TURBOMECANICA S.A.

 

 

 

SITUA?II FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

 

 

 

 

 

 

 

PREGATITE ÎN CONFORMITATE CU

ORDINUL MINISTRULUI FINAN?ELOR PUBLICE NR. 2844/2016,

PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU

STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA,

cu modificarile si clarificarile ulterioare

 

 

 

 

 

 

28

 

57

 

 

CUPRINS

PAGINA

 

 

 

 

 

 

 

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

3

 

 

SITUATIA POZI?IEI FINANCIARE

4  

 

 

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

5

 

 

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN CAPITALURILE PROPRII

6 - 7   

 

 

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

8 – 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota

 

31 decembrie
             2021

 


31 decembrie

2020

 

 

 

RON

 

RON

 

 

 

 

 

 

Venituri din contracte cu clientii

4

 

131.331.165

 

124.989.037

Varia?ia stocurilor de produse finite ?i în curs de execu?ie

 

 

2.242.607

 

3.135.957

Materii prime, materiale si utilitati

5

 

(41.843.823)

 

(40.424.698)

Beneficiile si salariile angajatilor

6

 

(53.408.568)

 

(49.784.876)

Cheltuieli cu amortizarea activelor

11, 12

 

(10.977.081)

 

(8.954.392)

Alte cheltuieli operationale

7

 

(9.491.455)

 

(8.443.802)

Alte venituri operationale

7

 

1.349.869

 

-

Costuri financiare

8

 

(2.036.616)

 

(2.110.913)

Venituri financiare

8

 

108.129

 

161

Alte castiguri si pierderi, net

9

 

(3.070.518)

 

(1.902.451)

 

 

 

 

 

 

Profit inainte de impozitare

 

 

14.203.709

 

16.504.022

 

Impozitul pe profit

10

 

(2.454.482)

 

(3.161.296)

 

 

 

 

 

 

Profitul anului

 

 

11.749.227

 

13.342.726

 

 

 

 

 

 

Alte venituri globale, nete de impozit:

 

 

 

 

 

Elemente care vor fi reclasificate în contul de profit ?i pierdere

 

 

-

 

-

Elemente care nu vor fi reclasificate în contul de profit ?i pierdere:

(Pierdere) / Castig actuarial aferent planului de beneficii determinate, net de impozit

21

 

 

534.442

 

(464.404)

Câ?tiguri din reevaluarea terenurilor, cladirilor si echipamentelor, net de impozit

 

 

-

 

12.995.206

 

Alte venituri globale totale

 

 

534.442

 

12.530.802

 

 

 

 

 

 

Rezultatul global al anului

 

 

12.283.669

 

25.873.528

 

 

 

 

 

 

Rezultat pe actiune:

26

 

 

 

 

(RON / actiune)

 

 

0,032

 

0,037

 

 

 

 

 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise la 24 martie 2022.

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA ANGHEL,

 

RADU VIEHMANN,

Director Economic-Comercial

 

Director General

 

TURBOMECANICA S.A.

SITUA?IA REZULTATULUI GLOBAL

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

 

Notele ata?ate fac parte integranta din prezentele situa?ii financiare.

10

 

 

 

Nota

 

31 decembrie

2021

 

31 decembrie

2020

 

ACTIVE

 

 

RON

 

RON

 

Active pe termen lung:

 

 

 

 

 

 

Imobilizari corporale

11

 

63.583.402

 

71.703.273

 

Imobilizari necorporale

12

 

938.549

 

1.329.012

 

Active contractuale

14

 

-

 

12.128.057

 

Alte active

 

 

6.000

 

6.000

 

 

Total active pe termen lung

 

 

64.527.951

 

85.166.342

 

 

 

 

 

 

 

 

Active circulante:

 

 

 

 

 

 

Stocuri

13

 

59.341.922

 

31.173.171

 

Creante comerciale

15

 

20.270.368

 

12.372.365

 

Active contractuale

14

 

11.952.778

 

19.601.829

 

Alte creante

16

 

2.431.143

 

2.717.342

 

Numerar si echivalente de numerar

17

 

18.961.360

 

5.148.791

 

 

 

 

 

 

 

 

Total active circulante

 

 

112.957.571

 

71.013.498

 

 

Total active

 

 

177.485.522

 

156.179.840

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI PROPRII SI DATORII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital si reserve:

 

 

 

 

 

 

Capital emis

18

 

36.944.248

 

1.024.571.055

 

Rezerve

19

 

82.454.086

 

103.560.022

 

Rezultat reportat

 

 

1.800.021

 

(1.019.216.389)

 

Actiuni proprii

 

 

(599.408)

 

(599.408)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total capitaluri proprii

 

 

120.598.947

 

108.315.279

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorii pe termen lung:

 

 

 

 

 

 

Datorii de leasing

20

 

2.055.578

 

4.242.854

 

Datorii cu impozitul amanat

10

 

3.989.086

 

4.634.038

 

Provizioane

21

 

1.485.978

 

3.032.342

 

 

Total datorii pe termen lung

 

 

7.530.642

 

11.909.234

 

Datorii curente:

 

 

 

 

 

 

Datorii comerciale si alte datorii

22

 

5.551.518

 

1.861.529

 

Imprumuturi si datorii de leasing

20

 

27.895.049

 

20.424.538

 

Impozit profit curent

10

 

1.927.794

 

1.631.433

 

Provizioane

21

 

4.798.822

 

3.708.200

 

Venituri inregistrate in avans

23

 

-

 

2.178

 

Alte datorii curente

23

 

9.182.750

 

8.327.448

 

 

 

 

 

 

 

 

Total datorii curente

 

 

49.355.933

 

35.955.326

 

 

Total datorii

 

 

56.886.575

 

47.864.560

 

 

Total capitaluri proprii si datorii

 

 

177.485.522

 

156.179.840

 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise la 24 martie 2022.

 

 

 

 

 

CLAUDIA ANGHEL,

 

RADU VIEHMANN,

Director Economic-Comercial

 

Director General

 

TURBOMECANICA S.A.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

 

 

 

 

 

31 decembrie

2021

 

31 decembrie

2020

 

 

 

Fluxuri de numerar din activitati operationale:

 

 

 

 

Profitul net al anului

 

11.749.227

 

13.342.726

Ajustari pentru:

Impozit pe profit

 

10

2.454.482

 

3.161.296

Cheltuieli cu amortizarea activelor

11, 12

10.977.081

 

8.810.688

Constituire /(Reversare) Provizion pentru creante

15

101.480

 

(251.065)

Provizion pentru stocuri si active contractuale

13

2.727.590

 

2.270.360

Alte provizioane

21

180.498

 

(358.010)

Pierdere neta din vanzarea de mijloace fixe

11, 12

102.305

 

54.396

Costuri financiare

8

2.036.616

 

2.168.475

Alte venituri financiare

8

(108.129)

 

(141)

Castiguri/Pierdere nete(a) din diferente de curs

 

(26.976)

 

(9.557)

 

Miscari în capitalul circulant:

 

30.194.174

 

29.189.167

(Crestere) creante comerciale si alte creante

 

(7.686.309)

 

(8.278.984)

(Cre?tere) / descrestere în active contractuale

 

21.843.262

 

(8.339.607)

(Crestere) stocuri

 

(34.682.189) 

 

(1.223.177)

Crestere/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii

 

5.014.270

 

(3.728.802)

 

Numerar generat din/ (utilizat in) din activitati operationale

 

14.683.208

 

7.618.597

 

Impozit pe profit platit

 

(2.904.870)

 

(2.418.963)

Dobanzi primite

 

108.129

 

-

Dobanzi platite

 

(1.821.691)

 

(2.167.877)

 

Numerar net generat din activitati operationale

 

10.064.776

 

3.031.757

 

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

 

 

 

 

Plati aferente imobilizarilor corporale *

 

(2.039.759)

 

(5.667.515)

Plati aferente imobilizarilor necorporale

 

(666.174)

 

(680.130)

Încasari din vanzarea imobilizari

 

-

 

20.437

 

Numerar net generat din/(utilizat) în activitati de investitii

 

(2.705.933)

 

(6.327.208)

 

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

 

 

 

 

Încasari de împrumuturi

25

8.069.666

 

5.887.987

Plati aferente obligatiilor din leasing *

25

(929.858)

 

(1.210.234)

Dividende platite

25

(686.082)

 

(338.729)

 

Numerar net generat din activitati de finantare

 

6.453.726

 

4.339.024

 

Crestere/(Descrestere) neta a numerarului si a echivalentelor de numerar

 

13.812.569

 

1.043.573

 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului financiar

 

5.148.791

 

4.105.218

 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului

 

18.961.360

 

5.148.791

* La 2020, platile aferente obligatiilor de leasing in suma de 1.210.234 RO, respectiv intrarile de imobilizari corporale achizitionate prin leasing in suma de 2.294.399 RON au fost prezentate net pe linia de incasari imprumuturi.  

 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise la 24 martie 2022.

 

 

 

 

 

CLAUDIA ANGHEL,

 

RADU VIEHMANN,

Director Economic-Comercial

 

Director General

 

TURBOMECANICA S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

 

 

 

 

 

Capital
social

 

Rezerve

 

Rezerve din reevaluare

 

Rezultat

reportat

 

Total

 

Sold la 1 ianuarie 2021

1.024.571.055

 

55.980.030

 

47.579.992

 

(1.019.815.798)

 

108.315.279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitul anului

-

 

-

 

 

 

11.749.227

 

11.749.227

Alte venituri globale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castig actuarial aferent planului de beneficii determinate, net de impozit amanat

                                        -

 

                                   -

 

 

                                    -

 

                           534.442

 

                      534.442

Total venituri globale

-

 

-

 

-

 

12.283.669

 

12.283.669

Realizarea rezervelor de reevaluare

-

 

-

 

(389.107)

 

389.107

 

 

-

Acoperirea rezultatului reportat provenit din adoptarea IAS 29 (Nota 18)

(987.626.807)

 

(20.716.829)

 

-

 

1.008.343.636

 

-

 

Sold la 31 decembrie 2021

36.944.248

 

35.263.201

 

47.190.885

 

1.200.613

 

120.598.947

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise la 24 martie 2022.

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA ANGHEL,

 

RADU VIEHMANN,

Director Economic-Comercial

 

Director General

 

 

TURBOMECANICA S.A.

SITUA?IA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

 

 

 

 

 

 

 

Capital
social

 

Rezerve

 

Rezerve din reevaluare

 

Rezultat

reportat

 

Total

 

Sold la 1 ianuarie 2020

1.024.571.055

 

54.799.281

 

35.182.370

 

(1.032.575.359)

 

81.977.346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitul anului

-

 

-

 

 

 

13.342.726

 

13.342.726

Alte venituri globale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cre?terea rezervelor de reevaluare, net de impozitul amanat aferent

                                         -

 

                                 -

 

             12.995.206

 

                                     -

 

               12.995.206

Total venituri globale

-

 

-

 

12.995.206

 

13.342.726

 

26.337.932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea rezervelor de reevaluare

-

 

-

 

(597.584)

 

597.584

 

-

Cresteri in alte rezerve

-

 

1.180.749

 

-

 

(1.180.749)

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold la 31 decembrie 2020

1.024.571.055

 

55.980.030

 

47.579.992

 

(1.019.815.798)

 

108.315.279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise la 24 martie 2022.

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA ANGHEL,

 

RADU VIEHMANN,

Director Economic-Comercial

 

Director General

 

1. INFORMA?II GENERALE

 

TURBOMECANICA S.A. („Turbomecanica” sau „Societatea”) este o societate comerciala pe actiuni, infiintata in 1975, cu scopul de a produce motoare, ansamble mecanice si echipamente pentru aeronave. Capitalul societatii este privat si actiunile sunt tranzactionate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti. 

Principalii ac?ionari sunt:

 Viehmann Radu - de?ine 25.91%

Ciorapciu Dana Maria – de?ine 15.15%

Statul Român prin Autoritatea pentru valorificarea activelor statului - 150 de ac?iuni, reprezentând 0,00004%

Alti actionari -  de?in 58.94%.

 

 

Fazele evolutiei Societatii au fost urmatoarele: 1975-1977 – Fabrica de motoare Bucuresti; 1978-1990 – Intreprinderea Turbomecanica Bucuresti; din 20.11.1990, prin HG 1213, s-a constituit Societatea Comerciala Turbomecanica SA. Dupa 1991, din Turbomecanica SA s-au desprins doua societati comerciale: Aeroteh SA si Micron-Turboteh SA.

 

Societatea are urmatoarele fluxuri de venituri:

 

a. Intretinerea motoarelor si ansamble mecanice pentru avioane si elicoptere. Principalele produse intretinute de Societate sunt: motoare Turmo, motoare Viper, modernizare elicoptere Puma, piese schimb pentru motoare Turmo si Viper, piese si motoare pentru Rolls-Royce. Turbomecanica este unicul producator de motoare si furnizor de servicii autorizat MRO cu turbina de gaze si ansamble mecanice pentru aeronave din cadrul industriei romanesti.

 

b. Venituri din fabricatia de de componente pentru motoare (aviatie civila/militara) – entitatea produce sub licentele mentionate mai sus componente pentru vanzare sau pentru utilizare in activtatea de intretinere. De asemenea produce in baza documentatiei tehnice primite de la clienti componente pentru diverse motoare/ansamble mecanice sau pentru domeniul energetic.

 

c. Venituri din vânzarea de materiale –vânzarea de materiale pe care societatea le are pe stoc.

 

Pentru mai multe detalii privind politicile de recunoa?tere a veniturilor, consulta?i nota 3.

 

Principalii clienti ai Societati sunt pe piata interna – Ministerul Apararii si IAR Barsov, dar societatea are totodata tranzactii si cu clienti aflati in Europa.

 

Evolutia numarului mediu de angajati a fost dupa cum urmeaza:

 

 

 

2021

 

2020

 

 

 

 

 

Numar mediu angaja?i

 

501

 

495

 

 

 

IMPACTUL PANDEMIEI COVID

 

In anul 2021, managementul Societatii a analizat eventualele efecte ale COVID 19. In baza analizei s-au constatat urmatoarele:

- Societatea încheiat contracte ?i comenzi, fara întârzieri semnificative;

- Livrarile ?i executarea contractelor s-au desfasurat, fara întârzieri semnificative;

- Nu au existat întârzieri pe lantul de aprovizionare;

- Au existat întârzieri la colectarea crean?elor, de la clienti din Italia si Germania, dar acestea s-au incasat in decembrie 2021 si in primele doua luni ale anului 2022 ; 

- Nu au existat probleme în ceea ce prive?te pla?ile furnizorilor, salariile ?i alte datorii curente;

- Rentabilitatea companiei s-a mentinut.

Conducerea Societatii,  in cursul anului 2021, a fost angajata în implementarea deplina si fara exceptii a celor mai bune practici si politici de management astfel încât sa se asigure continuitatea activitatii economice în anul 2021 atât în interesul investitorilor dar si în stricta conformitate cu orice masuri dispuse de autoritatile competente.

Toate masurile luate de companie pentru atenuarea efectelor legate de COVID19, au fost mentionate in Rapoartele Curente publicate la BVB, pe tot parcursul anul 2021.

 

 

 

 

2.  APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE NOI SI REVIZUITE DE RAPORTARE FINANCIARA

 

2.1   Modificari ale politicilor contabile ?i adoptarea IFRS-urilor revizuite/modificate

 

Politicile contabile adoptate sunt în concordan?a cu cele ale exerci?iului financiar precedent, cu excep?ia urmatoarelor IFRS-uri modificate care au fost adoptate de Societate la 1 ianuarie 2021:

În august 2020, IASB a publicat Reforma de referin?a a ratei dobânzii – Faza 2, Amendamente la IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ?i IFRS 16, finalizându-?i activitatea ca raspuns la reforma IBOR. Amendamentele ofera scutiri temporare care abordeaza efectele raportarii financiare atunci când o rata interbancara oferita (IBOR) este înlocuita cu o rata a dobânzii alternativa aproape fara risc (RFR). În special, modificarile prevad un procedeu practic atunci când se contabilizeaza modificarile în baza de determinare a fluxurilor de numerar contractuale ale activelor ?i datoriilor financiare, pentru a solicita ajustarea ratei efective a dobânzii, echivalent cu o mi?care a ratei dobânzii de pe pia?a. De asemenea, modificarile introduc scutiri de la întreruperea rela?iilor de acoperire, inclusiv o scutire temporara de a îndeplini cerin?ele identificabile separat atunci când un instrument RFR este desemnat ca acoperire a unei componente de risc. Exista, de asemenea, amendamente la IFRS 7 Instrumente financiare: informa?ii pentru a permite utilizatorilor situa?iilor financiare sa în?eleaga efectul reformei ratei dobânzii de referin?a asupra instrumentelor financiare ?i a strategiei de gestionare a riscurilor unei entita?i. De?i aplicarea este retroactiva, o entitate nu este obligata sa retrateze perioadele anterioare. Modificarile nu au avut un impact semnificativ asupra situa?iilor financiare ale Societatii.

Contracte de leasing – Concesii privind chiria legate de COVID-19 (Amendament)

Amendamentul se aplica retrospectiv pentru perioade de raportare anuala incepand la sau dupa 1 iunie 2020. Este permisa aplicarea timpurie, inclusiv in cadrul situatiilor financiare care nu au fost inca autorizate pentru a fi emise pana la 28 mai 2020. IASB a modificat standardul acordand locatarilor scutiri de la aplicarea cerintelor din IFRS 16 referitoare la tratamentul modificarii contractelor de leasing pentru concesiile privind chiria care apar ca o consecinta directa a pandemiei COVID-19. Amendamentul ofera o solutie practica pentru ca locatarii sa contabilizeze orice modificare a platilor de leasing care rezulta din concesii privind chiria legate de COVID-19 in acelasi mod in care ar inregistra modificarea, conform IFRS 16, daca aceasta nu ar reprezenta o modificare a contractului de leasing, numai daca sunt indeplinite toate conditiile urmatoare:

Amendamentul nu a avut niciun impact asupra situatiilor financiare ale Societatii la 31 decembrie 2021.

