1
2
SITUAŢII FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
ORDINUL MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 2844/2016,
PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU
STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA,
cu modificarile si clarificarile ulterioare
3
CUPRINS
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2022
................................................................4
SITUAȚIA POZITIE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022
......................................................................5
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31 DECEMBRIE 2022
..........................................................6
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
............................................................................7
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE
2022
.........................................................................................................................................................................8
DECLARAȚIA CONDUCERII
........................................................................................................................... 58
4
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2022
31 decembrie
Nota2022
31 decembrie
2021
RON
RON
Venituri din contracte cu clientii4
Variația stocurilor de produse finite și în curs de execuție
Materii prime, materiale si utilitati5
Beneficiile si salariile angajatilor6
Cheltuieli cu amortizarea activelor11, 12
Alte cheltuieli operationale7
Alte venituri operationale7
Costuri financiare8
Venituri financiare8
Alte castiguri si pierderi, net9
139.161.607
(1.397.289)
(48.016.004)
(52.742.599)
(11.154.177)
(10.744.195)
2.144.011
(3.000.113)
824.690
(1.636.849)
131.331.165
2.242.607
(41.843.823)
(53.408.568)
(10.977.081)
(9.491.455)
1.349.869
(2.036.616)
108.129
(3.070.518)
Profit inainte de impozitare13.439.08214.203.709
Impozitul pe profit10(1.249.939)(2.454.482)
Profitul anului12.189.14311.749.227
Alte venituri globale, nete de impozit:
-
-
Elemente care vor fi reclasificate în contul de profit și pierdere
Elemente care nu vor fi reclasificate în contul de profit și
pierdere:
Castig actuarial aferent planului de beneficii determinate, net
de impozit22
Alte venituri globale totale
67.444
534.442
67.444
534.442
Rezultatul global al anului
12.256.587
12.283.669
Rezultat pe actiune:27
(RON / actiune)
0,0335
0,0323
Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administratie şi au fost autorizate pentru a fi emise la 23 martie 2023.
CLAUDIA ANGHEL,
RADU VIEHMANN,
Director Economic-Comercial
Director General
5
SITUAȚIA POZITIE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022
31 decembrie
Nota2022
RON
31 decembrie
2021
RON
ACTIVE
Active pe termen lung:
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Alte active
11 61.375.822
12 435.158
6.000
63.583.402
938.549
6.000
Total active pe termen lung61.816.98064.527.951
Active circulante:
Stocuri13
Creante comerciale15
Active contractuale14
Alte creante16
Alte active curente*17
Alte active financiare18
Numerar si echivalente de numerar18
55.658.919
28.706.415
12.219.893
1.534.620
3.563.416
5.880.000
12.043.696
59.341.922
20.270.368
11.952.778
1.250.786
1.180.357
-18.961.360
Total active circulante
Total active
119.606.959
112.957.571
181.423.939
177.485.522
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si reserve:
Capital emis
Rezerve
Rezultat reportat
Actiuni proprii
19 36.944.248
20 68.451.765
17.954.675
(599.408)
36.944.248
82.454.086
1.800.021
(599.408)
Total capitaluri proprii122.751.280120.598.947
Datorii pe termen lung:
Imprumuturi si datorii de leasing21
Datorii cu impozitul amanat10
Provizioane22
Alte datorii financiare21
Total datorii pe termen lung
1.857.927
2.050.962
813.667
4.627.544
9.350.100
2.055.578
3.989.086
1.485.978
-7.530.642
Datorii curente:
Datorii comerciale23
Imprumuturi si datorii de leasing21
Impozit profit curent
Provizioane 22
Alte datorii curente 24
6.743.521
27.117.137
2.219.617
4.295.456
8.946.828
5.551.518
27.895.049
1.927.794
4.798.822
9.182.750
Total datorii curente
Total datorii
49.322.559
49.355.933
Total capitaluri proprii si datorii
58.672.659
56.886.575
181.423.939
177.485.522
*Cifrele comparative la 31 decembrie 2021 au fost reclasificate in conformitate cu prezentarea adoptata in 2022. Suma de 1.180.357 RON
inclusa la 31 decembrie 2021 in categoria “Alte creante” este acum prezentata separat in categoria “ Alte active curente”.
Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administratie şi au fost autorizate pentru a fi emise la 23 martie 2023.
CLAUDIA ANGHEL,
RADU VIEHMANN,
Director Economic-Comercial
Director General
6
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31 DECEMBRIE 2022
31 decembrie
2022
31 decembrie
2021
12.189.143
11.749.227
Fluxuri de numerar din activităţi operaţionale:
Profitul net al anului
Ajustari pentru:
Impozit pe profit
Cheltuieli cu amortizarea activelor
Constituire /(Reversare) Provizion pentru creante
Constituire /(Reversare) Provizion pentru stocuri si active contractuale
Miscari in alte provizioane
Pierdere neta din vanzarea de mijloace fixe
Costuri financiare
Alte venituri financiare
Venituri din anulare dividende prescrise
2.454.482
10.977.081
101.480
2.727.590
180.498
102.305
2.036.616
(108.129)
-
Castiguri/Pierdere nete(a) din diferente de curs
101.249.939
11, 12
11.154.177
15
(28.281)
13
806.336
22
(1.095.386)
11, 12
96.507
8
3.000.113
8
(824.690)
7,26
(1.058.809)
87.051
(26.976)
Mişcări în capitalul circulant:
25.576.100
30.194.174
(Creştere) creanţe comerciale şi alte creanţe
(Creștere) / descrestere în active contractuale
(Creştere) / descrestere stocuri
Creştere/(descreştere) datorii comerciale şi alte datorii
Numerar generat din/ (utilizat in) din activităţi operaţionale
(11.054.156)
(267.115)
2.876.668
662.976
(7.686.309)
21.843.262
(34.682.189)
5.014.270
17.794.473
14.683.208
Impozit pe profit platit
Dobanzi primite
Dobanzi platite
(2.909.086)
824.690
(2.479.307)
(2.904.870)
108.129
(1.821.691)
Numerar net generat din activităţi operaţionale
Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
13.230.770
10.064.776
(2.039.759)
(666.174)
Plăţi aferente imobilizărilor corporale, inclusiv avansuri pentru imobilizari corporale
Plăţi aferente imobilizărilor necorporale
Plati pentru achizitia activelor financiare
Încasări din vanzarea imobilizari
Numerar net generat din/(utilizat) în activităţi de investiţii
(6.951.749)
(995.847)
(5.880.000)
54.483
-
(13.773.113)
(2.705.933)
Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare:
Miscarea neta a creditelor bancare
Plati aferente obligatiilor din leasing
Incasari de la alte institutii financiare
Dividende platite
Numerar net generat din activităţi de finanţare
26
(704.507)
26
(1.004.707)
21,26
4.627.544
26
(9.293.651)
8.069.666
(929.858)
-
(686.082)
Crestere/(Descrestere) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar
(6.375.321)
6.453.726
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar
(6.917.664)
13.812.569
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului
1818.961.360
5.148.791
1812.043.696
18.961.360
Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administratie şi au fost autorizate pentru a fi emise la 23 martie 2023.
