
a
r
a
r
e
z
e
r
v
e
s
a
u
c
o
m
e
n
t
a
rii/
o
bs
e
r
v
a
t
ii r
a
p
o
r
t
ul d
e
r
e
mun
e
r
a
r
e
a
f
e
r
e
n
t
e
x
e
rci
t
iului
f
in
a
nci
a
r 2021, si in c
eea
c
e
pri
v
e
s
t
e
pr
o
c
e
sul d
e
impl
e
m
e
n
t
a
r
e
a
o
bi
e
c
t
i
v
e
l
o
r p
o
li
t
icii
d
e
r
e
mun
e
rar
e
in cursul
e
x
e
rci
t
iului
f
in
a
nci
a
r 2022 s
-
a
a
v
u
t
in
v
e
d
e
r
e
a
lini
e
r
ea
l
a
din
a
mic
a
indus
t
ri
e
i,
a
t
a
t
l
a
ni
v
e
l n
a
t
i
o
n
a
l, c
a
t
si in
t
e
rn
a
t
i
o
n
a
l si
a
si
g
ur
a
r
ea
r
ea
li
z
a
rii
o
bi
e
c
t
i
v
e
l
o
r s
t
a
t
e
g
ic
e
d
e
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
si d
e
d
e
zv
o
l
t
a
r
e
a
S
o
ci
e
t
a
t
ii.
Perioada
Variatia
remuneratiei
medii a
angajatilor
care nu sunt
conducatori
Variatia
remuneratiei
medii a
conducatorilor
Variatia
Cifrei de
afaceri
Variatia
EBITDA
2018 vs 2017
2019 vs 2018
2020 vs 2019
2021 vs 2020
2022 vs 2021
35%
18%
9%
7%
9%
24%
1%
8%
4%
2%
11.5%
2.3%
8.7%
5.1%
5.96%
37.8%
-10.3%
-23.5%
-8.6%
-2.66%
R
e
mun
e
r
a
t
iil
e
a
c
o
rd
a
t
e
m
e
mbril
o
r C
A
si dir
e
c
t
o
ril
o
r
e
x
e
cu
t
i
v
i
a
i S
o
ci
e
t
a
t
ii
a
u urm
a
ri
t
a
si
g
ur
a
r
ea
un
e
i
c
o
mp
a
t
ibili
t
a
t
i
a
a
c
e
s
t
o
r
a
cu pr
e
v
e
d
e
ril
e
p
o
li
t
icii in
t
e
rn
e
d
e
s
a
l
a
ri
z
a
r
e
si cu
a
c
t
i
v
i
t
a
t
ea
S
o
ci
e
t
a
t
ii d
a
r si
p
g. 2/5
f
id
e
li
z
a
r
ea
si l
o
i
a
li
z
a
r
ea
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
ului prin
a
si
g
ur
a
r
ea
un
e
i r
e
mun
e
r
a
ț
ii
t
o
t
a
l
e
a
d
e
c
v
a
t
e
, r
a
p
o
r
t
a
t
a
l
a
s
a
rcinil
e
si r
e
sp
o
ns
a
bili
t
a
t
il
e
a
t
ribui
t
e
prin
c
o
ntra
c
tu
l
d
e
adm
i
n
i
strar
e
in c
o
n
t
e
x
t
ul r
ea
li
z
a
rii
o
bi
e
c
t
i
v
e
l
o
r
o
p
e
r
a
ț
i
o
n
a
l
e
d
e
t
e
rmin
a
t
e
prin
P
r
o
g
r
a
mul d
e
V
a
n
z
a
ri.
In
a
nul 2022 C
o
mi
t
e
t
ul d
e
r
e
mun
e
r
a
r
e
nu
a
pr
o
pus si nu
a
a
pr
o
b
a
t
c
o
mp
o
n
e
n
t
e
d
e
s
t
imul
a
r
e
p
e
t
e
rm
e
n
lun
g
p
e
n
t
ru
D
ir
e
c
t
o
ri /m
e
mbri
a
i C
o
nsiliului d
e
Adminis
t
r
a
t
i
e
.