 

2.2 Noi standarde ?i modificari la standardele existente care au fost emise, dar care nu sunt înca în vigoare ?i nu au fost adoptate mai devreme

 

- Modificarea IFRS 10 Situa?ii financiare consolidate ?i IAS 28 Investi?ii în asocia?ii ?i asocieri în participa?ie: vânzarea sau contribu?ia de active între un investitor ?i asociatul sau asocia?ia sa în participa?ie

Modificarile abordeaza o inconsecven?a recunoscuta între cerin?ele din IFRS 10 ?i cele din IAS 28, în tratarea vânzarii sau aportului de active între un investitor ?i asociatul sau asociere în participa?ie. Principala consecin?a a modificarilor este ca un câ?tig sau o pierdere completa este recunoscuta atunci când o tranzac?ie implica o afacere (fie ca este gazduita sau nu într-o filiala). Un câ?tig sau o pierdere par?iala este recunoscut atunci când o tranzac?ie implica active care nu constituie o afacere, chiar daca aceste active sunt gazduite într-o filiala. În decembrie 2015, IASB a amânat data intrarii în vigoare a acestei modificari pe termen nelimitat, în a?teptarea rezultatului proiectului sau de cercetare privind metoda punerii în echivalen?a a contabilita?ii. Amendamentele nu au fost înca aprobate de UE.

- IAS 1 Prezentarea situa?iilor financiare: Clasificarea datoriilor ca curente sau necurente (amendamente)

Modificarile au fost ini?ial în vigoare pentru perioadele anuale de raportare care încep la sau dupa 1 ianuarie 2022, cu aplicarea anterioara permisa. Cu toate acestea, ca raspuns la pandemia de Covid-19, Consiliul a amânat data intrarii în vigoare cu un an, adica 1 ianuarie 2023, pentru a oferi companiilor mai mult timp pentru a implementa orice modificari de clasificare rezultate din modificari. Amendamentele urmaresc promovarea consecven?ei în aplicarea cerin?elor, ajutând companiile sa stabileasca daca, în situa?ia pozi?iei financiare, datoria ?i alte datorii cu o data de decontare incerta ar trebui clasificate ca curente sau necurente. Modificarile afecteaza prezentarea datoriilor în situa?ia pozi?iei financiare ?i nu modifica cerin?ele existente cu privire la masurarea sau momentul recunoa?terii oricarui activ, datorie, venit sau cheltuieli, nici informa?iile pe care entita?ile le dezvaluie despre acele elemente. De asemenea, modificarile clarifica cerin?ele de clasificare a datoriilor care pot fi decontate de societatea emitenta de instrumente proprii de capitaluri proprii.

În noiembrie 2021, Consiliul a emis un proiect de expunere (ED), care clarifica modul de tratare a datoriilor care fac obiectul unor obliga?ii care trebuie respectate, la o data ulterioara perioadei de raportare. În special, Consiliul propune amendamente cu domeniu de aplicare restrâns la IAS 1 care inverseaza efectiv amendamentele din 2020 care cer entita?ilor sa clasifice drept curente, datorii supuse unor obliga?ii care trebuie respectate doar în urmatoarele douasprezece luni dupa perioada de raportare,

2.  APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE NOI SI REVIZUITE DE RAPORTARE FINANCIARA (continuare)

 

daca acele obliga?ii nu sunt întrunite la sfâr?itul perioadei de raportare. În schimb, propunerile ar impune entita?ilor sa prezinte separat toate datoriile imobilizate care fac obiectul unor obliga?ii care sa fie respectate numai în termen de douasprezece luni de la perioada de raportare. În plus, daca entita?ile nu respecta astfel de acorduri viitoare la sfâr?itul perioadei de raportare, vor fi necesare informa?ii suplimentare. Propunerile vor intra în vigoare pentru perioadele anuale de raportare care încep la sau dupa 1 ianuarie 2024 ?i vor trebui aplicate retroactiv, în conformitate cu IAS 8, în timp ce adoptarea anticipata este permisa. Consiliul a propus, de asemenea, sa amâne data intrarii în vigoare a modificarilor din 2020 în consecin?a, astfel încât entita?ile sa nu fie obligate sa schimbe practica curenta înainte de intrarea în vigoare a modificarilor propuse. Aceste amendamente, inclusiv propunerile ED, nu au fost înca aprobate de UE.

IFRS 3 Combinari de întreprinderi; IAS 16 Imobilizari corporale; IAS 37 Provizioane, datorii contingente ?i active contingente, precum ?i îmbunata?iri anuale 2018-2020 (amendamente)

Modificarile intra în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau dupa 1 ianuarie 2022, fiind permisa aplicarea anterioara. IASB a emis amendamente cu domeniu de aplicare restrâns la Standardele IFRS, dupa cum urmeaza:

-IAS 1 Prezentarea situa?iilor financiare ?i Declara?ia de practica 2 IFRS: Prezentarea politicilor contabile (amendamente)

Modificarile intra în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau dupa 1 ianuarie 2023, fiind permisa aplicarea anterioara. Amendamentele ofera îndrumari cu privire la aplicarea ra?ionamentelor de semnifica?ie la dezvaluirile privind politicile contabile. În special, modificarile la IAS 1 înlocuiesc cerin?a de a prezenta politici contabile „semnificative” cu o cerin?a de a prezenta politici contabile „semnificative”. De asemenea, în Declara?ia de practica sunt adaugate îndrumari ?i exemple ilustrative pentru a ajuta la aplicarea conceptului de semnifica?ie atunci când se face ra?ionamente cu privire la dezvaluirile de politici contabile. Amendamentele nu au fost înca aprobate de UE.

IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile ?i erori: defini?ia estimarilor contabile (amendamente)

Modificarile intra în vigoare pentru perioadele anuale de raportare care încep la sau dupa 1 ianuarie 2023, cu aplicarea anterioara permisa ?i se aplica modificarilor politicilor contabile ?i modificarilor estimarilor contabile care au loc la sau dupa începutul acelei perioade. Amendamentele introduc o noua defini?ie a estimarilor contabile, definite ca sume monetare din situa?iile financiare care sunt supuse incertitudinii de masurare. De asemenea, amendamentele clarifica ce sunt modificarile estimarilor contabile ?i cum difera acestea de modificarile politicilor contabile ?i corec?iile erorilor. Amendamentele nu au fost înca aprobate de UE.

IAS 12 Impozite pe profit: Impozit amânat aferent activelor ?i pasivelor care decurg dintr-o singura tranzac?ie (amendamente)

Modificarile intra în vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau dupa 1 ianuarie 2023, fiind permisa aplicarea anterioara. În mai 2021, Consiliul a emis amendamente la IAS 12, care restrâng domeniul de aplicare a excep?iei de recunoa?tere ini?iala conform IAS 12 ?i specifica modul în care companiile ar trebui sa contabilizeze impozitul amânat pe tranzac?ii, cum ar fi contractele de leasing ?i obliga?iile de dezafectare. Conform modificarilor, excep?ia de recunoa?tere ini?iala nu se aplica tranzac?iilor care, la recunoa?terea ini?iala, dau na?tere la diferen?e temporare egale impozabile ?i deductibile. Se aplica numai în cazul în care recunoa?terea unui activ de leasing ?i a unei datorii de leasing (sau a unei componente de dezafectare ?i a unei componente a activului de dezafectare) dau na?tere la diferen?e temporare impozabile ?i deductibile care nu sunt egale. Amendamentele nu au fost înca aprobate de UE.

IFRS 16 Contracte de leasing - Concesii privind chiria legate de COVID-19 dupa data de 30 iunie 2021 (Amendament)

Amendamentul se aplica pentru perioade de raportare anuala incepand la sau dupa 1 aprilie 2021 si aplicarea timpurie este permisa, inclusiv in cadrul situatiilor financiare care nu au fost inca autorizate pentru a fi emise pana la data emiterii amendamentului. In martie 2021, Consiliul a modificat conditiile solutiei practice prevazuta in IFRS 16, care acorda locatarilor scutiri de la aplicarea cerintelor din IFRS 16 referitoare la modificarea contractelor de leasing pentru concesiile privind chiria care apar ca o consecinta directa a pandemiei de COVID-19. Ca urmare a amendamentului, solutia practica se aplica in prezent pentru concesiile privind chiria pentru care orice reducere a platilor de leasing afecteaza doar platile datorate initial la 30 iunie 2022 sau inainte de aceasta data, daca sunt indeplinite celelalte conditii pentru aplicarea solutiei practice.

 

 

TURBOMECANICA S.A.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUA?IILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

 

13

 

Societatea anticipeaza ca adoptarea acestor noi standarde ?i modificari la standardele existente nu vor avea un impact semnificativ asupra situa?iilor financiare ale Societatii în perioada de aplicare ini?iala

 1. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE

 

Principalele politici contabile aplicate la întocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos. Aceste politici au fost aplicate consecvent în toti anii prezentati, daca nu se specifica altfel.

 

Declaratia de conformitate

 

Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si clarificarile ulterioare.

 

Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, cu modificarile ulterioare, este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, cu exceptia IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar cu privire la moneda functionala, a prevederilor IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale cu privire la recunoasterea veniturilor din certificate verzi, cu exceptia IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii cu privire la veniturile din taxe de conectare la reteaua de distribuire.

 

 

Bazele întocmirii

 

Situa?iile financiare individuale au fost întocmite pe baza costului istoric, cu exceptia imobilizarilor corporale care sunt evaluate la valoarea reevaluata, dupa cum este descris in politicile contabile de mai jos. Costul istoric este in general bazat pe valoarea justa a contraprestatiei efectuate in schimbul activelor.

 

Situatiile financiare sunt prezentate in lei romanesti („RON”) si toate valorile sunt rotunjite la cel mai apropiat RON, cu exceptia cazului in care este indicat altfel.

 

Principiul continuita?ii activita?ii

 

Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite pe baza principiului continuintatii activitatii care presupune ca Societatea isi va desfasura activitatea curenta in perioada viitoare. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei ipoteze, Conducerea Societatii a analizat previziunile privind fluxurile de numerar ce rezulta din translatarea relatiilor comerciale existente si viitoare. Pe baza acestei analize, ce au avut in vedere si evenimentele ulterioare mentionate la Nota  29, Conducerea considera ca Societatea va continua sa isi desfasoare activitatea in perioada viitoare si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificat.

 

In 2021, Societatea a înregistrat profit în valoare de 11.749.227 RON. Societatea este în prezent dependenta de activitatea cu doi clien?i locali principali. Cifra de afaceri cu ace?ti clien?i pentru 2021 reprezinta 90.4% din cifra de afaceri totala a societa?ii.

Cu toate acestea, conducerea Societatii considera ca acest aspect nu constituie un impediment, avand comenzi incheiate cu acesti parteneri pentru perioadele urmatoare, care ii asigura suficiente venituri.  De asemenea, Societatea inten?ioneaza sa înceapa sa isi dezvolte activitatea în industria civila, si in acest sens are in vedere o serie de investi?ii semnificative.

 

 

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Active ?i datorii pe termen scurt ?i pe termen lung

 

Societatea prezinta active ?i datorii în situa?ia pozi?iei financiare pe baza clasificarii termen scurt / termen lung. Un activ este curent atunci când:

 

 

Toate celelalte active sunt clasificate ca imobilizate.

 

O datorie este pe termen scurt atunci când:

 

se a?teapta sa fie achitata în ciclul normal de func?ionare

este de?inuta în principal în scopul tranzac?ionarii

urmeaza sa fie decontata în termen de douasprezece luni de la perioada de raportare sau

nu exista niciun drept necondi?ionat de a amâna decontarea datoriei pentru cel pu?in douasprezece luni dupa perioada de raportare

 

Activele ?i datoriile cu impozitul amânat sunt clasificate drept active ?i datorii pe termen lung.

 

Evaluarea la valoarea justa

Societatea evalueaza ?i recunoa?te la valoarea justa anumite active nefinanciare, cum ar fi terenurile, cladirile ?i echipamentele. De asemenea, valorile juste ale instrumentelor financiare evaluate la cost amortizat sunt estimate în scopul prezentarii informa?iilor.

 

Valoarea justa este pre?ul care ar fi primit pentru a vinde un activ sau platit pentru a transfera o datorie într-o tranzac?ie obi?nuita între participan?ii din pia?a la data evaluarii. Evaluarea la valoarea justa se bazeaza pe prezum?ia ca tranzac?ia de vânzare a activului sau transferul datoriei are loc fie:

 

 

Principala sau cea mai avantajoasa pia?a trebuie sa fie accesibila Societa?ii.

 

Valoarea justa a unui activ sau a unei datorii este evaluata utilizând ipotezele pe care participan?ii la pia?a le-ar folosi atunci când stabilesc pre?ul activului sau datoriei, presupunând ca participan?ii la pia?a ac?ioneaza în interesul lor economic. O evaluare la valoarea justa a unui activ nefinanciar ia în considerare capacitatea unui participant la pia?a de a genera beneficii economice prin utilizarea activului în cea mai buna utilizare a acestuia sau prin vânzarea acestuia catre un alt participant la pia?a care ar folosi activul în cea mai buna utilizare.

 

Toate activele ?i datoriile pentru care valoarea justa este evaluata sau prezentata în situa?iile financiare sunt clasificate în cadrul ierarhiei valorii juste, descrise dupa cum urmeaza, pe baza celui mai scazut nivel de intrare care este semnificativ pentru evaluarea la valoarea justa în ansamblu:

 

Nivelul 1: pre?uri de pia?a pe pie?e active pentru active sau datorii identice

Nivelul 2: date de intrare altele decât pre?urile de pia?a cotate incluse în nivelul 1, care sunt observabile pentru activ sau datorie, direct, sau indirect.

Nivelul 3: datele de intrare sunt neobservabile pentru activ sau datorie.

 

Pentru activele ?i datoriile care sunt recunoscute în situa?iile financiare pe o baza recurenta, Societatea determina daca au avut loc transferuri între niveluri din ierarhie, reevaluând categorizarea (pe baza datelor de intrare de la nivelul cel mai scazut, care este semnificativ pentru evaluarea valorii juste ca întreg) la sfâr?itul fiecarei perioade de raportare.

 

Conducerea Societa?ii determina politicile ?i procedurile atât pentru evaluarea recurenta a valorii juste, cum ar fi terenurile, cladirile,si echipamentele, cât ?i pentru evaluarea nerecurenta, cum ar fi activele de?inute pentru vânzare din opera?iuni întrerupte, daca este cazul.

 

TURBOMECANICA S.A.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUA?IILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

 

20

 

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Evaluarea la valoarea justa (continuare)

Evaluatorii externi sunt implica?i în evaluarea activelor semnificative, cum ar fi terenuri, cladiri si echipamente. Implicarea evaluatorilor externi este decisa anual de catre conducere. Criteriile de selec?ie includ cuno?tin?e de pia?a, reputa?ie, independen?a ?i daca sunt men?inute standardele profesionale.

 

La fiecare data de raportare, conducerea analizeaza mi?carile valorilor activelor ?i pasivelor care trebuie reevaluate conform politicilor Societa?ii, verificând principalele date de intrare aplicate în cea mai recenta evaluare ?i evaluând modificarile din evaluarea anterioara.

 

În scopul prezentarii de informa?ii cu privire la valoarea justa, Societatea a stabilit clase de active ?i datorii pe baza naturii, caracteristicilor ?i riscurilor activului sau datoriei ?i a nivelului ierarhiei valorii juste, dupa cum s-a explicat mai sus.

 

Recunoa?terea veniturilor

 

IFRS 15 "Venituri din contracte cu clien?ii" a introdus un model cuprinzator pentru recunoa?terea ?i masurarea veniturilor. Veniturile sunt recunoscute atunci când clientul dobânde?te controlul asupra bunurilor sau serviciilor prestate, la suma care reflecta pre?ul pe care se a?teapta compania sa il primeasca în schimbul acestor bunuri sau servicii.

 

Informatiile cu privire la rationamentele, estimarile si ipotezele contabile semnificative referitoare la veniturile din contractele cu clientii sunt prezentate in sectiunea  Rationamente, estimari si ipoteze contabile semnificative  la finalul acestei note.

 

Societatea are urmatoarele fluxuri de venituri:

 

a. Fabricatia motoarelor si ansamblelor mecanice pentru avioane si elicoptere. Principalele produse realizate de Societate sunt: motoare Turmo, motoare Viper, modernizare elicoptere Puma, piese schimb pentru motoare Turmo si Viper, piese si motoare pentru Rolls-Royce. Turbomecanica este unicul producator de motoare cu turbina de gaze si ansamble mecanice pentru aeronave din cadrul industriei romanesti.

 

Veniturile sunt înregistrate pe baza unui contract aprobat între par?i, par?ile fiind angajate sa î?i îndeplineasca obliga?iile respective. Drepturile ?i condi?iile de plata ale fiecarei par?i pot fi u?or identificate. Termenele de plata sunt de la 10 zile dupa livrarea bunurilor. Contractele au substan?a comerciala ?i este probabil ca entitatea va colecta contravaloarea la care are dreptul în schimbul bunurilor sau serviciilor transferate clientului.

 

Obliga?iile de execu?ie se refera la obliga?ii de execu?ie distincte reprezentate de fabricarea motoarelor ?i a ansamblelor mecanice pentru aeronave ?i elicoptere satisfacute pe masura ce se preseteaza serviciile.

 

Pre?ul tranzac?iei este suma contrapresta?iei la care o entitate se a?teapta sa aiba dreptul în schimbul transferului de bunuri promise catre un client, cu excep?ia acelor sume colectate în numele unor ter?e par?i (de exemplu, unele taxe de vânzare). Acestea includ sume fixe, dupa cum s-a convenit între par?i. Atât condi?iile contractului, cât ?i practicile comerciale obi?nuite ale entita?ii trebuie luate în considerare pentru a determina pre?ul tranzac?iei. Contractele mentioneaza distinct pre?ul pentru fiecare echipament livrat. Se presupune, de asemenea, ca bunurile vor fi transferate catre client conform promisiunii în conformitate cu contractul de vânzare.