CLAUDIA ANGHEL,
Director Economic-Comercial
RADU VIEHMANN,
Director General
7
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
Sold la 1 ianuarie 2022
Capital
social
Rezerve din
reevaluare
Rezultat
reportat
36.944.248
Rezerve
35.263.201
47.190.885
1.200.613
Total
120.598.947
Profitul anului
-
-
12.189.143
12.189.143
Alte venituri globale:
Castig actuarial aferent planului de beneficii determinate, net de impozit
amanat
Total venituri globale
-
-
-
-
-
-
Distribuire dividende in cursul anului (Nota 27) Distribuire
alte rezerve catre rezultatul reportat (Nota 20)
(13.779.390)
67.444
12.256.587
(10.104.254)
13.779.390
67.444
12.256.587
(10.104.254)
-
Realizarea rezervelor de reevaluare
Sold la 31 decembrie 2022
-36.944.248
-21.483.811
(222.931)
46.967.954
222.931
17.355.267
-122.751.280
47.579.992
Capital
social
Rezerve
Rezerve din
reevaluare
Rezultat
reportat
Total
1.024.571.055
-
55.980.030
-
(1.019.815.799)
11.749.227
108.315.278
11.749.227
Sold la 1 ianuarie 2021
Profitul anului
Alte venituri globale:
Castig actuarial aferent planului de beneficii determinate, net de impozit
amanat
Total venituri globale
-
-
-
-
-
-
534.442
12.283.669
534.442
12.283.669
Realizarea rezervelor de reevaluare
-
-
(389.107)
389.107
-
Acoperirea rezultatului reportat provenit din adoptarea IAS 29 (Nota 19)
Sold la 31 decembrie 2021
(987.626.807)
(20.716.829)
-
1.008.343.636
-
36.944.248
35.263.201
47.190.885
1.200.613
120.598.947
Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administratie şi au fost autorizate pentru a fi emise la 23 martie 2023.
CLAUDIA ANGHEL,
Director Economic-Comercial
RADU VIEHMANN,
Director General
8
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
1.INFORMAȚII GENERALE
TURBOMECANICA S.A. („Turbomecanica” sau „Societatea”) este o societate comerciala pe actiuni, infiintata in 1975, cu scopul de a produce
motoare, ansamble mecanice si echipamente pentru aeronave. Capitalul societatii este privat si actiunile sunt tranzactionate in cadrul Bursei de
Valori Bucuresti.
Principalii acționari sunt: Viehmann
Radu - deține 25.91%
Ciorapciu Dana Maria – deține 15.15%
Statul Român prin Autoritatea pentru valorificarea activelor statului - 150 de acțiuni, reprezentând 0,00004%
Alti actionari - dețin 58.94%.
Fazele evolutiei Societatii au fost urmatoarele: 1975-1977 Fabrica de motoare Bucuresti; 1978-1990 Intreprinderea Turbomecanica
Bucuresti; din 20.11.1990, prin HG 1213, s-a constituit Societatea Comerciala Turbomecanica SA. Dupa 1991, din Turbomecanica SA s-au
desprins doua societati comerciale: Aeroteh SA si Micron-Turboteh SA.
Societatea are următoarele fluxuri de venituri:
a. Intretinerea motoarelor si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere. Principalele produse intretinute de Societate sunt: motoare
Turmo, motoare Viper, modernizare elicoptere Puma, piese schimb pentru motoare Turmo si Viper, piese si motoare pentru Rolls-Royce.
Turbomecanica este unicul producator de motoare si furnizor de servicii autorizat MRO cu turbina de gaze si ansamble mecanice pentru
aeronave din cadrul industriei romanesti.
b. Venituri din fabricatia de de componente pentru motoare (aviatie civila/militara) – entitatea produce sub licentele mentionate mai sus
componente pentru vanzare sau pentru utilizare in activitatea de intretinere. De asemenea produce in baza documentatiei tehnice primite de la
clienti componente pentru diverse motoare/ansamble mecanice sau pentru domeniul energetic.
c. Venituri din vânzarea de materiale –vânzarea de materiale pe care societatea le are pe stoc.
Pentru mai multe detalii privind politicile de recunoaștere a veniturilor, consultați nota 3.
Principalii clienti ai Societati sunt pe piata interna – Ministerul Apararii si IAR Barsov, dar societatea are totodata tranzactii si cu clienti aflati in
Europa.