In c
eea
c
e
pri
v
e
s
t
e
r
e
mun
e
r
a
ț
i
a
d
e
b
a
z
a
s
t
a
bili
t
a
p
e
n
t
ru m
e
mbrii C
A
a
c
ea
s
t
a
s
e
b
a
z
ea
z
ă
p
e
r
o
lul,
e
x
p
e
ri
e
n
ț
a
indi
v
idu
a
l
ă
,
a
bili
t
ă
ț
i și ni
v
e
l d
e
p
e
r
f
o
rm
a
n
ț
ă
sus
ț
inu
t
, r
e
f
l
e
c
t
a
nd pr
a
c
t
ic
a
pi
e
ț
e
i p
e
n
t
ru p
o
z
i
t
ii
simil
a
r
e
și
a
d
a
p
t
a
r
ea
l
a
n
e
v
o
il
e
și pri
o
ri
t
ă
ț
il
e
d
e
a
f
a
c
e
ri.
S
o
ci
e
t
a
t
ea
e
s
t
e
a
dminis
t
r
a
t
ă
în sis
t
e
m uni
t
a
r d
e
c
ă
t
r
e
un C
o
nsiliu d
e
a
dminis
t
r
a
ț
i
e
f
o
rm
a
t
din 5
a
dminis
t
r
a
t
o
ri
(
un pr
e
ș
e
din
t
e
și 4 m
e
mbri
)
, p
e
rs
oa
n
e
f
i
z
ic
e
r
o
m
â
n
e
numi
t
e
d
e
A
G
OA
p
e
n
t
ru un m
a
nd
a
t
d
e
4
(
p
a
t
ru
)
a
ni d
e
l
a
d
a
t
a
numirii,
a
c
e
ș
t
i
a
f
iind r
ee
li
g
ibili.
R
e
mun
e
r
a
ț
i
a
e
s
t
e
s
t
a
bili
t
a
d
e
c
a
t
r
e
a
c
t
i
o
n
a
ri in
A
G
OA
o
d
a
t
a
cu
a
pr
o
b
a
r
ea
pr
o
pun
e
ril
o
r d
e
numir
e
a
m
e
mbril
o
r C
A
si
a
pr
o
b
a
rii c
o
n
t
r
a
c
t
ului d
e
a
dminis
t
r
a
r
e
.
C
o
n
f
o
rm
A
c
tu
l
u
i
C
o
nst
i
tut
i
v
a
l S
o
ci
e
t
a
t
ii,
P
r
e
s
e
din
t
e
l
e
C
A
e
s
t
e
numi
t
si
D
ir
e
c
t
o
r
G
e
n
e
r
a
l E
x
e
cu
t
i
v
, i
a
r
dr
e
p
t
uril
e
si
o
bli
g
a
t
iil
e
a
c
e
s
t
ui
a
sun
t
s
t
a
bili
t
e
prin c
o
n
t
r
a
c
t
d
e
a
dminis
t
r
a
r
e
si in c
o
n
f
o
rmi
t
a
t
e
cu pr
e
z
e
n
t
e
l
e
principii d
e
r
e
mun
e
r
a
t
i
e
.
P
e
n
t
ru
P
r
e
s
e
din
t
e
l
e
C
A
si
D
ir
e
c
t
o
rul
G
e
n
e
r
a
l E
x
e
cu
t
i
v
a
l S
o
ci
e
t
a
t
ii,
A
G
OA
a
a
pr
o
b
a
t
urm
a
t
oa
r
ea
s
t
ruc
t
ur
a
d
e
r
e
mun
e
r
a
t
i
e
:
S
tru
c
tura r
e
mun
e
rat
i
e
2022
(l
e
i)
2021
(l
e
i)
R
e
mun
e
r
a
t
i
e
594.812480.372
Asi
g
ur
a
r
e
d
e
in
v
a
lidi
t
a
t
e
si d
e
c
e
s 304,99277,27
T
e
l
e
f
o
n m
o
bil
(
%
din
a
b
o
n
a
m
e
n
t
l
a
ni
v
e
l T
B
M)
360360
Au
t
o
v
e
hicul
(v
a
l
o
ri
e
s
t
im
a
t
e
)
206.929206.929
D
r
e
p
t
uril
e
c
e
r
e
v
in
D
ir
e
c
t
o
rului
G
e
n
e
r
a
l E
x
e
cu
t
i
v
in b
a
z
a
CC
M
a
u in
v
e
d
e
r
e
pl
a
ni
f
ic
a
r
ea
c
o
nc
e
diil
o
r
a
nu
a
l
e
si
f
unc
t
i
e
d
e
si
t
u
a
t
i
e
,
a
j
u
t
o
rul s
o
ci
a
l p
e
n
t
ru d
e
c
e
s m
e
mbru
f
a
mili
e
.