 

IFRS 15 presupune ca pre?ul tranzac?iei sa fie alocat fiecarei obliga?ii de executare identificate în contract pe baza relativa a pre?ului de vânzare independent. Nu exista dificulta?i în alocarea pre?ului, deoarece acestea sunt în mod clar atribuibile ?i negociate la încheierea contractului.

 

Pentru contractele cu pret fix, Societatea recunoaste veniturile pe masura realizarii productiei, evaluand stadiul de finalizare al proiectelor. Societatea transfera controlul asupra unui bun sau a unui serviciu in timp si, prin urmare, indeplineste o obligatie de executie si recunoaste veniturile in timp, deoarece executia Societatii creeaza sau imbunatateste un activ pe care il controleaza clientul, pe masura ce activul este creat sau imbunatatit. Stadiul de finalizare este determinat, utilizand metoda pe baza de input, in functie de costurile contractuale efectuate pana la sfarsitul perioadei de raportare, sub forma de procent din costul total estimat pentru fiecare contract.

In cazul in care rezultatul unui contract nu poate fi estimat in mod fiabil, veniturile contractului sunt recunoscute doar in linie cu costurile contractului care sunt probabil sa fie recuperabile.  Atunci cand rezultatul unui contract de servicii poate fi estimat in mod fiabil si este probabil ca respectivul contract sa fie profitabil, profitul prevazut este inregistrat proportional cu gradul de executie pe parcursul duratei contractului. In cazul in care este probabil ca totalul costurilor contractului sa depaseasca veniturile totale ale contractului, pierderea estimata este inregistrata drept cheltuiala, in conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Recunoa?terea veniturilor (continuare)

 

Societatea prezinta ca active contractuale sumele brute datorate de clienti, aferente contractelor care se afla in curs de desfasurare, pentru care costurile suportate si profiturile recunoscute (minus pierderile recunoscute) depasesc valoarea totala facturata din contractul respectiv. In cazul in care facturile emise depasesc costurile suportate plus profiturile recunoscute (mai putin pierderile recunoscute), sumele brute datorate clientilor sunt prezentate ca datorii aferente contractelor.

 

b. Venituri din serviciile de repara?ii la motoarele si ansamblelor mecanice pentru avioane si elicoptere – entitatea ofera servicii de repara?ii la turbinele vândute Ministerului Apararii

 

Veniturile sunt înregistrate pe baza unui contract aprobat între par?i, par?ile fiind angajate sa î?i îndeplineasca obliga?iile respective. Drepturile ?i condi?iile de plata ale fiecarei par?i pot fi u?or identificate. Termenele de plata sunt de la 10 zile dupa livrarea bunurilor. Contractele au substan?a comerciala ?i este probabil ca entitatea va colecta contravaloarea contravaloarea la care are dreptul în schimbul bunurilor sau serviciilor transferate clientului.

 

Obliga?iile de execu?ie se refera la obliga?ii de execu?ie distincte reprezentate de repara?ii aferente motoarelor pentru aeronave ?i elicoptere satisfacute pe masura ce se preseteaza serviciile.

 

Pre?ul tranzac?iei este suma contrapresta?iei la care o entitate se a?teapta sa aiba dreptul în schimbul prestarii serviciilor de reparatii.  Acesta includ sume fixe, dupa cum s-a convenit între par?i. Atât condi?iile contractului, cât ?i practicile comerciale obi?nuite ale entita?ii trebuie luate în considerare pentru a determina pre?ul tranzac?iei. Contractele mentioneaza distinct pre?ul pentru fiecare repara?ie. Se presupune, de asemenea, ca bunurile vor fi transferate catre client conform promisiunii în conformitate cu contractul de vânzare.

 

IFRS 15 presupune ca pre?ul tranzac?iei sa fie alocat fiecarei obliga?ii de executare identificate în contract pe baza relativa a pre?ului de vânzare independent. Nu exista dificulta?i în alocarea pre?ului, deoarece acestea sunt în mod clar atribuibile ?i negociate la încheierea contractului.

 

Pentru contractele cu pret fix, Societatea recunoaste veniturile pe masura prestarii serviciillor, evaluand stadiul de finalizare al proiectelor. Societatea transfera controlul asupra unui bun sau a unui serviciu in timp si, prin urmare, indeplineste o obligatie de executie si recunoaste veniturile in timp, deoarece executia Societatii creeaza sau imbunatateste un activ pe care il controleaza clientul, pe masura ce activul este creat sau imbunatatit. Stadiul de finalizare este determinat, utilizand metoda pe baza de intrari, in functie de costurile contractuale efectuate pana la sfarsitul perioadei de raportare, sub forma de procent din costul total estimat pentru fiecare contract.

In cazul in care rezultatul unui contract nu poate fi estimat in mod fiabil, veniturile contractului sunt recunoscute doar in linie cu costurile contractului care sunt probabil sa fie recuperabile. Atunci cand rezultatul unui contract de servicii poate fi estimat in mod fiabil si este probabil ca respectivul contract sa fie profitabil, profitul prevazut este inregistrat proportional cu gradul de executie pe parcursul duratei contractului. In cazul in care este probabil ca totalul costurilor contractului sa depaseasca veniturile totale ale contractului, pierderea estimata este inregistrata drept cheltuiala, in conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente

 

Societatea prezinta ca active contractuale sumele brute datorate de clienti, aferente contractelor care se afla in curs de desfasurare, pentru care costurile suportate si profiturile recunoscute (minus pierderile recunoscute) depasesc valoarea totala facturata din contractul respectiv. In cazul in care facturile emise depasesc costurile suportate plus profiturile recunoscute (mai putin pierderile recunoscute), sumele brute datorate clientilor sunt prezentate ca datorii aferente contractelor.

 

c. Venituri din vânzarea de materiale, marfuri, produse reziduale si alte servicii prestate  

 

Veniturile sunt înregistrate pe baza unui contract aprobat între par?i, par?ile fiind angajate sa î?i îndeplineasca obliga?iile respective. Drepturile ?i condi?iile de plata ale fiecarei par?i pot fi u?or identificate. Termenele de plata sunt de la 10 zile dupa livrarea bunurilor. Contractele au substan?a comerciala ?i este probabil ca entitatea va colecta contravaloarea contravaloarea la care are dreptul în schimbul bunurilor sau serviciilor transferate clientului.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Recunoa?terea veniturilor (continuare)

 

Obliga?iile de execu?ie se refera la obliga?ii de execu?ie distincte reprezentate de vânzare de material satisfacute la momentul livrarii.

 

Pre?ul tranzac?iei este suma contrapresta?iei la care o entitate se a?teapta sa aiba dreptul în schimbul transferului de bunuri promise catre un client, cu excep?ia acelor sume colectate în numele unor ter?e par?i (de exemplu, unele taxe de vânzare). Acestea includ sume fixe, dupa cum sa convenit între par?i. Atât condi?iile contractului, cât ?i practicile comerciale obi?nuite ale entita?ii trebuie luate în considerare pentru a determina pre?ul tranzac?iei. Contractele mentioneaza distinct pre?ul pentru fiecare material vândut. Se presupune, de asemenea, ca bunurile vor fi transferate catre client conform promisiunii în conformitate cu contractul de vânzare.

 

IFRS 15 presupune ca pre?ul tranzac?iei sa fie alocat fiecarei obliga?ii de executare identificate în contract pe baza relativa a pre?ului de vânzare independent. Nu exista dificulta?i în alocarea pre?ului, deoarece acestea sunt în mod clar atribuibile ?i negociate la încheierea contractului. Entitatea recunoa?te veniturile în conformitate cu acordurile stabilite la momentul livrarii.

 

Pentru activitatile prestate, mai sus mentionate la punctele a si b, Societatea acorda clientilor sai garantii de buna executie pentru o perioada ce variaza intre 12 si 18 luni. Acestea intra în aria de aplicabilitate a IAS 37 întrucât:

 1. garan?iile conform contractului ofera clientului asigurarea ca produsul va func?iona;
 2. garan?iile nu ofera servicii suplimentare decât asigurarea ca bunul va func?iona conform specifica?iilor convenite;
 3. clien?ii nu au op?iunea de a cumpara garan?ia separat.

 

Prin urmare, aceste garan?ii nu reprezinta obliga?ii de executare disticte, ci trebuie recunoscute ca ?i provizioane în conformitate cu IAS 37.

 

Crean?e comerciale

 

Crean?ele comerciale sunt recunoscute la pre?ul de tranzac?ionare determinat în conformitate cu IFRS 15. Ulterior, acestea sunt evaluate la cost amortizat folosind metoda dobânzii efective, mai pu?in provizioanele pentru pierderi. Societatea evalueaza, la fiecare data a bilan?ului, cerin?a unor provizioane pentru deprecierea crean?elor comerciale. Atunci când se evalueaza pierderea de credit preconizata (denumita în continuare „ECL”), societatea folose?te informa?ii anticipate rezonabile ?i acceptabile, care se bazeaza pe ipoteze pentru viitoarele varia?ii ale diver?tilor factori economici ?i modul în care ace?ti factori se vor afecta reciproc. Probabilitatea de nerambursare constituie o data de intrare cheie în evaluarea ECL. Probabilitatea de nerambursare este o estimare a probabilita?ii de neplata pe un orizont de timp dat, al carui calcul include date istorice, ipoteze ?i a?teptari privind condi?iile viitoare.

 

Contracte de leasing

 

Societatea evalueaza la începutul contractului daca un contract este sau con?ine o componenta de leasing. Adica, daca contractul confera dreptul de a controla utilizarea unui activ identificat pentru o perioada de timp în schimbul unei contrapresta?ii.

 

Societatea ca locatar

 

 1. Active cu drept de utilizare

 

Societatea recunoa?te activele cu drept de utilizare la data începerii contractului de leasing (adica data la care activul suport este disponibil pentru utilizare). Activele cu drept de utilizare sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea justa la data reevaluarii,mai putin orice depreciere cumulata ?i pierderi din depreciere ?i ajustate pentru orice reevaluare a datoriilor de leasing. Costul initial al activelor cu drept de utilizare include suma datoriilor de leasing recunoscute, costurile ini?iale directe suportate ?i pla?ile de leasing efectuate la sau înainte de data de începere minus orice stimulente de leasing primite.

 

Activele cu drept de utilizare sunt amortizate liniar pe perioada mai scurta dintre durata contractului ?i durata de via?a utila estimata a activelor.

 

Dreptul de utilizare a activelor se refera la ma?inile închiriate care sunt amortizate pe o perioada de 3 ani, precum si echipamentelor in leasing care sunt amortizate pe o perioada intre 3-20 ani.

 

Activele cu drept de utilizare sunt, de asemenea, supuse deprecierii. A se consulta politicile contabile din nota 3 Deprecierea activelor nefinanciare.

 

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Contracte de leasing (continuare)

 

) Datorii de leasing

 

La data începerii contractului de leasing, Societatea recunoa?te datoriile de leasing evaluate la valoarea actualizata a pla?ilor de leasing care urmeaza sa fie efectuate pe durata contractului de leasing. Pla?ile de leasing includ pla?i fixe minus orice stimulente de leasing de primit, pla?i variabile de leasing care depind de un indice sau o rata ?i sume care se a?teapta sa fie platite în baza garan?iilor de valoare reziduala. Pla?ile de leasing includ, de asemenea, pre?ul de exercitare a unei op?iuni de cumparare, în mod rezonabil sigur de exercitat de catre Societate ?i pla?i de penalita?i pentru rezilierea contractului de leasing, daca perioada de leasing reflecta exercitarea de catre Societate a op?iunii de reziliere.

 

Pla?ile variabile de leasing care nu depind de un indice sau o rata sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care are loc evenimentul sau condi?ia care declan?eaza plata.

 

La calcularea valorii actuale a pla?ilor de leasing, Societatea folose?te rata de împrumut incrementala la data de începere a leasingului, deoarece rata dobânzii implicite în leasing nu este u?or de determinat. Dupa data începerii contractului, valoarea datoriilor de leasing este marita pentru a reflecta acumularea dobânzilor ?i redusa cu pla?ile de leasing efectuate. În plus, valoarea contabila a datoriilor de leasing este reevaluata daca exista o modificare, o modificare a perioadei de leasing, o modificare a pla?ilor de leasing (de exemplu, modificari ale pla?ilor viitoare rezultate dintr-o modificare a unui indice sau a ratei utilizate pentru a determina astfel de pla?i de leasing) sau o modificare a evaluarii unei op?iuni de cumparare a activului suport.

 

iii) Contractele de leasing pe termen scurt ?i leasingurile de active cu valoare redusa

 

Societatea aplica scutirea de la recunoa?terea leasingului pe termen scurt la contractele sale de leasing pe termen scurt (de exemplu, acele leasinguri care au un termen de leasing de 12 luni sau mai pu?in de la data începerii ?i nu con?in o op?iune de cumparare). Se aplica, de asemenea, scutirea de la recunoa?terea activelor cu valoare redusa pentru leasingul de echipamente care sunt considerate a fi de valoare mica. Pla?ile de leasing la contractele de leasing pe termen scurt ?i leasingul de active cu valoare redusa sunt recunoscute drept cheltuieli pe baza liniara pe durata contractului de leasing.

 

Tranzac?ii în valuta

 

Moneda func?ionala ?i de prezentare

 

Elementele incluse în situa?iile financiare sunt evaluate utilizând moneda mediului economic primar în care opereaza entitatea („moneda func?ionala”). Situa?iile financiare sunt prezentate în LEI, care este moneda func?ionala a Turbomecanica SA ?i, de asemenea, moneda de prezentare.

 

Tranzac?ii ?i solduri

 

Tranzac?iile în valuta sunt convertite în moneda func?ionala utilizând cursurile de schimb la data tranzac?iilor. Câ?tigurile ?i pierderile din cursul de schimb valutar rezultate din decontarea acestor tranzac?ii ?i din conversia activelor ?i datoriilor monetare exprimate în valuta la cursul de schimb de la sfâr?itul anului sunt recunoscute în general în contul de profit ?i pierdere.

 

Câ?tigurile ?i pierderile valutare sunt prezentate în situa?ia rezultatului global pe o baza neta în cadrul altor pierderi / (câ?tiguri) valutare nete.

 

Elementele nemonetare care sunt evaluate la valoarea justa într-o moneda straina sunt convertite utilizând cursurile de schimb la data la care a fost determinata valoarea justa. Diferen?ele de conversie asupra activelor ?i pasivelor contabilizate la valoarea justa sunt raportate ca parte a câ?tigului sau pierderii valorii juste.

 

Cursurile de schimb utilizate sunt 1 EUR = 4,9481 RON ?i 1 USD = 4,3707 RON, curs mediu 2021 1 EUR = 4,9204 RON.

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Costurile cu împrumuturile

 

Împrumuturile sunt recunoscute ini?ial la valoarea justa, net de costurile de tranzac?ie suportate. Împrumuturile sunt ulterior evaluate la cost amortizat. Orice diferen?a între încasari (net de costurile de tranzac?ionare) ?i valoarea rascumpararii este recunoscuta în contul de profit ?i pierdere pe perioada împrumuturilor utilizând metoda dobânzii efective. Comisioanele platite cu crearea facilita?ilor de împrumut sunt recunoscute drept costuri de tranzac?ionare aferente împrumutului, în masura în care este probabil ca o parte sau întreaga facilitate sa fie trasa. În acest caz, comisionul este amânat pâna când tragerea are loc. În masura în care nu exista dovezi ca este probabil ca o parte din sau întreaga facilitate sa fie trasa, comisionul este capitalizat ca plata în avans pentru serviciile de lichiditate ?i amortizat pe perioada facilita?ii la care se refera.

 

Împrumuturile sunt scoase din bilan? atunci când obliga?ia specificata în contract este îndeplinita, anulata sau expira. Diferen?a dintre valoarea contabila a unei datorii financiare care a fost stinsa sau transferata catre o alta parte ?i contrapresta?ia platita, inclusiv orice active nemonetare transferate sau datorii asumate, este recunoscuta în contul de profit ?i pierdere ca alte venituri sau costuri financiare. Împrumuturile sunt clasificate ca datorii curente, cu excep?ia cazului în care societatea are dreptul necondi?ionat de a amâna decontarea datoriei pentru cel pu?in 12 luni dupa perioada de raportare.

 

Beneficiile angajatilor

 

Pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, Societatea plateste statului roman, in numele angajatilor sai, contributiile pentru pensii, sanatate si somaj. Cheltuielile cu aceste plati se inregistreaza in profit sau pierdere in aceeasi perioada cu cheltuielile salariale aferente.

 

Toti angajatii Societatii sunt contribuabili ai planului de pensii al statului roman.

 

Societatea isi rasplateste angajatii cu beneficii de pensionare conform contractului colectiv de munca. Pentru acest plan de pensii determinat, costul beneficiilor este stabilit folosind metoda unitatilor de credit proiectate, iar evaluarile actuariale sunt realizate la fiecare data a bilantului. Compania recunoaste toate castigurile si pierderile aferente planurilor de beneficii imediat in alte venituri globale si toate cheltuielile legate de planul de beneficii in cheltuieli cu personalul in contul de profit si pierdere .

 

Valoarea curenta a obligatiilor de pensionare depinde de un numar de factori care sunt stabiliti actuarial folosind un numar de ipoteze. Ipotezele folosite pentru stabilirea costului net (a venitului) pentru pensii include rata de actualizare, nivelul anticipat al inflatiei si rata estimata de crestere a salariului. Orice schimbare a acestor ipoteze va afecta valoarea contabila a obligatiilor de pensionare.