Evolutia numarului mediu de angajati a fost dupa cum urmeaza:
20222021
Număr mediu angajați457501
2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE NOI SI REVIZUITE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
2.1Modificări ale politicilor contabile și adoptarea IFRS-urilor revizuite/modificate
Politicile contabile adoptate sunt în concordanță cu cele din exercițiul financiar precedent, cu excepția următoarelor amendamente ale
standardelor IFRS care au fost adoptate de Societate la 1 ianuarie 2022:
·
IFRS 3 Combinări de întreprinderi; IAS 16 Imobilizări corporale; IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente,
precum și proiectul pentru îmbunătățiri anuale 2018-2020 (amendamente)
Modificările intră în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2022, fiind permisă adoptarea anticipata. IASB a
emis amendamente la standardele IFRS, după cum urmează:
Ø
IFRS 3 Combinări de întreprinderi (amendamente) actualizează o referință în IFRS 3 la versiunea anterioară a Cadrului conceptual de
raportare financiară al IASB la versiunea actuală emisă în 2018, fără a modifica semnificativ cerințele contabile pentru combinările de
întreprinderi.
Ø
IAS 16 Imobilizări corporale (amendamente) interzice unei entitati deducă din costul imobilizărilor corporale orice incasari din
vânzarea de bunuri produse in timp ce respectivul activ este adus în locația și în condițiile necesare pentru ca acesta poată
funcționa conform deciziei conducerii. În schimb, o entitate recunoaște astfel de venituri din vânzări și costurile cu vanzarea în contul de
profit sau pierdere.
9
2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE NOI SI REVIZUITE DE RAPORTARE FINANCIARĂ (continuare)
2.1Modificări ale politicilor contabile și adoptarea IFRS-urilor revizuite/modificate (continuare)
Ø
IAS 37 Provizioane, Datorii Contingente și Active Contingente (amendamente) specifică ce costuri include o entitate în
determinarea costului îndeplinirii unui contract pentru a determina dacă un contract este oneros. Conform amendamentelor costurile
care se referă direct la un contract de furnizare de bunuri sau servicii includ atât costuri incrementale cât și o alocare a costurilor direct
legate de activitățile contractuale.
Ø
Îmbunătățirile anuale 2018-2020 fac modificări minore la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a standardelor internaționale de
raportare financiară, IFRS 9 Instrumente financiare, IAS 41 Active biologice și exemplele ilustrative care însoțesc IFRS 16 Contracte de
leasing.
Modificările nu au avut impact asupra situațiilor financiare ale Societatii.
·
IFRS 16 Contracte de leasing-Covid 19 Concesiuni de chirie aferente după 30 iunie 2021 (amendamente)
Amendamentele se aplică perioadelor anuale de raportare care încep la sau după 1 aprilie 2021,cu adoptarea anticipata permisă, inclusiv în
situațiile financiare care nu au fost încă autorizate pentru a fi publicate la data emiterii amendamentelor. În martie 2021, prin
amendamenteleaduse, Consiliuloferăscutirelocatarilor delaaplicarea prevederilorIFRS 16pentrumodificările care aparcaoconsecință
directă a pandemiei covid-19. În urma modificării, soluția practică se aplică acum concesiilor privind chiria pentru care orice reducere a
ratelor afectează numai plățile datorate inițial până la sau înainte de 30 iunie 2022, cu condiția fie îndeplinite celelalte condiții de
aplicare a măsurii practice.
Modificările nu au avut impact asupra situațiilor financiare ale Societatii .
2.2 Standarde emise, dar care nu sunt încă în vigoare și nu au fost adoptate anticipat
·
IFRS 17: Contracte de asigurare
Standardul este în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023, cu adoptarea anticipată permisă, cu condiția ca
entitatea aplice, de asemenea, IFRS 9 Instrumente financiare la sau înainte de data la care aplică pentru prima dată IFRS 17. Acesta
este un nou standard de contabilitate pentru contractele de asigurare, care acoperă recunoașterea, măsurarea si cerinte de prezentare.