Asi
g
ur
a
r
ea
d
e
in
v
a
lidi
t
a
t
e
si d
e
c
e
s
e
s
t
e
o
p
o
li
t
a
inch
e
i
a
t
a
l
a
ni
v
e
lul S
o
ci
e
t
a
t
ii p
e
n
t
ru
t
o
t
i
a
n
g
a
j
a
t
ii
a
c
e
s
t
e
i
a
, i
a
r
in c
a
z
ul pr
o
duc
e
rii
e
v
e
nim
e
n
t
ului
a
si
g
ur
a
t
,
f
unc
t
i
e
d
e
a
c
e
s
t
a
, s
e
d
e
c
o
n
t
ea
z
a
o
v
a
l
oa
r
e
m
a
x
im
a
d
e
50.000
l
e
i.
R
e
f
e
ri
t
o
r l
a
o
bli
g
a
t
iil
e
T
B
M
s
t
a
bili
t
e
in b
a
z
a
c
o
n
t
r
a
c
t
ului d
e
a
dminis
t
r
a
r
e
, m
e
n
t
i
o
n
a
m urm
a
t
oa
r
e
l
e
:
Au
t
o
t
urism:
-
p
e
n
t
ru
a
nul 2022
o
bli
g
a
t
i
a
din c
o
n
t
r
a
c
t
ul d
e
a
dminis
t
r
a
r
e
a
f
o
s
t
ind
e
plini
t
a
p
a
r
t
i
a
l, sum
a
r
a
p
o
r
t
a
t
a
cuprin
z
a
nd d
oa
r
a
m
o
r
t
i
z
a
r
ea
a
u
t
o
v
e
hicului. In
a
nul 2022,
D
ir
e
c
t
o
rul
G
e
n
e
r
a
l E
x
e
cu
t
i
v
a
l S
o
ci
e
t
a
t
ii nu
a
b
e
n
e
f
ici
a
t
d
e
s
o
f
e
r.
p
g. 3/5
Asi
g
ur
a
r
e
:
-
T
B
M
nu
a
inch
e
i
a
t
o
p
o
li
t
a
sp
e
ci
f
ic
a
d
e
a
si
g
ur
a
r
e
p
e
n
t
ru in
v
a
lidi
t
a
t
e
si d
e
c
e
s
a
v
a
nd c
a
b
e
n
e
f
ici
a
r
D
ir
e
c
t
o
rul
G
e
n
e
r
a
l E
x
e
cu
t
i
v
.
T
o
ț
i m
e
mbrii C
A
a
u primi
t
in cursul
a
nului 2022
o
r
e
mun
e
r
a
t
i
e
lun
a
r
ă
f
i
x
ă
s
t
a
bili
t
a
prin c
o
n
t
r
a
c
t
ul d
e
a
dminis
t
r
a
r
e
. R
e
mun
e
r
a
t
i
a
e
s
t
e
c
a
lcul
a
t
ă
lun
a
r in cu
a
n
t
um d
e
20
%
din r
e
mun
e
r
a
t
i
a
P
r
e
s
e
din
t
e
lui C
A
in
sum
a
t
o
t
a
l
a
d
e
104.850 l
e
i p
e
n
t
ru
a
nul 2022 si
e
g
a
l
a
p
e
n
t
ru
t
o
t
i m
e
mbrii C
A
(
96.096 l
e
i p
e
n
t
ru
a
nul 2021
)
.
R
e
mun
e
r
a
t
i
a
P
r
e
s
e
din
t
e
lui CA m
e
n
t
i
o
n
a
t
a
m
a
i sus r
e
pr
e
z
in
t
a
sum
a
pl
a
t
i
t
a
a
c
e
s
t
ui
a
in c
o
nsid
e
r
a
r
ea
t
u
t
ur
o
r
a
t
ribu
t
iil
o
r p
e
c
a
r
e
in si
t
u
a
t
i
a
sp
e
ci
f
ic
a
a
T
B
M
l
e
ind
e
plin
e
t
e
P
r
e
s
e
din
t
e
l
e
CA c
a
r
e
cumul
ea
z
a
a
c
ea
s
t
a
p
o
z
i
t
i
e
si cu
f
unc
t
i
a
d
e
D
ir
e
c
t
o
r
G
e
n
e
r
a
l E
x
e
cu
t
i
v
a
l S
o
ci
e
t
a
t
ii, c
o
n
f
o
rm h
o
t
a
r
a
ril
o
r
o
r
g
a
n
e
l
o
r
s
o
ci
e
t
a
r
e
c
o
mp
e
t
e
n
t
e
in
a
c
e
s
t
s
e
ns.