 

Societatea stabileste rata de actualizare corespunzatoare la sfarsitul fiecarui an. Aceasta este rata dobanzii care ar trebui folosita pentru a stabili valoarea prezenta a viitoarelor iesiri de numerar estimate a fi necesare pentru decontarea obligatiilor de pensionare. La stabilirea ratei de actualizare corespunzatoare, Societatea ia in considerare ratele de dobanda dobanzii aferente obligatiunilor guvernamentale de inalta calitate care sunt exprimate in moneda in care beneficiile vor fi platite, si care au termeni de scadenta aproape egali cu termenii obligatiei de pensii aferente. Alta ipoteza importanta avute in vedere se bazeaza pe conditiile actuale ale pietei.

 

Beneficii pentru terminarea contractului de munca

 

Beneficiile pentru terminarea contractului de munca se pot plati atunci cand contractul de angajare este incetat de catre Societate inainte de data normala de pensionare sau ori de cate ori un angajat accepta plecarea voluntara in schimbul acestor beneficii. Societatea recunoaste beneficiile pentru terminarea contractului de munca atunci cand aceasta se angajeaza evident fie sa rezilieze contractele de munca ale angajatilor actuali conform unui plan oficial detaliat fara posibilitatea realista de abandonare a acestuia; sau sa ofere beneficii pentru terminarea contractului de munca drept rezultat al unei oferte facute pentru a incuraja plecarea voluntara. Beneficiile datorate la mai mult de 12 luni dupa perioada de raportare sunt actualizate la data de raportare.

 

Impozitarea

 

Cheltuielile cu impozitul pe profit reprezinta suma impozitelor de platit in mod curent, precum si a impozitelor pe profit amanate.

 

Impozitul curent

 

Impozitul platibil in mod curent se bazeaza pe profitul impozabil realizat in decursul anului. Profitul impozabil difera fata de profitul raportat in declaratia rezultatului global din cauza elementor de venituri sau cheltuieli ce sunt impozabile sau deductibile in alti ani, precum si datorita elementelor care nu sunt niciodata impozabile sau deductibile. Datoria Societatii privind impozitul pe profit curent este determinata folosind ratele de impozitare care au fost promulgate sau in mare masura adoptate pana la sfarsitul perioadei de raportare.

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Impozitarea (continuare)

 

Impozitul amanat

 

Impozitul amanat se recunoaste pe baza diferentelor temporare dintre valoarea contabila a activelor si a datoriilor din situatiile financiare si baza fiscala corespunzatoare folosita in calculul profitului impozabil, datoriile privind impozitul amanat sunt in general recunoscute pentru toate diferentele temporare impozabile.

 

Creantele privind impozitul amanat sunt in general recunoscute pentru toate diferentele temporare deductibile in masura in care este probabil ca profiturile impozabile, fata de care creanta privind impozitul amanat se poate utiliza, vor fi disponibile. Nu se recunosc creante sau datorii privind impozitul amanat in cazul in care diferenta temporara este generata de recunoasterea initiala a fondului comercial sau de recunoasterea initiala a unui activ sau a unei datorii intr-o tranzactie care nu reprezinta o combinare de intreprinderi si la momentul tranzactiei nu afecteaza nici profitul contabil, nici profitul impozabil (pierderea fiscala).  

 

Valoarea contabila a activelor la care se aplica impozitul amanat este revizuita la finalul fiecarei perioade de raportare si redusa pana la limita la care nu mai este probabil ca vor fi suficiente profituri impozabile incat sa permita recuperarea integrala sau partiala a activelor.

 

Activele si datoriile privind impozitul amanat sunt masurate la nivelul impozitelor ce sunt presupuse a fi aplicate in perioada la care este stabilita recuperarea datoriei sau realizarea activului, bazandu-ne pe nivelul impozitelor (si al legilor fiscale) ce au intrat in vigoare sau urmeaza a intra in vigoare pana la sfarsitul perioadei de raportare. Masurarea activelor si datoriilor privind impozitul amanat reflecta consecintele in materie de impozite ce ar urma sa decurga din felul in care Societatea preconizeaza, la sfarsitul perioadei de raportare, sa recupereze sau sa deconteze valoarea contabila a activelor si datoriilor sale.

 

Impozitul anual curent si amanat

 

Impozitul curent si cel amanat sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere cu exceptia cazului in care ele se refera la elemente ce sunt recunoscute in alte rezultate globale sau direct in capitalul propriu, caz in care impozitul curent si cel amanat sunt de asemenea recunoscute in alte venituri rezultate globale, respectiv, capitalul propriu.

Impozitul pe profit pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021 a fost 16% (31 decembrie 2020: 16%).

 

Numerar ?i echivalente de numerar

 

Numerarul ?i echivalentele de numerar includ numerar disponibil, depozite de?inute la cerere la institu?ii financiare, alte investi?ii pe termen scurt, extrem de lichide, cu scaden?e ini?iale de trei luni sau mai pu?in, care sunt u?or convertibile în sume cunoscute de numerar ?i care sunt supuse unui risc nesemnificativ a modificarii valorii, precum ?i descoperit de cont bancar. Descoperitul de cont este prezentat în cadrul împrumuturilor drept datorii pe termen scurt în situa?ia pozi?iei financiare.

 

Imobilizari corporale

 

Imobilizarile corporale utilizate in activitatea de productie sau pentru furnizarea de bunuri sau servicii, sau in scopuri administrative sunt prezentate in situatia pozitiei financiare la valoarea justa la data reevaluarii mai putin amortizarea si orice pierderi cumulate din depreciere acumulate ulterior.   Reevaluarile sunt realizate suficient de frecvent pentru a asigura ca valoarea justa a activului reevaluat nu se deosebeste semnificativ de valoarea contabila. Deprecierea acumulata la data reevaluarii este eliminata cu valoarea contabila bruta a activului, iar valoarea neta a activului este inlocuita de la valoarea reevaluata acestuia.

 

Orice surplus din reevaluare este inregistrat la alte elemente ale rezultatului global si, astfel, creditat in rezerva din reevaluarea activelor de la capitalurile proprii, cu exceptia masurii in care acesta reia o reducere din reevaluarea aceluiasi activ recunoscuta anterior in contul de profit si pierdere si, in acest caz, cresterea este recunoscuta in contul de profit si pierdere. Un deficit din reevaluare este recunoscut in contul de profit si pierdere, cu exceptia cazului in care compenseaza un surplus existent pentru acelasi activ, recunoscut in rezerva din reevaluarea activelor.

 

Excedentul de reevaluare este transferat in rezultatul reportat, pe masura ce activele sunt cedate / casate.

 

Imobilizarile corporale in curs de executie ce urmeaza a fi utilizate in productie sau administrativ sunt evaluate la cost minus orice pierderi cumulate din depreciere. Costurile includ onorariile profesionale si, pentru activele eligibile, costurile indatorarii capitalizate in conformitate cu politicile contabile ale Societatii. Astfel de active sunt clasificate la categoriile respective de imobilizari corporale atunci cand sunt terminate sau gata de utilizare pentru scopul in care au fost prevazute. Deprecierea acestor active, pe aceeasi baza ca si alte active aflate in proprietate, incepe atunci cand activele sunt disponibile pentru

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Imobilizari corporale (continuare)

 

utilizare in maniera dorita de conducere.

 

Duratele de amortizare utilizate petru imobilizarile corporale sunt:

Cladiri

 

10-50 ani

Instalatii si echipamente tehnologice

 

3-20 ani

Mobilier si aparatura birotica

 

3-15 ani

   Terenurile nu se amortizeaza.

 

Amortizarea este recunoscuta pentru a aloca sistematic costul activului minus valoarea reziduala pe intreaga sa durata de viata, folosindu-se metoda liniara. Duratele de viata utila estimate, valorile reziduale si metoda de amortizare sunt revizuite la finalul fiecarei perioade de raportare, orice modificare a acestora fiind contabilizata prospectiv.

 

Activele detinute in baza unui contract de leasing sunt amortizate pe durata lor de viata utila pe aceeasi baza ca si activele detinute in proprietate sau pe perioada contractului de leasing daca aceasta din urma este mai scurta.

 

Un element de imobilizare corporala nu mai este recunoscut ca urmare a cedarii sau atunci cand nu mai sunt asteptate beneficii economice viitoare din utilizarea in continuare a activului. Orice castig sau pierdere rezultand din cedarea sau casarea unui element de imobilizare corporala este determinat ca diferenta dintre incasarile din vanzari si valoarea contabila a activului si este recunoscut in profitul sau pierderea Societatii.

 

 

Imobilizari necorporale

 

Imobilizari necorporale achizitionate separat

 

Imobilizarile necorporale cu durate de viata utila finita care sunt achizitionate separat, sunt contabilizate la cost minus orice amortizare cumulata si orice pierderi cumulate din depreciere. Amortizarea este recunoscuta liniar de-a lungul duratelor de viata utila a acestora. Durata de viata utila estimata si metoda de amortizare sunt revizuite la finalul fiecarei perioade de raportare, avand ca efect faptul ca orice modificari ale estimarilor sunt contabilizate pe baza prospectiva. Imobilizarile necorporale cu durate de viata utila nedefinite, care sunt achizitionate separat, sunt contabilizate la cost minus pierderi cumulate din depreciere.

Duratele de amortizare utilizate petru imobilizarile necorporale sunt:

Alte imobilizari necorporale

 

1-10 ani

 

Derecunoasterea imobilizarilor necorporale

 

O imobilizare necorporala este derecunoscuta la cedare sau atunci cand nu se mai preconizeaza nici un fel de beneficii economice viitoare din utilizarea sau cedarea sa. Castigurile sau pierderile rezultate din derecunoasterea unei imobilizari necorporale, evaluate ca diferenta dintre incasarile nete din vanzare si valoarea contabila a activului, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand activul este derecunoscut.

 

Deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, altele decat fondul comercial

 

La finalul fiecarei perioade de raportare Societatea revizuieste valorile contabile ale imobilizarilor corporale si necorporale ale sale pentru a stabili daca exista vreun indiciu ca acele active s-au depreciat. Daca exista un astfel de indiciu, se estimeaza valoarea recuperabila a activului pentru a stabili marimea deprecierii (daca exista). Acolo unde nu este posibila estimarea valorii recuperabile a unui activ individual, Societatea estimeaza valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar careia ii apartine activul. Acolo unde poate fi identificata o baza rezonabila si consistenta de alocare, activele corporative sunt, de asemenea, alocate unitatilor individuale care genereaza numerar, sau, daca nu, acestea sunt alocate celui mai mic grup de unitati generatoare de numerar pentru care poate fi identificata o baza rezonabila si consistenta de alocare.

 

Imobilizarile necorporale cu durate de viata utila nedefinite si imobilizarile necorporale care nu sunt inca disponibile pentru utilizare sunt testate cel putin anual pentru depreciere si ori de cate ori exista un indiciu ca activul ar putea fi depreciat.

 

Valoarea recuperabila reprezinta cea mai mare valoare dintre valoarea justa minus costurile generate de vanzare si valoarea sa de utilizare. La evaluarea valorii de utilizare, viitoarele fluxuri de numerar estimate sunt actualizate la valoarea lor curenta folosind o rata de actualizare determinata inaintea impozitarii care reflecta evaluarile de piata curente a valorii-timp a banilor si riscurile specifice activului pentru care estimarile aferente fluxurilor de numerar viitoare nu au fost ajustate.

  

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Daca valoarea recuperabila a unui activ (sau unitati generatoare de numerar) este estimata a fi mai mica decat valoarea sa contabila, valoarea contabila a activului (sau a unitatii generatoare de numerar) este redusa la nivelul valoarii recuperabile. Deprecierea este recunoscuta imediat in profit sau pierdere, daca activul relevant nu este contabilizat la o valoare reevaluata, caz in care deprecierea este tratata ca reducere a reevaluarii.

 

Acolo unde deprecierea se reverseaza, valoarea contabila a activului (sau a unitatii generatoare de numerar) este majorata la nivelul noii estimari a valorii sale recuperabile, dar astfel incat valoare contabila crescuta sa nu depaseasca valoarea contabila care ar fi fost stabilita daca nu ar fi fost recunoscuta deprecierea pentru activ (unitatea generatoare de numerar) in anii precedenti. O reversare a unei deprecieri este recunoscuta imediat in profit sau pierdere, exceptand situatia in care activul este contabilizat la valoarea reevaluata, caz in care reversarea deprecierii este tratata ca majorare a reevaluarii.

 

Stocuri

 

Stocurile, care includ materii prime, produse finite, semifabricate, productia in curs de executie, sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

 

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. Costul produselor finite si a productiei in curs de executie cuprinde cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.

Costurile stocurilor de materii prime sunt stabilite prin metoda costului mediu ponderat. Valoarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizare si costurile estimate necesare efectuarii vanzarii.

 

Provizioane

 

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie actuala (legala sau implicita) ca rezultat al unui eveniment trecut, este probabil ca pentru decontarea obligatiei sa fie necesara o iesie de resurse incorporand beneficii economice si se poate face o estimare fiabila a valorii obligatiei.

 

Valoarea recunoscuta ca provizion este cea mai buna estimare a contravalorii necesare pentru decontarea obligatiei actuale la finalul perioadei de raportare, luand in considerare riscurile si incertitudinile din jurul obligatiei. Atunci cand un provizion este masurat folosind fluxurile de numerar estimate pentru a deconta obligatia actuala, valoarea contabila a acestuia este valoarea actuala a acelor fluxuri de numerar (daca efectul valorii-timp a banilor este semnificativ).

 

Atunci cand se asteapta ca unele sau toate beneficiile economice necesare pentru a deconta un provizion sa fie recuperate de la terti, creanta este recunoscuta ca activ daca este aproape sigur ca rambursarea va fi primita si ca valoarea creantei poate fi evaluata in mod fiabil.

 

Contracte cu titlu oneros

 

Obligatiile actuale generate conform contractelor cu titlu oneros sunt recunoscute si evaluate ca provizioane. Se considera ca un contract oneros exista acolo unde Societatea are un contract conform caruia costurile inevitabile pentru indeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice estimate a fi generate de contract.

 

Restructurari

 

Un provizion de restructurare este recunoscut atunci cand Societatea a dezvoltat un plan oficial detaliat pentru restructurare si a generat o asteptare justificata celor afectati ca restructurarea va fi realizata prin demararea implementarii respectivului plan de restructurare sau prin comunicarea pincipalelor caracteristici ale acestuia celor care vor fi afectati de procesul de restructurare. Masurarea unui provizion de restructurare include doar cheltuielile directe generate de restructurare, care sunt acele valori care sunt obligatoriu generate de restructurare si nu sunt asociate cu activitatile in curs de desfasurare ale Societatii.

 

Garantii

 

Provizioanele pentru costurile estimate ale obligatiilor de garantie conform legislatiei locale a vanzarii bunurilor sunt recunoscute la data vanzarii produselor relevante, la cea mai buna estimare facuta de directori in ceea ce priveste cheltuielile necesare pentru a deconta obligatia Societatii.

 

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Datorii comerciale ?i de alta natura

 

Aceste sume reprezinta datorii pentru bunuri ?i servicii furnizate Societa?ii înainte de sfâr?itul exerci?iului financiar care sunt neachitate. Sumele nu sunt garantate ?i sunt de obicei platite în termen de 30 de zile de la recunoa?tere. Datoriile comerciale ?i de alta natura sunt prezentate ca datorii pe termen scurt, cu excep?ia cazului în care plata nu este datorata în termen de 12 luni de la perioada de raportare. Ele sunt recunoscute ini?ial la valoarea justa ?i ulterior evaluate la cost amortizat utilizând metoda dobânzii efective. În aceasta categorie sunt incluse ?i datoriile necomerciale precum TVA ?i contribu?iile sociale recunoscute la cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare pentru decontarea obliga?iei actuale la sfâr?itul perioadei de raportare.

 

Active si datorii financiare

 

Activele financiare si creantele financiare sunt recunoscute atunci cand Societatea devine parte in prevederile contractuale ale instrumentului.

 

Active financiare

Recunoa?terea ?i evaluarea ini?iala

 

Activele financiare sunt clasificate, la recunoa?terea ini?iala, ca fiind evaluate ulterior la costul amortizat, valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (OCI) ?i la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere.

 

Clasificarea activelor financiare la recunoa?terea ini?iala depinde de caracteristicile contractuale ale fluxului de numerar al activului financiar ?i de modelul de afaceri al entita?ii pentru gestionarea acestora. Cu excep?ia crean?elor comerciale care nu con?in o componenta de finan?are semnificativa sau pentru care societatea a aplicat avantajul practic, societatea evalueaza ini?ial un activ financiar la valoarea sa justa plus, în cazul unui activ financiar care nu este la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere, costurile de tranzac?ionare. Crean?ele comerciale care nu con?in o componenta de finan?are semnificativa sau pentru care societatea a aplicat avantajul practic sunt evaluate la pre?ul de tranzac?ionare.

 

Pentru ca un activ financiar sa fie clasificat ?i evaluat la costul amortizat sau la valoarea justa prin OCI, acesta trebuie sa dea na?tere la fluxuri de numerar care sunt „exclusiv pla?i de principal ?i dobânzi (SPPI)” din suma principala restanta. Aceasta evaluare este denumita testul SPPI ?i se efectueaza la nivel de instrument. Activele financiare cu fluxuri de numerar care nu sunt SPPI sunt clasificate ?i evaluate la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere, indiferent de modelul de afaceri.

 

Modelul de afaceri al societa?ii pentru gestionarea activelor financiare se refera la modul în care î?i gestioneaza activele financiare pentru a genera fluxuri de numerar. Modelul de afaceri stabile?te daca vor rezulta fluxuri de numerar din colectarea fluxurilor de numerar contractuale, vânzarea activelor financiare sau ambele. Activele financiare clasificate ?i evaluate la cost amortizat sunt de?inute în cadrul unui model de afaceri cu scopul de a de?ine active financiare pentru a încasa fluxuri de numerar contractuale, în timp ce activele financiare clasificate ?i evaluate la valoarea justa prin OCI sunt de?inute în cadrul unui model de afaceri cu obiectivul de a de?ine pentru colectarea fluxurilor de numerar contractuale ?i de a vinde.