IFRS 17 se aplică tuturor tipurilor de contracte de asigurare emise, precum și anumitor garanții și instrumente financiare cu participare
discreționară. Societatea nu are contracte în domeniul de aplicare al IFRS 17; prin urmare aplicarea acestui standard nu are impact asupra
performanței financiare, poziției financiare sau fluxurilor de numerar ale Societatii.
10
2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE NOI SI REVIZUITE DE RAPORTARE FINANCIARĂ (continuare)
2.2 Standarde emise, dar care nu sunt încă în vigoare și nu au fost adoptate anticipat (continuare)
·
IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și Declarația practică 2: Prezentarea politicilor contabile (amendamente) Amendamentele
intră în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023, fiind permisă adoptarea anticipata. Amendamentele
oferă îndrumări cu privire la aplicarea raționamentelor de materialitate cu privire la cerintele de prezentare a politicilor contabile. În
special, modificările la IAS 1 înlocuiesc cerința de a prezenta politici contabile „semnificative” cu o cerință de a prezenta politici
contabile „materiale”.De asemenea,în Declarațiapracticăsunt adăugateîndrumăriși exempleilustrativepentru aajutalaaplicarea
conceptului de materialitate atunci când se fac raționamente cu privire la politicile contabile de prezentat. Conducerea a evaluat ca
amendamentul nu va avea un impact asupra situatiilor financiare ale Societatii.
·
IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori: definiția estimărilor contabile (amendamente)
Amendamentele intră în vigoare pentru perioadele anuale de raportare care încep la sau după 1 ianuarie 2023, cu adoptatea anticipata
permisă și se aplică modificărilor politicilor contabile și modificărilor estimărilor contabile care au loc la sau după începutul perioadei
respective. Modificările introduc o definiție a estimărilor contabile si anume valorile monetare din situațiile financiare care sunt supuse
incertitudinii de măsurare, dacă acestea nu rezultă dintr-o corecție a erorii perioadei anterioare. De asemenea, amendamentele clarifică ce
sunt modificările estimărilor contabile și cum diferă acestea de modificările politicilor contabile și corecții de erori. Conducerea a evaluat ca
amendamentul nu va avea un impact asupra situatiilor financiare ale Societatii.
·
IAS 12 Impozit pe profit: Impozit amânat aferent activelor și datoriilor care decurg dintr-o singură tranzacție (amendamente)
Amendamentele intră în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 2023, fiind permisă adoptarea anticipata.
Amendamentele restrâng domeniul de aplicare și oferă o claritate suplimentară cu privire la excepția de recunoaștere inițială conform IAS 12
și specifică modul în care entitatile ar trebui contabilizeze impozitul amânat aferent activelor și datoriilor care decurg dintr-o singură
tranzacție, cum ar fi contractele de leasing și obligațiile de restaurare a amplasamentului. Modificările clarifică faptul că, în cazul în care
plățile care sting o datorie sunt deductibile din punct de vedere fiscal, este un aspect de judecată, având în vedere legislația fiscală
aplicabilă, dacă astfel de deduceri sunt atribuibile în scopuri fiscale datoriei sau activului aferent tranzactiei. Conform modificărilor,
excepția de recunoaștere inițială nu se aplică tranzacțiilor care, la recunoașterea inițială, dau naștere la diferențe temporare care sunt in
egala masura impozabile și deductibile. Se aplică numai dacă recunoașterea unui activ și a unei datorii de leasing dau naștere la diferențe
temporare impozabile și deductibile care nu sunt egale. Conducerea a evaluat ca amendamentul nu va avea un impact asupra situatiilor
financiare ale Societatii.