C
o
mp
o
n
e
n
t
a
C
o
nsiliului d
e
Adminis
t
r
a
t
i
e
e
s
t
e
urm
a
t
oa
r
ea
:
A
nu
l
e
x
p
i
răr
ii
N
um
e
Fun
c
ț
i
apr
e
z
e
ntu
l
u
i
mandat
R
a
du Vi
e
hm
a
nn
P
r
e
ş
e
din
t
e
,
D
ir
e
c
t
o
r
G
e
n
e
r
a
l2024
D
a
n
a
M
a
ri
a
Ci
o
r
a
pciuAdminis
t
r
a
t
o
r n
ee
x
e
cu
t
i
v
2024
R
a
du
Ov
idiu S
â
rbuAdminis
t
r
a
t
o
r n
ee
x
e
cu
t
i
v
ind
e
p
e
nd
e
n
t
2024
N
icul
ae
H
a
v
ril
e
t
Adminis
t
r
a
t
o
r n
ee
x
e
cu
t
i
v
2024
H
e
nri
e
tt
e
Spin
k
a
Adminis
t
r
a
t
o
r n
ee
x
e
cu
t
i
v
2024
S
o
ci
e
t
a
t
ea
a
d
e
c
o
n
t
a
t
ch
e
l
t
ui
e
li
a
f
e
r
e
n
t
e
t
r
a
nsp
o
r
t
ului p
e
n
t
ru m
e
mbrii C
A
c
a
r
e
nu
a
u d
o
miciliul in
Bucur
e
s
t
i
(
dl. R
a
du S
a
rbu
)
dup
a
cum urm
ea
z
a
:
2022
Tr
a
nsp
o
r
t
2.452,31 l
e
i
20212020
802,44 l
e
i670 l
e
i
In
a
nul 2022, S
o
ci
e
t
a
t
ea
nu
a
d
e
c
o
n
t
a
t
diurn
a
s
a
u c
a
z
a
r
e
p
e
n
t
ru m
e
mbrii C
A
.
In cursul
a
nului 2022 s
t
ruc
t
ur
a
C
A
a
S
o
ci
e
t
a
t
ii nu
a
su
f
e
ri
t
m
o
di
f
ic
a
ri.
In
a
nul 2022 m
e
mbrii C
A
nu
a
u primi
t
a
l
t
e
r
e
mun
e
r
a
t
ii s
a
u s
t
imul
e
n
t
e
cu
e
x
c
e
p
t
i
a
r
e
mun
e
r
a
t
i
e
i lun
a
r
e
.
An
g
a
j
a
t
ii si m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
ul S
o
ci
e
t
a
t
ii nu b
e
n
e
f
ici
a
z
a
d
e
un pl
a
n d
e
p
e
nsii sp
e
ci
f
ic/p
e
rs
o
n
a
li
z
a
t
in b
a
z
a
pr
e
v
e
d
e
ril
o
r CC
M
,
a
l
t
ul d
e
c
a
t
c
e
l
e
pr
e
v
a
z
u
t
e
in l
e
g
isl
a
t
i
a
pri
v
ind
a
si
g
ur
a
ril
e
s
o
ci
a
l
e
si p
e
nsiil
e
a
s
t
f
e
l
inc
a
t
nu s
-
a
u
a
chi
t
a
t
a
l
t
e
sum
e
cu
a
c
e
s
t
t
i
t
lu.
In
a
nul 2022 nu
a
u
e
x
is
t
a
t
m
e
mbrii C
A
c
a
r
e
s
a
f
i ind
e
plini
t
a
t
ribu
ț
ii suplim
e
n
t
a
r
e
dinc
o
l
o
d
e
r
e
sp
o
ns
a
bili
t
ă
ț
il
e
n
o
rm
a
l
e
în c
a
li
t
a
t
e
d
e
m
e
mbru
a
l C
A
a
s
t
f
e
l inc
a
t
, r
a
p
o
r
t
a
t
l
a
a
c
t
i
v
i
t
a
t
ea
d
e
s
f
a
sur
a
t
a
nu s
-
a
u
a
c
o
rd
a
t
s
t
imul
e
n
t
e
p
e
t
e
rm
e
n scur
t
, numi
t
e
pr
e
mi
e
r
e
, p
e
n
t
ru
a
c
e
s
<