 

Evaluarea ulterioara

 

În scopul evaluarii ulterioare, activele financiare sunt clasificate în patru categorii:

 

 1. Active financiare la cost amortizat
 2. Active financiare la valoarea justa prin OCI cu reciclarea câ?tigurilor ?i pierderilor acumulate (instrumente de datorie)
 3. Active financiare desemnate la valoarea justa prin OCI fara reciclarea câ?tigurilor ?i pierderilor acumulate la derecunoa?tere (instrumente de capitaluri proprii)
 4. Active financiare la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere

 

Active financiare la cost amortizat (instrumente de datorie)

 

Activele financiare la cost amortizat sunt ulterior evaluate utilizând metoda dobânzii efective (EIR) ?i sunt supuse deprecierii. Câ?tigurile ?i pierderile sunt recunoscute în contul de profit ?i pierdere atunci când activul este derecunoscut, modificat sau depreciat. Metoda dobânzii efective este o metoda de calcul al costului amortizat al unui instrument financiar ?i de alocare a dobânzii pe perioada relevanta.

 

Activele financiare ale Societa?ii la cost amortizat includ crean?ele commerciale, alte creante si active contractuale.

 

Societatea nu de?ine active financiare la valoarea justa prin OCI sau contul de profit ?i pierdere.

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Active ?i datorii financiare (continuare)

 

Active financiare (continuare)

 

Derecunoa?tere

 

Activele financiare sunt derecunoscute atunci când drepturile de a primi fluxuri de numerar din activele financiare au expirat sau au fost transferate ?i Societatea a transferat în mod substan?ial toate riscurile ?i beneficiile asupra proprieta?ii.

 

Depreciere

 

Societatea recunoa?te un provizion pentru pierderile de credit preconizate (ECL) pentru toate instrumentele de datorie care nu sunt de?inute la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere. ECL se bazeaza pe diferen?a dintre fluxurile de numerar contractuale datorate în conformitate cu contractul ?i toate fluxurile de numerar pe care Societatea se a?teapta sa le primeasca, actualizate la o aproximare a ratei dobânzii efective ini?iale.

 

Pentru crean?ele comerciale ?i activele contractuale, Societatea aplica o abordare simplificata în calcularea ECL. Prin urmare, Societatea nu urmare?te modificarile riscului de credit, ci recunoa?te un provizion de pierdere bazat pe ECL pe întreaga durata de via?a la fiecare data de raportare.

 

Societatea a efectuat o evaluare la sfâr?itul anului ?i nu exista nicio diferen?a semnificativa în aplicarea modelului ECL ?i a politicii contabile actuale prin permiterea crean?elor mai vechi de 270 de zile. Clien?ii societa?ii activeaza în companii de stat din sectorul public, astfel ca exista un risc de nerambursare scazut ?i, de asemenea, încasarea medie este de 22 de zile.

 

Cre?terea semnificativa a riscului de credit

 

În evaluarea daca riscul de credit al unui instrument financiar a crescut semnificativ de la recunoa?terea ini?iala, Societatea compara riscul de apari?ie a unui caz de nerambursare a instrumentului financiar la data raportarii cu riscul apari?iei unui caz de nerambursare a instrumentului financiar la data recunoasterii ini?iale. În efectuarea acestei evaluari, Societatea ia în considerare atât informa?iile cantitative, cât ?i calitative, care sunt rezonabile ?i acceptabile, inclusiv experien?a istorica ?i informa?iile anticipative care sunt disponibile fara costuri sau eforturi nejustificate. Informa?iile anticipative luate în considerare includ perspectivele viitoare ale industriilor în care î?i desfa?oara activitatea debitorii societa?ii, ob?inute din rapoarte ale exper?ilor economici, de la anali?ti financiari, organisme guvernamentale, grupuri de reflec?ie relevante ?i alte organiza?ii similare, precum ?i luarea în considerare a diverselor surse externe de informa?ii economice prezente ?i previzionate care se refera la opera?iunile de baza ale societa?ii.

 

Cre?terea semnificativa a riscului de credit

 

În special, se iau în considerare urmatoarele informa?ii atunci când se evalueaza daca riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoa?terea ini?iala:

 

o deteriorare semnificativa reala sau preconizata a ratingului de credit extern (daca este disponibil) sau intern al instrumentului financiar;

deteriorarea semnificativa a indicatorilor pie?ei externe ai riscului de credit pentru un anumit instrument financiar

modificari negative existente sau prognozate în condi?iile comerciale, financiare sau economice care se a?teapta sa provoace o scadere semnificativa a capacita?ii debitorului de a-?i îndeplini obliga?iile;

o deteriorare semnificativa reala sau preconizata a rezultatelor opera?ionale ale debitorului;

cre?teri semnificative ale riscului de credit aferent altor instrumente financiare ale aceluia?i debitor; ?i

o schimbare negativa reala sau preconizata în mediul de reglementare, economic sau tehnologic al debitorului care are ca rezultat o scadere semnificativa a capacita?ii debitorului de a-?i îndeplini obliga?iile.

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Active ?i datorii financiare (continuare)

 

Active financiare (continuare)

 

 

Indiferent de rezultatul evaluarii de mai sus, Societatea considera ca riscul de credit este redus deoarece cea mai mare parte a soldului de crean?e al societa?ii consta din doi clien?i principali care sunt de?inu?i de stat, perioada medie de încasare este de 20 de zile, deci este limitat riscul pierderilor semnificative din credite.

 

În ciuda celor de mai sus, Societatea presupune ca riscul de credit al unui instrument financiar nu a crescut semnificativ de la recunoa?terea ini?iala daca se stabile?te ca instrumentul financiar are un risc de credit scazut la data raportarii. Se constata ca un instrument financiar are un risc de credit redus daca:

 

 1. instrumentul financiar are un risc redus de nerambursare;
 2. debitorul are o capacitate puternica de a-?i îndeplini obliga?iile contractuale privind fluxul de numerar pe termen scurt; ?i
 3. modificarile nefavorabile ale condi?iilor economice ?i de afaceri pe termen mai lung pot, dar nu neaparat, reduce capacitatea debitorului de a-?i îndeplini obliga?iile contractuale privind fluxurile de numerar.

Societatea considera ca un activ financiar are un risc de credit scazut atunci când activul are un rating de credit extern de grad de investi?ie în conformitate cu defini?ia în?eleasa la nivel global, sau daca un rating extern nu este disponibil, activul are un rating intern de „performan?a”. Performan?a înseamna ca contrapartida are o pozi?ie financiara puternica ?i nu exista sume scadente.

 

Pentru contractele de garan?ie financiara, data la care Societatea devine parte la angajamentul irevocabil este considerata a fi data recunoa?terii ini?iale în scopul evaluarii instrumentului financiar pentru depreciere. Atunci când evalueaza daca a existat o cre?tere semnificativa a riscului de credit de la recunoa?terea ini?iala a unui contract de garan?ie financiara, Societatea ia în considerare modificarile riscului ca debitorul specificat sa nu mai respecte contractul.

 

Societatea nu are contracte de garan?ie financiara.

 

Societatea monitorizeaza în mod regulat eficien?a criteriilor utilizate pentru a identifica daca a existat o cre?tere semnificativa a riscului de credit ?i le revizuie?te, dupa caz, ??pentru a se asigura ca criteriile pot identifica o cre?tere semnificativa a riscului de credit înainte ca suma sa devina scadenta.

 

Defini?ia nerambursarii

 

Societatea considera urmatoarele ca fiind un eveniment de nerambursare în scopuri de gestionare interna a riscului de credit, deoarece experien?a istorica indica faptul ca activele financiare care îndeplinesc oricare dintre urmatoarele criterii nu sunt, în general, recuperabile:

 

atunci când exista o încalcare a legilor financiare de catre debitor; sau

informa?iile dezvoltate intern sau ob?inute din surse externe indica faptul ca este pu?in probabil ca debitorul sa î?i plateasca în totalitate creditorii, inclusiv Societatea (fara a lua în considerare garan?iile de?inute de Societate).

 

Indiferent de analiza de mai sus, Societatea considera ca exista o probabilitate limitata de nerambursare pentru clien?ii existen?i, întrucât, dupa cum s-a men?ionat mai sus, exista o concentra?ie ridicata de doi clien?i de stat, numarul mediu de zile de încasare este de 22 de zile, nu au existat cazuri de nerambursare în ultimii ani ?i sunt pu?ine ?anse sa apara, deoarece clien?ii sunt de?inu?i de stat ?i ac?ioneaza în industria de aparare.

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Active ?i datorii financiare (continuare)

 

Active financiare (continuare)

 

 

Active financiare depreciatea ca urmare a riscului de credit

 

Un activ financiar este depreciat ca urmare a riscului de credit atunci când au avut loc unul sau mai multe evenimente care au un impact negativ asupra fluxurilor de numerar viitoare estimate ale acelui activ financiar. Dovezi ca un activ financiar este depreciat ca urmare a riscului de credit includ date observabile despre urmatoarele evenimente:

 

 1. dificulta?i financiare semnificative ale emitentului sau ale împrumutatului;
 2. o încalcare a contractului, cum ar fi o nerambursare sau un eveniment restant;
 3. creditorul împrumutatului, din motive economice sau contractuale legate de dificultatea financiara a împrumutatului, a acordat împrumutatului o concesiune pe care creditorul nu ar lua-o altfel în considerare;
 4. devine probabil ca împrumutatul sa intre în faliment sau într-o alta forma de reorganizare financiara; sau
 5. dispari?ia unei pie?e active pentru acel activ financiar din cauza dificulta?ilor financiare.

 

Politica de derecunoa?tere

 

Societatea anuleaza un activ financiar atunci când exista informa?ii care indica faptul ca debitorul se afla într-o dificultate financiara severa ?i nu exista o perspectiva realista de recuperare, de exemplu, atunci când debitorul a fost pus în lichidare sau a intrat în procedura falimentului sau în cazul crean?elor comerciale, atunci când sumele sunt scadente de peste trei ani, oricare dintre acestea apare mai devreme. Activele financiare anulate pot fi supuse în continuare activita?ilor de executare în conformitate cu procedurile de recuperare ale Societa?ii, în func?ie de opinia consultan?ilor juridici, daca este cazul. Orice recuperari efectuate sunt recunoscute în contul de profit ?i pierdere în cadrul liniei Alte câ?tiguri sau pierderi.

 

Evaluarea ?i recunoa?terea pierderilor de credit preconizate

 

Evaluarea pierderilor de credit preconizate este o func?ie a probabilita?ii de nerambursare, a pierderii în caz de nerambursare (adica a marimii pierderii daca exista o nerambursare) ?i a expunerii la riscul de nerambursare. Evaluarea probabilita?ii de nerambursare ?i a pierderii în caz de nerambursare se bazeaza pe date istorice ajustate prin informa?ii anticipative, a?a cum este descris mai sus. În ceea ce prive?te expunerea la riscul de nerambursare, pentru activele financiare, aceasta este reprezentata de valoarea contabila bruta a activelor la data raportarii; pentru contractele de garan?ie financiara, expunerea include suma trasa la data raportarii, împreuna cu orice alte sume suplimentare a?teptate a fi trasate în viitor pâna la data implicita determinata pe baza tendin?ei istorice, în?elegerea societa?ii cu privire la nevoile specifice de finan?are viitoare ale debitorilor ?i alte informa?ii relevante anticipative.

 

Pentru activele financiare, pierderea de credit preconizata este estimata ca diferen?a dintre toate fluxurile de numerar contractuale care sunt datorate Societa?ii în conformitate cu contractul ?i toate fluxurile de numerar pe care Societatea se a?teapta sa le primeasca, actualizate la rata efectiva ini?iala a dobânzii. Pentru o crean?a de leasing, fluxurile de numerar utilizate pentru determinarea pierderilor de credit preconizate sunt în concordan?a cu fluxurile de numerar utilizate la evaluarea crean?ei de leasing în conformitate cu IFRS 16.

 

Pentru un contract de garan?ie financiara, deoarece Societatea este obligata sa efectueze pla?i numai în caz de nerambursare a debitorului în conformitate cu condi?iile instrumentului garantat, provizionul pentru pierderea preconizata reprezinta pla?ile a?teptate da rambursat titularului pentru o pierdere de credit pe care o suporta minus sumele pe care Societatea se a?teapta sa le primeasca de la titular, debitor sau orice alta parte.

 

Daca Societatea a evaluat provizionul pentru pierderi pentru un instrument financiar la o valoare egala cu ECL pe întreaga durata de via?a în perioada de raportare anterioara, dar determina la data curenta de raportare ca nu mai sunt îndeplinite condi?iile pentru ECL pe întreaga durata de via?a, Societatea evalueaza provizionul pentru pierderi la o suma egala cu ECL pe o perioada de 12 luni la data de raportare curenta, cu excep?ia activelor pentru care a fost utilizata abordarea simplificata.

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Active ?i datorii financiare (continuare)

 

Active financiare (continuare)

 

Evaluarea ?i recunoa?terea pierderilor de credit preconizate (continuare)

 

Societatea recunoa?te un câ?tig sau o pierdere din depreciere în contul de profit ?i pierdere pentru toate instrumentele financiare cu o ajustare corespunzatoare a valorii contabile a acestora printr-un cont de provizioane pentru pierderi, cu excep?ia investi?iilor în instrumente de datorie care sunt evaluate la FVTOCI, pentru care provizioanele pentru pierderi sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global ?i acumulate în rezerva de reevaluare a investi?iei, ?i nu reduce valoarea contabila a activului financiar în situa?ia pozi?iei financiare.

 

Derecunoa?terea activelor financiare

 

Societatea derecunoa?te un activ financiar numai atunci când expira drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar din activ sau când transfera activul financiar ?i, în mod substan?ial, toate riscurile ?i beneficiile asupra proprieta?ii activului catre o alta entitate. În cazul în care Societatea nu transfera ?i nu re?ine în mod substan?ial toate riscurile ?i beneficiile proprieta?ii ?i continua sa controleze activul transferat, Societatea recunoa?te interesul re?inut în activ ?i o datorie asociata pentru sumele pe care ar trebui sa le achite. Daca Societatea re?ine în mod substan?ial toate riscurile ?i beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra unui activ financiar transferat, Societatea continua sa recunoasca activul financiar ?i, de asemenea, recunoa?te un împrumut garantat pentru încasarile primite.

 

La derecunoa?terea unui activ financiar evaluat la costul amortizat, diferen?a dintre valoarea contabila a activului ?i suma contrapresta?iei primite ?i a crean?ei este recunoscuta în contul de profit ?i pierdere. În plus, la derecunoa?terea unei investi?ii într-un instrument de datorie clasificat la FVTOCI, câ?tigul sau pierderea acumulata anterior în rezerva de reevaluare a investi?iilor este reclasificata în contul de profit ?i pierdere. În schimb, la derecunoa?terea unei investi?ii într-un instrument de capitaluri proprii pe care Societatea a ales-o la recunoa?terea ini?iala pentru evaluarea la FVTOCI, câ?tigul sau pierderea acumulata anterior în rezerva de reevaluare a investi?iilor nu este reclasificata în contul de profit ?i pierdere, ci este transferata în venituri reportate.

 

Datorii financiare

 

Recunoa?terea ?i evaluarea ini?iala

 

Datoriile financiare sunt clasificate, la recunoa?terea ini?iala, drept datorii financiare la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere, credite ?i împrumuturi, datorii sau instrumente derivate desemnate ca instrumente de acoperire într-un mecanism de acoperire împotriva riscurilor eficient, dupa caz.

 

Toate datoriile financiare sunt recunoscute ini?ial la valoarea justa ?i, în cazul creditelor ?i împrumuturilor ?i datoriilor, net de costurile de tranzac?ionare direct atribuibile.

 

Datoriile financiare ale Societa?ii includ pla?i comerciale ?i alte datorii ?i credite ?i împrumuturi, inclusiv împrumuturi bancare pe termen scurt ?i împrumuturi de la ac?ionari, si datorii aferente contractelor de leasing.

 

 

Evaluarea ulterioara

 

În scopul evaluarii ulterioare, datoriile financiare sunt clasificate în doua categorii:

 

 

Datorii financiare la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere

 

Datoriile financiare la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere includ datoriile financiare de?inute pentru tranzac?ionare ?i datoriile financiare desemnate la recunoa?terea ini?iala la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere. Datoriile financiare sunt clasificate drept de?inute pentru tranzac?ionare daca sunt realizate în scopul rascumpararii pe termen scurt. Aceasta categorie include, de asemenea, instrumentele financiare derivate încheiate de societatea, care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire în rela?ii de acoperire, astfel cum sunt definite în IFRS 9, Instrumente financiare. Instrumentele derivate încorporate separate sunt, de asemenea, clasificate ca de?inute pentru tranzac?ionare, cu excep?ia cazului în care sunt

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Active ?i datorii financiare (continuare)

 

Active financiare (continuare)

 

desemnate ca instrumente de acoperire eficiente. Câ?tigurile sau pierderile din datoriile de?inute pentru tranzac?ionare sunt recunoscute în situa?ia veniturilor ?i cheltuielilor. Datoriile financiare desemnate la recunoa?terea ini?iala la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere sunt desemnate la data ini?iala a recunoa?terii ?i numai daca sunt îndeplinite criteriile din IFRS 9, Instrumente financiare.

 

Societatea nu a desemnat nicio datorie financiara la valoarea justa prin contul de profit ?i pierdere.

 

Datorii financiare la cost amortizat (credite ?i împrumuturi)

 

Aceasta este categoria cea mai relevanta pentru societate. Dupa recunoa?terea ini?iala, creditele ?i împrumuturile cu dobânda sunt ulterior evaluate la cost amortizat utilizând metoda ratei dobânzii effective (EIR). Câ?tigurile ?i pierderile sunt recunoscute în contul de profit ?i pierdere atunci când datoriile sunt derecunoscute, precum ?i prin procesul de amortizare EIR. Costul amortizat se calculeaza luând în considerare orice reducere sau prima la achizi?ie, ?i comisioane sau costuri care fac parte integranta din EIR. Amortizarea EIR este inclusa drept costuri financiare în situa?ia rezultatului global. Aceasta categorie se aplica, în general, creditelor ?i împrumuturilor cu dobânda.