·
IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare: Clasificarea datoriilor in datorii curente sau datorii pe termen lung (amendamente)
Amendamentele sunt efective pentru perioadele anuale de raportare care încep la sau după 1 ianuarie 2024, cu adoptarea anticipata
permisă și vor trebui aplicate retroactiv în conformitate cu IAS 8. Obiectivul modificărilor este de a clarifica principiile din IAS 1 pentru
clasificarea datoriilor ca fiind curente sau pe termen lung. Amendamentele clarifică semnificația dreptului contractual de a amâna
decontarea unei datorii, cerința ca acest drept existe la sfârșitul perioadei de raportare, faptul intenția conducerii cu privire la o
eventuala decontare nu afectează clasificarea, precum si faptul ca opțiunile contrapartidei care ar putea duce la decontare pe baza de
instrumente de capitaluri proprii nu nu afecteaza clasificarea. De asemenea, conform amendamentelor numai clauzele din contractele de
imprumut pe care o entitate trebuie să le respecte la sau înainte de data de raportare vor afecta clasificarea unei datorii. De asemenea,
sunt necesare prezentari suplimentare de informatii pentru datorii pe termen lung reprezentate de contracte de împrumut in care exista
clauze care trebuie respectate în termen de douăsprezece luni de la perioada de raportare. Amendamentele nu au fost încă aprobate de
UE. Conducerea este în curs de evaluare a efectului pe care aceste amendamente la standardele și interpretările existente îl pot avea
asupra situaţiilor financiare ale Societatii în perioada iniţială de aplicare.
·
IFRS 16 Contracte de leasing: Datoria din leasing intr-un contact de tip vanzare si preluare inapoi in leasing (amendamente)
Amendamentele intră în vigoare pentru perioadele anuale de raportare care încep la sau după 1 ianuarie 2024, cu adoptarea anticipata
permisă. Modificările sunt menite să îmbunătățească cerințele pe care un vânzător-locatar le folosește în măsurarea datoriilor din leasing
care decurg dintr-o tranzacție de vânzare și preluare inapoi in leasing conform IFRS 16, în timp ce nu modifică contabilizarea contractelor
de leasing care nu au legătură cu tranzacțiile de vânzare și preluare inapoi in leasing. În special, vânzătorul-locatar determină „plăți de
leasing” sau „plăți de leasing revizuite” în așa fel încât locatarul-vânzător să nu recunoască nicio sumă din câștigul sau pierderea care
are legătură cu dreptul de utilizare pe care îl păstrează. Aplicarea acestor cerințe nu împiedică vânzătorul-locatar să recunoască, în contul
profit sau pierdere, orice câștig sau pierdere legata de încetarea parțială sau totală a unui contract de leasing. Un vânzător-locatar aplică
modificarea retroactiv, în conformitate cu IAS 8, tranzacțiilor de vânzare și preluare inapoi in leasing încheiate după data aplicării inițiale,
fiind începutul perioadei anuale de raportare în care o entitate a aplicat pentru prima dată IFRS 16. Amendamentele nu au fost încă
aprobate de UE. Conducerea este în curs de evaluare a efectului pe care aceste amendamente la standardele și interpretările existente îl
pot avea asupra situaţiilor financiare ale Societatii în perioada iniţială de aplicare.
11
2. APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE NOI SI REVIZUITE DE RAPORTARE FINANCIARĂ (continuare)
2.2 Standarde emise, dar care nu sunt încă în vigoare și nu au fost adoptate anticipat (continuare)
·
Amendamente la IFRS 10 Situații financiare consolidate și IAS 28 Investiții în asociații și asocieri în participație: vânzarea sau
contribuția de active între un investitor și asociatul sau asocierea în participație
Modificările abordează o neconcordanta cunoscută între cerințele dinIFRS 10 și cele din IAS 28, în ceea ce priveste vânzarea sau aportul de
active între un investitor și asociatul sau asocierea în participație. Principala consecință a modificărilor este că un câștig sau o pierdere este
recunoscut/(ă) atunci când o tranzacție implică o afacere. Un câștig sau o pierdere parțială este recunoscută atunci când o tranzacție implică
active care nu constituie o afacere, chiar dacă aceste active sunt găzduite într-o filială. În decembrie 2015, IASB a amânat data intrării în
vigoare a acestei modificări pe termen nelimitat, în așteptarea rezultatului proiectului său de cercetare privind metoda punerii în echivalență.