 

Derecunoa?tere

 

O datorie financiara este derecunoscuta atunci când obliga?ia aferenta este achitata sau anulata sau expira. Atunci când o datorie financiara existenta este înlocuita de una de la acela?i creditor în condi?ii substan?ial diferite sau condi?iile unei datorii existente sunt modificate în mod substan?ial, un astfel de schimb sau modificare este tratat ca derecunoa?terea datoriei ini?iale ?i recunoa?terea unei noi datorii. Diferen?a dintre valorile contabile respective este recunoscuta în situa?ia veniturilor ?i cheltuielilor.

 

Raportarea pe segmente

 

Un segment este o parte a Societatii care se implica in segmente de activitate din care poate obtine venituri si inregistra cheltuieli (inclusiv venituri si cheltuieli corespunzatoare tranzactiilor cu alte parti ale aceleiasi entitati), ale carei rezultate operationale sunt urmarite in mod regulat de catre conducerea Societatii pentru a lua decizii referitoare la resursele ce urmeaza sa fie alocate segmentului si a evalua performantele acestuia si pentru care sunt disponibile informatii financiare distinctive. Informatiile despre segment sunt prezentate cu privire la segmentele de activitate ale companiei si sunt stabilite pe baza structurii de conducere si raportare interna a Societatii.

 

Stabilirea preturilor de decontare intre segmente se face pe baze obiective.

 

Rezultatele, activele si datoriile aferente unui segment includ elemente ce pot fi alocate direct unui segment, precum si elemente ce pot fi alocate pe o baza rezonabila.

Cheltuielile de capital aferente unui segment reprezinta totalul costurilor inregistrate pe parcursul perioadei pentru achizitia imobilizarilor corporale si necorporale.

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Active ?i datorii contingente

O datorie contingenta este:

 

 

o obliga?ie prezenta care rezulta din evenimente trecute care nu este recunoscuta deoarece:

 

 1. nu este probabil ca o ie?ire de resurse care încorporeaza beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obliga?iei; sau
 2. valoarea obliga?iei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

 

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situa?iile financiare ale societa?ii, dar sunt prezentate cu excep?ia cazului în care posibilitatea unei ie?iri de resurse care înglobeaza beneficii economice este redusa.

 

Un activ contingent este un activ posibil care rezulta din evenimente anterioare ?i a carui existen?a va fi confirmata numai de apari?ia sau neapari?ia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte care nu se afla în totalitate sub controlul Societa?ii.

 

Un activ contingent nu este recunoscut în situa?iile financiare ale societa?ii, dar este prezentat atunci când este probabila o intrare de beneficii economice.

 

Evenimente ulterioare

 

Evenimentele care au loc dupa data de raportare, respectiv 31 decembrie 2021, care ofera informa?ii suplimentare despre condi?iile predominante la data raportarii (evenimente care necesita ajustari) sunt reflectate în situa?iile financiare. Evenimentele care au loc dupa data raportarii care ofera informa?ii despre evenimentele care au avut loc dupa data raportarii (evenimente care nu necesita ajustari), atunci când sunt semnificative, sunt prezentate în notele la situa?iile financiare.

 

Rationamente, estimari si ipoteze contabile semnificative

 

In vederea intocmiri situatiilor financiare ale Societatii conducerea acesteia trebuie sa utilizeze rationamente, estimari si care influenteaza valoarea raportata ale veniturilor, cheltuielilor, activelor si datoriilor precum si valoarea sumelor raportate in notele la situatiile financiare si prezentarea datoriilor contingente. Incertitudinea aferenta acestor ipoteze si estimari poate duce la ajustari semnificative ale valorii contabile a activelor si datoriilor in perioadele viitoare.

 

Alte informatii privind expunerea Grupului la riscuri si incertitudini sunt incluse in:

 

Urmatoarele sunt rationamentele critice pe care conducerea le-a facut in procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii si care au un efect semnificativ asupra valorilor contabile recunoscute din situatiile financiare.

 

 1. Recunoasterea veniturilor aferente contractelor

 

Dupa cum este prezentat mai sus, la sectiunea Recunoasterea veniturilor IFRS 15 a introdus un model cuprinzator pentru recunoa?terea ?i masurarea veniturilor, care necesita efectuarea de rationamente critice, precum si estimari semnificative. Rationamentele critice efectuate de catre conducerea Societatii sunt

 pe de o parte, legate de determinarea modalitatii de recunoastere a veniturilor pentru activitatile desfasurate.

In urma unor analize cuprinzatoare Societatea a determinat ca veniturile aferente principalelor activitati constand in fabricatia si serviciile de reparatii ale motoarelor si ansambelor mecanice se recunosc pe masura prestarii obligatiilor asumate, pentru celelalte activitati recunoastere fiind efectuata la momentul livrarii obligatiei. Rationamentul aplicat este prezentat la sectiunea  Recunoasterea veniturilor IFRS 15. De asemenea, ca parte a acestei analize, conducerea Societatii a determinat ca utilizarea metodei pe baza de intrari in determinarea gradului de satisfacere a obligatiilor asumate este adecvata, avand in vedere specificul activitatilor desfasurate.

pe de alta parte, legate de identificarea contractelor care indeplinesc criteriile de recunoastere ale standardului IFRS 15.

Atfel, in baza analizei efectuate, s-a stabilit ca protocoale de colaborare si contractele cadru incheiate cu principalii clienti, nu indeplinesc, ele insele, privite individual, criteriile si definitiile unui contract conform IFRS 15, ci numai impreuna cu alte intelegeri subsecvente. Societatea a analizat de asemenea, tratamentul cotabil aplicat activitatilor desfasurate in anticiparea unor contracte viitoare si a costurilor efectuate cu fabricatia sau reparatia ansamblelor mecanice pana la

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Rationamente, estimari si ipoteze contabile semnificative (continuare) 

 

 

momentul cand intelegerile contractuale intrunesc criteriile stabilite de IFRS 15. In baza acestei analize, s-a determinat ca, aceste costuri intra in sfera de aplicare a standardului IAS 2 Stocuri , si prin urmare costurile eligibile  mentionate la sectiunea Stocuri sunt capitalizate in productia in curs pana la momentul inceperii contractului. La momentul inceperii contractului, aceste costuri sunt recunoscute la venituri pe o baza cumulativa, reflectand astfel munca deja efectuata.

 

In cele ce urmeaza sunt descrise estimarile si ipotezele semnificative privind evenimente viitoare si alte surse de incertitudine existente la data raportarii, care prezinta un risc major de a conduce la ajustari semnificative ale valorii contabile a activelor sau datoriilor in cursul anului financiar viitor. Societatea isi fondeaza estimarile si ipotezele pe parametrii disponibili la data intocmirii situatiilor financiare. Cu toate acestea circumstantele si ipotezele existente in legatura cu perioadele viitoare pot suferi modificari in contextul schimbarilor conditiilor de piata sau al altor factori care nu sunt in controlul Societatii. Astfel de modificari sunt reflectate in ipoteze pe masura ce acestea apar. Estimarile si ipotezele de baza sunt revizuite permanent. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute prospectiv.   

 

In procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societatii, conducerea a folosit urmatoarele estimari si ipoteze semnificative:

 

 

 1. Recunoastrea veniturilor - gradul de indeplinire a obligatiilor asumate in contractele cu clientii

 

Societatea recunoaste veniturile din fabricatie si servicii de reparatii in functie de gradul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contractele individuale. Gradul de indeplinire a obligatiilor asumate este determinat prin raportarea costului realizate pana la finalul perioadei de raportare pe fiecare obligatie de executie individuala la costul total estimat al proiectului.  Estimarea conducerii in ceea ce priveste costurile totale bugetate se bazeaza, in principal, pe ante-calculele efectuate de departamentul tehnic la inceputul proiectului si revizuite ulterior, dupa caz, la aparitia unor modificari semnificative indicate de managerii de proiect.  Avand in vedere natura activitatilor desfasurate, data la care incepe activitatea contractuala si data la care activitatea este finalizata se incadreaza, de regula, in perioade contabile diferite. Incepand cu 2021, Societatea analizeaza si revizuieste in mod periodic estimarea veniturilor si a costurilor contractuale, deopotriva, in calculul intocmit pentru fiecare contract individual, pe masura ce progreseaza contractul. In 2021, Societatea a recunoscut la venituri 3.644.565 RON in corespondenta cu activele contractuale, reprezentand marja neta aferenta contractelor in curs la 31 decembrie 2021, calculate pe baza gradului de indeplinire a obligatiilor asumate determinat, precum si provizioane pentru contracte oneroase in suma de 676.153 RON. In anii anteriori, activele contractuale au fost recunoscute doar a nivelul costurilor realizate.

 

) Durata de viata a activelor imobilizate corporale si necorporale

 

Societatea revizuieste durata de viata estimata a activelor imobilizate corporale si necorporale la sfarsitul fiecarei perioade anuale de raportare. Duratele de viata sunt prezentate mai jos. In 2021 nu a au fost inregistrate modificari ale duratelor de viata ale activelor corporale si necorporale.

 

) Valoarea justa a imobilizarilor corporale

 

Societatea reflecta terenurile, constructiile si echipamentele detinute la valoarea justa. Aceasta este revizuita cu suficienta reguralitatea pentru a se asigura ca valoarea contabila neta nu difera semnificativ de valoarea justa a activelor respective.  Evaluarea imobilizarilor corporale este efectuata de regula cu ajutorul unor experti independenti, ultima evaluare avand loc la 31 decembrie 2020.

 

Valoarea justa este determinata utilizand metoda valorii de piata pentru bunurile imobiliare si cele mobiliare pentru care exista o piata pe care acestea pot fi tranzactionate, si metoda costului net de inlocuire, pentru activele specializate pentru care nu exista o piata pe care pot fi valorificate. Pentru bunurile imobiliare specializate, s-au avut in vedere doua metode, determinarea costului de nou, ajustat cu uzura aferenta, precum si abordarea prin venit.  La aplicarea abordarii prin venit, valoarea activului in cauza este determinata prin actualizarea fluxurilor de numerar care ar putea fi obtinute in mod rezonabil din exploatare. Principalele ipoteze pentru realizarea evaluarii, utilizand metoda valorii actualizate, sunt reprezentate de fluxurile de numerarestimate si rata de actualizare a acestora. In 2021, in baza evolutiei pietei imobiliare si mobiliare, nu s-a considerat necesara actualizarea evaluarii pentru imobilizarile corporale.

 

 

 

3.  PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE (continuare)

 

Rationamente, estimari si ipoteze contabile semnificative (continuare) 

 

) Provizioane pentru stocuri

 

La sfâr?itul fiecarei perioade de raportare, Societatea analizeaza daca provizioanele pentru stocurile cu mi?care lenta sunt suficiente. Politica pentru provizionarea stocurilor cu mi?care lenta, este detaliata la Nota 13. Ipotezele si procentele de depreciere applicate, au fost determinate de catre conducerea societatii in baza unor analize efectuate de tehnicienii si inginerii Societatii. In nota 13 sunt prezentate miscarile in valoarea provizioanelor pentru stocuri in cursul anului.

 

) Obligatii legate de pensii

 

Valoarea prezenta a obligatiilor legate de pensii depinde de un numar de factori stabiliti pe baza actuariala folosind un numar de ipoteze. Orice modificare a acestor ipoteze, prezentate detaliat in Nota 21, va influenta valoarea contabila a obligatiilor de pensii. Obligatiile legate de pensii la 31 decembrie 2021 sunt in suma de 1.150.356 RON (31 decembrie 2020: 1.800.095 RON). Valoarea a fost determinata de firma Gelid Actuarial Company S.R.L. in baza contractului de consultanta si prestari servicii actuariale incheiat in anul 2021.

 

) Impozitul pe profit si impozitul amanat

 

Societatea este supusa impozitului pe profit intr-o singura jurisdictie (Romania). Exista multe tranzactii si calcule pentru care determinarea finala a impozitului este incerta. Societatea inregistreaza provizioane, daca este cazul, pentru viitoare consecinte posibile ale unor inspectii fiscale. In cazul in care rezultatul fiscal definitiv al acestor aspecte este diferit de sumele inregistrate initial, diferentele respective vor avea impact asupra creantelor si datoriilor privind impozitul pe profit curent si amanat in perioada in care apare diferenta respectiva.

 

Societatea calculeaza de asemenea impozit amanat, dupa cum se prezinta in Nota 10. Societatea nu a inregistrat impozit amanat in legatura cu ajustarile de valoare supra stocurilor, considerand, in baza analizei efectuate, ca acestea nu generaza o diferenta temporara, in conformitate cu standardul. Societatea are stocuri vechi de componente, specifice pentru elicoptere si avioan. Acestea includ materiale speciale, a caror casare/ vanzare necesita respectarea unor proceduri foarte stricte; acestea sunt greu de achizionat din piata, si avand in vedere specificul activitatii Societatii, conducerea nu intentioneaza sa le valorifice prin vanzare/ casare putand avea nevoie de ele in lucrarile viitoare.

 

4. VENITURI DIN CONTRACTE CU CLIENTII

 

Mai jos este prezentata o analiza a veniturilor Societatii pentru anul financiar:

 

 

31 decembrie 

2021

 

 

31 decembrie 

2020

 

RON

 

RON

 

 

 

 

Recunoscute pe masura indeplinirii obligatiei de executie

 

 

 

Venituri din vânzarea produselor finite

39.417.810

 

36.827.898

Venituri din repara?ii

90.120.845

 

85.931.742

 

 

 

 

Recunoscute la momentul livrarii

 

 

 

Venituri din vânzarea marfurilor

124.718

 

780.468

Venituri din servicii prestate

1.365.210

 

1.307.855

Venituri din alte activitati

1.513

 

1.513

Venituri din vanzarea produselor reziduale

301.069

 

139.561

 

Total

131.331.165

 

124.989.037

 

 

In cursul anului 2020, veniturile aferente obligatiilor de executie partial satisfacute au fost recunoscute la cost. Incepand cu 2021, Societatea a efectuat o analiza a obligatiilor contractate, ce i-a permis recunoastrea acestor venituri la cost plus marja asociata.

 

Pre?ul alocat obliga?iilor de execu?ie nefinalizate (nesatisfacute sau nesatisfacute par?ial) aferente veniturilor din contractele de fabricatie si reparatii la sfâr?itul perioadei de raportare este de 47.250.144 RON. Obliga?ia de execu?ie ramasa cu privire la prestarea serviciilor se a?teapta a fi recunoscuta în cel mult un an de la sfâr?itul perioadei de raportare. 

 

 

5. MATERII PRIME, MATERIALE SI UTILITATI

 

 

31 decembrie 

2021

 

 

31 decembrie 

2020

 

 

 

 

Cheltuieli cu materiile prime

32.497.885

 

31.265.637

Cheltuieli cu utilitatile

3.361.973

 

2.795.452

Cheltuieli cu materiale auxiliare

3.585.858

 

3.340.622

Alte cheltuieli cu materiale 

2.235.245

 

2.337.043

Cheltuieli cu ambalajele

59.112

 

57.466

Costul bunurilor vandute

103.750

 

628.478

 

Total

41.843.823

 

40.424.698

 

 1. BENEFICIILE ANGAJA?ILOR

 

 

31 decembrie 

2021

 

 

31 decembrie 

2020

 

 

 

 

Cheltuieli cu salariile

51.126.046

 

47.757.668

Cheltuieli cu contributiile sociale

2.282.522

 

2.027.208

 

Total

53.408.568

 

49.784.876

 

7. ALTE CHELTUIELI SI VENITURI OPERA?IONALE, NET

 

 

31 decembrie

2021

 

 

31 decembrie

2020

 

RON

 

RON

 

Servicii executate de terti

3.462.342

 

3.931.136

Alte cheltuieli operationale

2.010.271

 

748.795

Alte venituri operationale

(1.349.869)

 

-

Taxe si impozite

926.064

 

984.995

Cheltuieli cu reparatiile

1.401.585

 

1.042.411

Cheltuieli de publicitate si protocol

496.017

 

378.484

Prime de asigurare

155.671

 

350.156

Cheltuieli cu detasari

91.180

 

66.920

Cheltuieli cu chiriile

89.152

 

53.686

Cheltuieli cu pregatirea personalului

85.189

 

672.070

Cheltuieli de transport

773.984

 

215.149

 

Total, net

8.141.586

 

8.443.802

 

8. COSTURI FINANCIARE, NETE

 

 

31 decembrie 

2021

 

 

31 decembrie 

2020

 

 

 

 

Cheltuieli cu dobanzile

1.657.579

 

1.736.687

Comisioane bancare

63.089

 

70.255

Alte cheltuieli financiare

315.948

 

294.614

Alte venituri financiare

-

 

9.357

Venituri din dobanzi

(108.129)

 

(161)

 

Total

1.928.487

 

2.110.752

 

 

 

9. ALTE CASTIGURI SI PIERDERI, NET

 

 

31 decembrie 

2021

 

 

31 decembrie 

2020

 

RON

 

RON

 

Pierderea din diferente de curs, net

26.975

 

(9.557)

Variatia provizioanelor pentru active circulante, beneficiile angajatilor, si alte provizioane

(3.009.568)

 

(1.661.284)

Alte cî?tiguri ?i pierderi, net

14.380

 

(197.628)

Alte castiguri si pierderi din vanzarea activelor

(102.305)

 

(33.982)

Total

(3.070.518)

 

(1.902.451)

 

Variatia provizioanelor este influentata in principal de variatia provizionului de stocuri (2,7 milioane RON).

 

 

10. IMPOZIT PE PROFIT

 

In anul 2021 si 2020, cota impozitului pe profit a fost de 16%.