Amendamentele nu au fost încă aprobate de UE. Conducerea a evaluat ca amendamentul nu va avea un impact asupra situatiilor
financiare ale Societatii.
Societatea anticipează că adoptarea acestor noi standarde și modificări la standardele existente nu vor avea un impact semnificativ asupra
situațiilor financiare ale Societatii în perioada de aplicare inițială.
3.PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE
Principalele politicicontabile aplicate la întocmirea acestor situaţiifinanciare sunt prezentatemai jos. Aceste politici au fost aplicateconsecvent în
toţi anii prezentaţi, dacă nu se specifică altfel.
Declaratia de conformitate
Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si clarificarile ulterioare.
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, cu modificarile ulterioare, este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda
functionala, a prevederilor IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale cu privire la recunoasterea veniturilor din certificate verzi, cu
exceptia IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii cu privire la veniturile din taxe de conectare la reteaua de distribuire.
Aceste exceptii nu au impact asupra situatiilor financiare ale Societatii.
Bazele întocmirii
Situațiile financiare individuale au fost întocmite pe baza costului istoric, cu exceptia imobilizarilor corporale care sunt evaluate la valoarea
reevaluata, dupa cum este descris in politicile contabile de mai jos. Costul istoric este in general bazat pe valoarea justa a contraprestatiei
efectuate in schimbul activelor.
Situatiile financiare sunt prezentate in lei romanesti („RON”) si toate valorile sunt rotunjite la cel mai apropiat RON, cu exceptia cazului in care
este indicat altfel.
Principiul continuității activității
Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite pe baza principiului continuintatii activitatii care presupune ca Societatea isi va putea
desfasura activitatea curenta in perioada viitoare. Anul 2022 a fost dominat de conflictul dintre Rusia si Ucraina. In acest context, Societatea nu a
fost direct afectata de conflict, ci indirect, urmare a cresteriilor preturilor la materii prime si materiale, energie si gaz. Pentru a evalua
aplicabilitatea acestei ipoteze, Conducerea Societatii a analizat previziunile privind fluxurile de numerar ce rezulta din translatarea relatiilor
comercialeexistentesi viitoare.Pebazaacestei analize,ceauavutin vederesi contextul economicactual, conducereaconsideracaSocietatea va
putea continua sa isi desfasoare activitatea in perioada viitoare si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea
situatiilor financiare este justificat.
In 2022, Societatea a înregistrat profit net în valoare de 12.189.143 RON (2021:11.749.227 RON). Societatea este în prezent dependentă de
activitatea cu doi clienți locali principali. Cifra de afaceri cu acești clienți pentru 2022 reprezintă 81,3 % din cifra de afaceri totală a Societății. Cu
toate acestea, conducerea Societatii considera ca acest aspect nu constituie un impediment, avand in vedere natura specializata a
serviciilor furnizate precum si existenta de comenzi incheiate cu acesti parteneri pentru perioadele urmatoare, care ii asigura suficiente venituri.
De asemenea, Societatea intenționează înceapă isi dezvolte activitatea în industria civilă, si in acest sens are in vedere o serie de
investiții semnificative in perioadele viitoare.
12
3.PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)
Active și datorii pe termen scurt și pe termen lung
Societatea prezintă active și datorii în situația poziției financiare pe baza clasificării termen scurt / termen lung. Un activ este curent atunci
când:
se așteaptă să fie realizat sau intenționat să fie vândut sau consumat în ciclul normal de funcționare
este deținut în principal în scopul tranzacționării
se așteaptă să fie realizat în termen de douăsprezece luni de la perioada de raportare sau
constituie numerar și