 

Impozitul pe profit recunoscut in contul de profit si pierdere:

 

 

31 decembrie

 

31 decembrie

 

2021

 

2020

 

 

 

 

Impozit pe profit

3.201.232

 

3.161.296

Impozit pe profit amanat

(746.750)

 

-

 

 

 

 

Total

2.454.482

 

3.161.296

 

Reconcilierea impozitului pe profit curent:

 

 

31 decembrie

 

31 decembrie

 

2021

 

2020

Profit contabil inainte de impozitare

14.203.708

 

16.504.022

 

Impozit pe profit (16%)

2.272.593

 

2.640.644

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli nedeductibile/ venituri netaxabile aferente

 

657.167

 

 

973.704

 

Deduceri

(475.278)

 

(453.052)

Cheltuiala cu impozitul pe profit

2.454.482

 

3.161.296

 

 

 

 

 

Cota de impozitare efectiva

17,28%

 

19,15%

 

Cheltuielile nedeductibile contin in principal amortizarea nedeductibila si cheltuieli cu provisionele. Veniturile nedeductibile constau in principal in reversari ale provizioanelor.

 

 

10. IMPOZIT PE PROFIT (continuare)

 

Tabelul de miscare privind datoria cu impozitele amanate in 2021 si 2020 se prezinta dupa cum urmeaza:

 

 

Sold la 1 ianuarie 

2020

Recunoscut

prin contul de profit

si pierdere

Recunoscut

prin alte

elemente ale rezultatului

global

Sold la 31 decembrie

 2020

Recunoscut

prin contul de profit

si pierdere

Recunoscut

prin alte

elemente ale rezultatului

global

Sold la 31 decembrie 

2021

 

Imobilizari corporale

(2.158.761)

-

(2.475.277)

(4.634.038)

-

 

(4.634.038) 

Obligatii privind beneficiile angajatilor

 

 

 

 

 

(101.798)

(101.798)

Provizioane

-

-

-

-

746.750

 

 

-

746.750

 

Impozit net (activ)/datorie

(2.158.761)

-

(2.475.277)

(4.634.038)

746.750

(101.798)

(3.989.086)

 

În 2021, Societatea a inregistrat un impozit amânat aferent castigurilor din provizioane de pensii inregistrate prin rezultatul global si un venit din impozit amanat aferent provizioanelor pentru bonusuri, concedii neefectuate, garantii si ajutari de valoare ale clientilor. În 2020, Societatea a inregistrat un impozit amânat aferent rezervelor din reevaluare în suma de 2.475.277 RON. Nu s-a recunoscut impozit amanat pentru provizioanele de stocuri, in baza rationamentului prezentat in nota 3.

 

Impozitul amanat consta din:

 

 

Active

Datorii

Net

 

 

31-Dec-21

31-Dec-20

 

31-Dec-21

31-Dec-20

 

31-Dec-21

 

31-Dec-20

 

Imobilizari corporale

-

-

(4.634.038)

(4.634.038)

(4.634.038)

(4.634.038)

Obligatii privind beneficiile angajatilor

-

-

(101.798)

-

(101.798)

-

Provizioane

746.750

-

 

-

746.750

-

 

Impozit net (activ)/datorie

746.750

-

(4.735.836)

(4.634.038)

(3.989.086)

(4.634.038)

 

Deferred tax liabilities and assets are expected to be recovered over a period longer than 12 months.

11. IMOBILIZARI CORPORALE

 

Terenuri

 

Cladiri si alte constructii

 

Instalatii tehnice, echipamente, mijloace de transport

 

 Mobilier, aparatura,birotica, echipament protectie  

 

Imobilizari corporale in curs

 

Total

COST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ianuarie 2020

18.794.996

 

12.008.084

 

35.390.687

 

219.967

 

344.779

 

66.758.513

Intrari

-

 

-

 

2.294.495

 

-

 

4.956.754

 

7.251.49

Transferuri

-

 

1.220.454

 

2.011.812

 

39.518

 

(3.271.784)

 

-

Ie?iri

-

 

-

 

(241.717)

 

(383)

 

-

 

(242.100)

Intrari în curs de aprovizionare

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Cresteri/(reduceri) din reevaluare, in corespondenta cu rezerva din evaluare, respectiv prin situatia globala a veniturilor

(2.152.085)

 

2.050.228

 

15.311.491

 

63.357

 

 

 

15.272.991

Eliminarea amortizarii la reevaluare

-

 

(1.635.235)

 

(15.606.956)

 

(95.188)

 

-

 

(17.337.379)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 2020

16.642.911

 

13.643.530

 

39.159.811

 

227.271

 

2.029.751

 

71.703.273

Intrari

-

 

96.181

 

125.817

 

-

 

3.763.062

 

3.985.061

Transferuri

-

 

-

 

2.911.443

 

304.461

 

(3.215.904)

 

-

Ie?iri

-

 

-

 

(2.227.594)*

 

(3.610)

 

-

 

(2.231.204)

Intrari în curs de aprovizionare

-

 

-

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 2021

16.642.911

 

13.739.711

 

39.969.477

 

528.122

 

2.576.909

 

73.457.130

 

AMORTIZARE ACUMULATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ianuarie 2020

-

 

912.851

 

10.319.739

 

60.503

 

-

 

11.293.093

Amortizarea anului

-

 

722.384

 

5.454.133

 

35.035

 

-

 

6.211.551

Amortizare acumulata aferenta iesirilor

-

 

-

 

(166.915)

 

(351)

 

-

 

(167.266)

Eliminari din reevaluare

-

 

(1.635.235)

 

(15.606.956)

 

(95.188)

 

-

 

(17.337.378)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 2020

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Amortizarea anului

 

 

583.280

 

9.230.538

 

106.626

 

 

 

9.920.444

Amortizare acumulata aferenta iesirilor

 

 

 

 

(46.716)

 

 

 

 

 

(46.716)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 2021

-

 

583.280

 

9.183.822

 

106.626

 

-

 

9.873.728

 

VALOARE CONTABILA NETA

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

31 decembrie 2020

16.642.911

 

13.643.531

 

39.159.811

 

227.272

 

2.029.751

 

71.703.273

 

31 decembrie 2021

16.642.911

 

13.156.431

 

30.785.655

 

421.496

 

2.576.909

 

63.583.402

* Iesirile din instalatii tehnice, includ un echipament in suma de 1.856.572 RON, ce a fost returnat furnizorului, deoarece nu functiona corespunzator. Aceasta reprezinta o miscare fara iesire de numerar pentru situatia fluxulurilor de numerar. De asemenea,in cursul anului , au fost transferate din stocuri doua echipamente in suma de 1,719,692 RON.

 

 1. IMOBILIZARI CORPORALE (continuare)

 

Evaluarea la valoarea justa a terenurilor ?i cladirilor Societa?ii

 

Terenurile, cladirile, echipamentele ?i moblierul de?inute de Societate sunt evaluate la valorile reevaluate, fiind valoarea justa la data reevaluarii, minus orice depreciere acumulata ulterioara ?i pierderile din depreciere acumulate ulterior. Evaluarea la valoarea justa la 31 decembrie 2020 a fost efectuata de Neoconsult Valuation, evaluatori independen?i care nu au legatura cu Societatea. Neoconsult Valuation sunt membri ai Institutului de Evaluatori din România ?i au calificari adecvate ?i experien?a recenta în evaluarea la valoarea justa a proprieta?ilor în loca?iile relevante. Evaluarea este conforma cu Standardele Interna?ionale de Evaluare ?i s-a bazat pe tranzac?ii recente pe pia?a în condi?ii de concuren?a pentru proprieta?i similare.

 

Raportul de evaluare a fost întocmit pentru terenul, cladirile, instala?iile, utilajele, mijloacele de transport, mobilierul ?i echipamentele de protec?ie umana ?i materiala situate în acela?i loc. Tehnicile de evaluare utilizate au fost abordarea de pia?a ?i pentru proprieta?ile specializate în care informa?iile de pia?a disponibile au fost insuficiente, Societatea a folosit metoda costului de înlocuire net. Pentru a determina valoarea finala, evaluatorul a folosit, de asemenea, abordarea costurilor ?i a veniturilor.

 

Clasificarea pe nivel de valoare justa conform IFRS 13 este dupa cum urmeaza:

Nivelul 1 - niciun activ nu poate fi inclus în aceasta categorie, deoarece nu exista o pia?a activa (tranzac?ii) pentru active identice unde pre?urile neajustate pot fi utilizate ?i accesate de entitate ?i evaluator la data evaluarii

 

Nivelul 2 - neutilizat, deoarece s-ar putea determina orice intrari, altele decât pre?urile de pia?a cotate incluse în nivelul 1, care sunt observabile pentru activ sau pasiv, fie direct, fie indirect.

 

Nivelul 3 - terenurile, cladirile ?i echipamentele au fost evaluate folosind abordarea veniturilor ?i a costurilor.

 

Pentru terenuri ?i cladiri, s-a folosit abordarea costurilor ?i veniturilor. În ceea ce prive?te abordarea costurilor, s-a estimat un cost brut de înlocuire. Costul de înlocuire a fost determinat folosind ghidul stabilit de Cornel Schiopu în ghidul de evaluare „Costuri de reconstructie - costuri de inlocuire, cladiri industriale, comerciale ?i agricole”, Iorval, 2010 ajustat cu indicii actualiza?i pentru august 2020- iulie 2021. Costul de înlocuire brut a fost diminuat cu amortizarea acumulata estimata.

 

Abordarea venitului presupunea estimarea rezultatului opera?ional brut, estimarea ratei de capitalizare aferente venitului opera?ional net, conversia rezultatului opera?ional brut în valoarea cladirilor folosind urmatoarele formule: Rezultatul opera?ional brut / rata de capitalizare aferenta venitului opera?ional net. Estimarea venitului brut din exploatare a fost facuta dupa cum urmeaza:

s-a estimat o chirie lunara de 6 euro / mp pentru Depozite Centrale ?i depozite generale renovate (spa?ii de birouri)

a fost estimata o chirie lunara de 4 euro / mp pentru sala de tratament termic, o chirie lunara de 3,5 euro / mp pentru standul de testare a motorului turbo, chirie lunara de 3 euro / mp pentru spa?ii de depozitare ?i 2 euro / mp pentru alte spa?ii

venitul brut poten?ial a fost estimat drept chiria ob?inuta timp de 12 luni;

s-a estimat o rata de ocupare de 90% ?i s-a estimat venitul brut real.

 

Pentru echipamente a fost utilizata abordarea costurilor.

 

La baza abordarii costurilor se afla principiul substitu?iei: un cumparator prudent nu va plati mai mult pentru o proprietate, o ma?ina decât costul achizi?ionarii unei alte proprieta?i sau al unei ma?ini echivalente.

 

Principiul poate fi aplicat fie unui activ individual, fie unei ma?ini, fie unei întregi instala?ii complexe.

Principiul metodei consta în corectarea valorii de înlocuire (din nou) cu gradul real de amortizare, etapele care trebuie parcurse fiind:

 

Valoarea de înlocuire a fost ob?inuta printr-o asimilare a costurilor de capacitate plecând din nou de la cota?ie ?i prin metoda indexului. Pentru unele dintre echipamente (cele cu o pia?a mai activa) cota?iile au fost preluate din ofertele anexate raportului.

 

 

 

 

 

 1. IMOBILIZARI CORPORALE (continuare)

 

Evaluarea la valoarea justa a terenurilor ?i cladirilor Societa?ii (continuare)

 

etaliile terenurilor ?i cladirilor proprietate a Societa?ii ?i informa?ii despre ierarhia valorii juste la sfâr?itul perioadei de raportare sunt dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

 

Nivel 3

 

Valoare justa la 31/12/2021

 

 

 

 

 

RON

 

RON

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenuri

 

 

 

 

16.642.911

 

16.642.911

Cladiri

 

 

 

 

13.156.431

 

13.156.431

Instala?ii tehnice ?i echipamente, mijloace de transport

 

 

 

 

30.785.655

 

30.785.655

Mobilier, aparatura, birotica, echipamente protectie

 

 

 

 

421.496

 

421.496

 

 

 

Imobilizari gajate sau ipotecate

 

La 31 decembrie 2021, Societatea are gajate sau ipotecate imobilizari corporale amortizabile in valoare neta contabila de 21.646.953 RON  (31 decembrie 2020 : 12.719.882 RON) ?i terenuri în valoare de 16.020.708 RON (31 decembrie 2020 : 16.020.708 RON).

 

 

Dreptul de utilizare al unor active

 

Incluse in imobilizarile corporale prezentate mai sunt sunt active reprezentand dreptul de utilizare al unor masini si echipamente in suma de 5.208.283 RON la 31 decembrie 2021 (31 decembrie 2020 : 7.459.540 RON); cheltuiala cu amortizarea pentru anul 2021 a fost de 443.716 RON (31 decembrie 2020: 248.153 RON). A se vedea in Nota 25, miscarile aferente datoriilor de leasing.  

12. IMOBILIZARI NECORPORALE

 

 

Alte imobilizari

necorporale

 

Imobilizari necorporale în curs

 

Total 

COST

 

 

 

 

 

 

La 31 decembrie 2019

20.600.192

 

67.109

 

20.667.301

Intrari

1.522.211

 

25.688

 

1.547899

Iesiri

(842.082)

 

-

 

(842.082)

 

La 31 decembrie 2020

21.280.321

 

92.796

 

21.373.118

Intrari

-

 

666.173

 

666.173

Transferuri

758.971

 

(758.971)

 

-

 

La 31 decembrie 2021

22.039.291

 

-

 

22.039.291

 

 

 

 

 

 

 

Alte imobilizari

necorporale

 

Imobilizari necorporale în curs

 

Total 

AMORTIZARE ACUMULATA

 

 

 

 

 

 

La 31 decembrie 2019

17.301.265

 

-

 

17.301.266

Amortizarea anului

2.742.841

 

-

 

2.742.841

Amortizarea aferenta iesirilor

-

 

-

 

-

 

As at 31 decembrie 2020

20.044.106

 

-

 

20.044.106

Amortizarea anului

1.056.637

 

-

 

1.056.637

Amortizarea aferenta iesirilor

-

 

-

 

-

 

La 31 decembrie 2021

21.100.743

 

-

 

21.100.743

 

 

 

 

 

 

VALOARE CONTABILA NETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 31 decembrie 2020

1.236.215

 

92.796

 

1.329.012

 

 

 

 

 

 

La 31 decembrie 2021

938.549

 

-

 

938.549

 

Imobilizarile necorporale sunt reprezentate:

 1. Program informatic SAP- ERP. Durata de amortizare pentru aceste programe informatice este de 3 ani. Valoarea neta contabila ERP la 31 decembrie 2021 este de 415.282 RON (31 decembrie 2020: 446.405 RON).
 2. Activele aferente drepturilor de utilizare leasing in conformitate cu IFRS16, valoare ramasa la 31.12.2021: 47.901 RON (31 decembrie 2020: 191.606 RON), durata de viata ramasa 4 luni.
 3. Licente IT, valoare ramasa la 31.12.2021: 420.411 RON (31 decembrie 2020: 465.928 RON)cu durate de viata utile de 12 – 36 luni.
 4. Licente comerciale, valoarea ramasa la 31.12.2021: 54.953 RON (31 decembrie 2020: 92.797 RON)cu durata de viata de 12 luni.

 

 

13. STOCURI

 

 

31 decembrie
             2021

 

31 decembrie
             2020

 

RON

 

RON

 

 

 

 

Materii prime

40.169.839

 

30.741.426

Consumabile

2.529.041

 

2.223.863

Ambalaje

30.324

 

33.611

Produse finite

5.296.567

 

1.583.010

Productia in curs de executie

15.424.099

 

-

Produse semifabricate *

13.551.886

 

9.467.657

Produse reziduale

151.132

 

141.275

Marfuri

449

 

-

Ajustari de valoare pentru stocuri

(17.811.415)

 

(13.017.671)

 

Total

59.341.922

 

31.173.171

* In situatiilor financiare petru exercituiul incheiat la 31 decembrie 2020, valoarea produselor semifabricate a fost inclusa pe linia de materii prime.

 

In 2020, Societatea a prezentat productia in curs de executie integral pe linia de active contractate, inclusiv provizionul aferent. In urma unei analize comprehensive efectuate in anul 2021, s-a stabilit ca acesta clasificare nu era aplicabila intregii productii in curs de executie. Modificare a fost facuta doar prospectiv, o retratare a soldurilor anterioare necesitand o analiza in detaliu a componentei productiei in stoc, ce nu a putut fi realizata pana la data acestor situatii financiare.

 

Stocurile fara miscare au fost ajustate: cu 100% cele fara miscare in ultimii 5 ani (sau mai mult), cu 70% cele fara miscare in ultimii 4 ani si cu 50% cele fara miscare in ultimii 3 ani. Stocurile fara miscare in ultimii 2 ani nu au fost ajustate fiindca majoritatea produselor fabricate au ciclu lung de folosinta. Pentru ajustarile aferente stocurilor cu miscare lenta s-au luat in calcul numai acele materiale care au avut iesiri in anul 2021, si stocurile la 31.12.2021 si 31.12.2020 au fost diferite de zero. A fost calculata o rata ca raport intre media stocurilor (la 31.12.2021 si 31.12.2020) si iesirile din anul 2021. Ajustarile au fost calculate in functie de marimea ratei: 30% pentru o rata egala cu 3,70% pentru o rata egala cu 4 si 100% pentru o rata egala cu 5 (si mai mare).

Stocurile de materii prime si materiale din gestiunile DPPV – Piese finite VIPER; DPRP – Piese reparate; DPMP – materiale periculoase, destinate exclusiv pentru fabricarea parti de aeronave si reparatia motoarelor VIPER 632-41, au fost provizionate 100%.

 

Societatea de asemenea a evaluat si inregistrat, daca a fost cazul, eventuale ajustari de determinare a valorii realizabile nete in conformitate cu IAS 2.

 

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor (exclusiv productia in curs de executie) este urmatoarea:

 

 

31 decembrie
2021

 

31 decembrie
             2020

 

RON

 

RON

 

 

 

 

Sold la inceputul anului

(13.017.671)

 

(11.732.851)

 

Crestere provizion recunoscuta in contul de profit si pierdere

(1.949.587)

 

(1.284.820)

 

Sold la sfarsitul anului

(14.967.258)

 

(13.017.671)

 

Cre?terea provizioanelor pe tipuri de stoc este dupa cum urmeaza pentru anul 2021:

Tip de stoc

Variatie provision

2021

Variatie provision

2020

 

 

 

Materii prime

1.756.879

1.780.583

Consumabile si chimicale

254.590

143.320

Produse finite si reziduale

52.779

(709.725)

Ambalaje

(114.661)

70.642

 

 

 

Total

1.949.587

1.284.820

 

 

 1. STOCURI

 

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aferente productiei in curs de executie, este urmatoarea:

 

 

31 decembrie
2021

 

31 decembrie
2020

 

RON

 

RON

 

 

 

 

Sold la inceputul anului

-

 

-

 

Transfer din  active contractuale

(2.066.371)

 

-

Crestere provizion recunoscuta in contul de profit si pierdere

(777.786)

 

 

 

Sold la sfarsitul anului

(2.844.157)

 

-

 

 

 

14. ACTIVE CONTRACTUALE

 

 

31 Decembrie 2021
     

 

31 Decembrie 2020
            

 

RON

 

RON

 

 

 

 

Contracte de repara?ii si de fabricatie

11.952.778

 

33.796.257

Depreciere

-

 

(2.066.371)

 

Total

11.952.778

 

31.729.886

 

 

Non current

-

 

12.128.057

Current

11.952.778

 

19.601.829

 

 

Sumele aferente activelor contractuale sunt solduri datorate de catre clien?i în cadrul contractelor de repara?ii sau fabricatie incheiate pentru care obligatia de executie nu este satisfacuta.  Orice suma recunoscuta anterior ca activ contractual este reclasificata în crean?e comerciale în momentul în care este facturata clientului.

 

Plata pentru obligatiile de executie nesatisfacute nu este datorata de catre client pâna când serviciile nu sunt complete ?i, prin urmare, un activ contractual este recunoscut pe perioada în care serviciile sunt efectuate pentru a reprezenta dreptul entita?ii la contrapresta?ie pentru serviciile transferate pâna în prezent.

 

Cota de pierdere aferenta activelor contractuale este recunoscuta la o suma egala cu ECL, abordare simplificata, luând în considerare experien?a istorica de neplata.

 

In baza experientei istorice, avand in vedere natura specializata a serviciilor oferite, numarul restrans al clientilor si faptul ca principalii clienti sunt companii de stat, riscul de credit aferent acestora este foarte redus, prin urmare deprecierea aferenta fiind considerata nesemnificativa. Deprecierea prezentata la 2020, reprezinta deprecierea inregistrata pentru productie in curs de executie mai veche de 3 ani.  In 2021, acestea au fost reclasificate in stocuri.

 

15. CREAN?E COMERCIALE

 

 

31 decembrie
             2021

 

31 decembrie
             2020

 

RON

 

RON

 

 

 

 

Creante comerciale

20.520.299

 

12.534.851

Clienti facturi de intocmit

90.382

 

76.346

Ajustari de valoare pentru creante incerte

(340.313)

 

(238.832)

 

Total

20.270.368

 

12.372.365

 

15. CREAN?E COMERCIALE (continuare)

 

Miscarea in cadrul ajustarilor pentru deprecierea creantelor comerciale este urmatoarea:

 

 

31 decembrie
2021

 

31 decembrie
2020

 

 

 

 

Sold la inceputul anului

238.832

 

489.897

 

Crestere/(Descrestere) provizion recunoscuta in contul de profit si pierdere

101.481

 

(251.065)

 

Sold la sfarsitul anului

340.313

 

238.832

 

Societatea a provizionat în propor?ie de 100% crean?e care depa?esc 270 de zile, deoarece experien?a istorica a indicat faptul ca aceste crean?e nu sunt, în general, recuperabile.

 

 

Societatea derecunoa?te o crean?a comerciala atunci când exista informa?ii care indica faptul ca debitorul se afla într-o dificultate financiara severa ?i nu exista o perspectiva realista de recuperare, de exemplu, atunci când debitorul a fost pus în lichidare sau a intrat în procedura falimentului, sau când crean?ele comerciale sunt restante de peste doi ani, oricare dintre aceste evenimente ar avea loc mai devreme. Niciuna dintre crean?ele comerciale care au fost provizionate nu face obiectul unor activita?i de executare silita.

 

Societatea a efectuat evaluarea privind abordarea ECL ?i nu a aparut nicio diferen?a semnificativa deoarece societatea opereaza în industria de aparare, unde principalii clien?i sunt companii de stat care nu au probleme cu pla?ile. Numarul mediu de zile de încasare este 22. Cresterea soldului creantelor la sfarsitul anului se datoreaza finalizarii unui numar mare de comenzi catre finalul anului ce au fost facturate in ultima luna. Acestea au fost incasate ulterior neexistand un risc in privinta soldului majorat la 31 decembrie 2021.

 

16. ALTE CREAN?E

 

 

31 decembrie
             2021

 

31 decembrie
             2020

 

 

 

 

Debitori diversi

45.911

 

154.781

Cheltuieli in avans

272.940

 

406.997

Avansuri catre furnizori

907.417

 

1.142.156

Alte creante

1.204.875

 

1.013.408

 

 

 

 

 

Total

2.431.143

 

2.717.342

 

 

 

17. NUMERAR ?I ECHIVALENTE DE NUMERAR

 

 

31 decembrie
             2021

 

31 decembrie
             2020

 

 

 

 

Numerar in banci

18.902.135

 

5.133.632

Numerar in casa

16.220

 

14.582

Alte disponibilitati

42.411

 

-

Echivalente de numerar

594

 

577

 

Total

18.961.360

 

5.148.791

 

 

 

 

18. CAPITAL SOCIAL

 

Capitalul social este varsat în întregime:

 

 

Nr. de actiuni

 

Capital social

 

 

 

RON

 

 

 

 

Capital social varsat la 31 decembrie 2020 

369.442.475

 

36.944.248

 

Efectul inflatiei asupra capitalului social

-

 

987.626.807

 

 

 

 

Capital social la 31 decembrie 2020  

369.442.475

 

1.024.571.055

 

 

Acoperirea rezultatului reportat provenit din adoptarea IAS 29

-

 

(987.626.807)

 

 

 

 

Capital social la 31 decembrie 2021

369.442.475

 

36.944.248

 

Capitalul social al Societatii a fost inflatat pana la 31 decembrie 2003, data de la care economia Romaniei nu a mai fost considerata inflationista.

In urma Hotararii AGOA 3/26.08.2021, in TRIM III, s-a hotarat inchiderea rezultatului reportat provenit din adoptarea IAS 29 – debitor prin reducerea sumei corespunzatoare din capitaluri  si rezerve.

Ca urmare a acestei operatiuni, elementele de mai jos se vor prezenta astfel in situatiile financiare:

 1. Capitalul propriu al societatii in situatiile financiare va fi de 36.944.248 RON, capitalul subscris varsat, inregistrat la Registrul Comertului.
 2. Rezerva legala, se va diminua cu 8.302.633 ron
 3. Alte rezerve vor fi reduse cu 12.414.196 ron
 4. Rezultatul reportat se va diminua cu 3.280 ron
 5. De asemenea, se inchid ajustarile de mai sus cu sumele inregistrate anterior in rezultatul reportat in valoare de 1.008.346.916 ron.

 

Cand s-au inregistrat aceste sume (2012) nu au avut nici un fel de impact asupra patrimoniului societatii, respectiv asupra capitalurilor proprii, acestea ramanand la valoarea de dinaintea efectuarii acestor inregistrari, deoarece sumele respective se anuleaza reciproc.

Acum (2021) la anularea acestei inflatari, capitalurile proprii nu vor fi modificate, din aceleasi considerente: sumele respective, se anuleaza reciproc.

 

19. REZERVE

 

 

31 decembrie
             2021

 

31 decembrie
             2020

 

 

 

 

Rezerve legale

7.388.850

 

15.691.483

Rezerve din reevaluare

47.190.885

 

47.579.992

Alte rezerve

27.874.351

 

40.288.547

 

Total

82.454.086

 

103.560.022

 

Miscarile in rezerve in cursul anului 2021 sunt reprezentate in principal de inchiderea rezultatului reportat provenit din adoptarea IAS 29 – debitor (nota 18).

Rezervele din reevaluare sunt aferente reevaluarilor efectuate asupra imobilizarilor corporale si nu pot fi distribuite actionarilor pana cand nu sunt realizate.

In anul 2021 nu s-a constituit rezerva legala, intrucat aceasta a fost constituita inca din anul 2017 in cuantum de 20% din capitalul social.

In anul 2020, s-au constituit rezerve aferente sumei profitului reinvestit in valoare de 1.180.748 RON, reprezentand facilitati fiscale.

In alte rezerve sunt incluse si deducerile fiscale acordate la export in anii 2000-2003 in valoare de 4.957.578 RON (valoarea lor inflatata fiind de 6.100.419 RON).  In cazul in care managementul va decide schimbarea destinatiei acestora ele vor fi taxate. Managementul a decis ca nu va utiliza aceste rezerve prin urmare nu s-a constituit impozit amanat pentru ele.

 

 

 

20. ÎMPRUMUTURI SI DATORII DE LEASING

 

 

31 decembrie
             2021

 

31 decembrie
             2020

 

 

 

 

 1. Datorii catre asociati pe termen scurt

4.880.000

 

4.880.000

Împrumuturi de la asociati (Nota 27)

4.880.000

 

4.880.000

 

b) Împrumuturi de la institutii bancare si entita?i de leasing

 

 

 

 

Împrumuturi garantate

 

 

 

Împrumuturi pe termen scurt

21.909.394

 

13.839.726

Datorii de leasing pe termen scurt

1.105.655

 

1.704.812

Datorii de leasing pe termen lung

2.055.578

 

4.242.854

 

Total împrumuturi de la institutii bancare si entitati de leasing

25.070.627

 

19.787.392

 

Total împrumuturi

29.950.627

 

24.667.392

    Din care:

 

Împrumuturi pe termen scurt

27.895.049

 

20.424.538

 

 

a)  Sume datorate asociatilor

 

Societatea a incheiat la sfarsitul lunii martie 2009 contracte de imprumut cu asociatii pentru finantarea activitatii operationale dupa cum urmeaza:

 

Viehmann Radu 4.580.000 lei din care 4.500.000 lei conform Contractului 178/2009 si actelor aditionale ulterioare si 80.000 lei conform contractului pe termen scurt nr 538/2011.

 

Ciorapciu Dana Maria 300.000 lei conform Contractului 867/2012 si a actelor aditionale ulterioare.

 

Acestea se prelungesc anual, prin acte aditionale, in cursul anului platindu-se dobanda aferanta acestor contracte.  

 

Atfel, in luna ianuarie 2020 s-au prelungit cele 2 contracte pana la 31.01.2021 si s-au incheiat acte aditionale, respectiv AA 11 /27.01.2020 si AA 7/27.01.2020. Dobanda aferenta este de 6,35 %.

 

În 2020, dobânda datorata pentru 2020 domnului Viehmann Radu in suma 258.102 lei ?i doamnei Ciorapciu Dana Maria in suma de 17.202 lei a fost platita.  

În ianuarie 2021, cele doua contracte au fost prelungite ?i s-au încheiat documente suplimentare dupa cum urmeaza :  AA 12 / 28.01.202?i contractul 178/2009 si respectiv, AA 8 / 28.01.2022 la contractul 867/2012.

Ambele documente suplimentare prelungesc valabilitatea celor 2 contracte pâna la 31.01.2022, iar dobânda bruta este de 5,80% / an, care include procentul aferent impozitului pe veniturile din investi?ii, care în prezent, conform Codului fiscal, este de 10%.

Soldul împrumuturilor la 31.12.2021 este neschimbat. În 2021, dobânda datorata pentru 2021 d-lui Viehmann Radu în valoare de 236.809 lei ?i d-nei Ciorapciu Dana Maria în valoare de 15.786 lei a fost platita.

 

În ianuarie 2022, cele doua contracte au fost prelungite ?i s-au încheiat documente suplimentare dupa cum urmeaza: AA 13 /28.01.2022 la contractul 178/2009 si respectiv AA 9 / 28.01.2022 la contractul 867/2012.

Ambele documente suplimentare prelungesc valabilitatea celor 2 contracte pâna la 31.01.2023, iar dobânda bruta este de 5,46% / an, care include procentul aferent impozitului pe veniturile din investi?ii, care în prezent, conform Codului fiscal, este de 10%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ÎMPRUMUTURI (continuare)

 

 

 1. Sume datorate institu?iilor de credit

 

 

 

Contract

Sold la

31 decembrie

2021

 

Sold la

31 decembrie

2020

 

(A) BRD
– Facilitate de Credit nr. 103 BIS/28.04.2006

14.572.012

 

5.982.312

(D) Banca Transilvania
– Contract de Credit nr. 186/24.06.2009

7.337.382

 

7.857.414

 

 

21.909.394

 

13.839.726

 

(A)  BRD – Facilitatea de credit nr. 103 BIS/28.04.2006

 

Societatea are o linie de credit si o facilitate de emitere SGB si deschiderea de acreditive cu BRD care a fost prelungita de-a lungul timpului prin acte aditionale.

Prin Actul Aditional nr.60/22.08.2019, pe langa alte modificari ale termenilor si conditiilor contractuale, banca a renuntat la conditiile financiare ce trebuiau indeplinite de catre Societate.

Actul adi?ional nr. 62 / 28.08.2020 a prelungit perioada de valabilitate a plafonului de finan?are globala a facilita?ii A, multiop?iuni, fara caracter obligatoriu, pâna la 31.08.2021, si pentru facilitatea B pana la 31.12.2021.

Actul adi?ional nr. 63 / 25.08.2021 a prelungit perioada de valabilitate a plafonului de finan?are globala a facilita?ii A, multiop?iuni, fara caracter obligatoriu, pâna la 31.08.2022, si pentru facilitatea B pâna la 31.12.2022.

Toate celelalte prevederei ale Contractului de credit raman neschimbate, inclusiv cele referitoare la garantii, dobanzi, comisioane.

La data de 31.12.2021 soldul creditului este de 14.572.011,77 lei (31.12.2020: 5.982.311,45 lei)

 

Valoarea scrisorilor de garan?ie emise din plafonul de credit ?i valabile in anul 2020 este de 1.000.014 lei, din care valabile la 01 ianuarie 609.126 lei ; in cursul anului au fost emise SGB in valoare de 390.999 lei. La 31.12.2020 au expirat la scadente 4 SGB in valoare de 910.966 lei, diferenta de 89.048,60 lei expira la 30.06.2021.

La data de 31.12.2020 limita aprobata este de 19.365.000 lei din care utilizat prin linia de credit 5.982.311,45 lei si prin Scrisori de Garantie Bancara 89.048.60 lei , limita disponibila de utilizat la 31.12.2020 este de 13.293.639 lei.

 

Valoarea scrisorilor de garan?ie emise din plafonul de credit ?i valabile la 01.01.2021 este de 89.048,60 lei, cu scadenta 30.06.2021. La data de 28.12.2021 a fost emisa Scrisoare de Garantie Bancara de Buna Executie in favoare clientului UM01836 in valoare de 641.312,49 lei cu scadenta 31.08.2022.

La data de 31.12.2021 limita aprobata este de 19.365.000 lei din care utilizat prin linia de credit 14.572.011,77 lei si prin Scrisori de Garantie Bancara 641.312,49 lei, limita disponibila de utilizat fiind de 4.151.675 lei.  

 

(A1) BRD – Contract de factoring 539/04.05.2006

 

De asemenea in 2006 Societatea a incheiat un contract de factoring, contractul de factoring nr. 539/04.05.2006, care a fost prelungit succesiv.  

Prin AA NR.5 la Contractul de factoring nr.539/04.05.2019 s-a stabilit plafonul de finantare de 500.000 eur , plafon de acoperire a riscului de neplata de 500.000 eur. Comisionul de factoring este de 1,1 %+TVA si 9 EUR /document+TVA

Rata anuala a comisionului de finantare: EURIBOR/3M+marja de 4% p.a.+TVA.

La 31.08.2020, Actul adi?ional nr. 6 la Contractul de factoring nr. 539 / 04.05.2006, prin care s-a convenit majorarea plafonului de factoring, deci Condi?iile Speciale nr. 1 au fost complet rescrise.

Plafonul de finan?are este de 500.000 euro, fiind eligibil pentru finan?area ?i acoperirea riscului de neplata, crean?ele cu un termen de plata de maximum 120 de zile de la data emiterii acestora. Valoarea finan?ata nu va depa?i suma rezultata din aplicarea procentului de finan?are la plafonul de finan?are aprobat. Termenul de valabilitate al plafonului de finan?are este de 31.08.2021.

Procentul de finan?are a crean?elor aprobate este: 90%, iar diferen?a de 10% a crean?elor aprobate reprezentând rezerva. Nu se aplica niciun termen pentru respingerea crean?elor. Termenul de valabilitate al plafonului de acoperire a riscului de neplata este de 31.08.2021.

 

20. ÎMPRUMUTURI (continuare)

 

b)  Sume datorate institu?iilor de credit (continuare)

 

La 31.08.2021 Contractul de factoring nu a fost reinnoit. Societatea a renuntat la cesionarea creantelor pentru clientul GE Hungary.

La data scadentei soldul creantelor cesionate era de 11.690 EUR, cu scadenta maxima 03.11.2021. La incasarea integrala a facturilor din sold contractul de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat intre BRD -Grup Societe General si Turbomecanica se reziliaza automat conform notificare nr. 6187/08.09.2021 transmisa de BRD

(B) Banca Transilvania – Contract de împrumut nr. 186/24.06.2009

 

La 18.05.2020, a fost încheiat Actul Adi?ional nr. 26/186, al carui obiect este modificarea garan?iilor, extinderea limitei de credit în valoare de 9.400.000 lei pâna la 08.09.2020. Perioada de utilizare este pâna la 07.09.2020.

S-au stabilit urmatoarele: rata dobânzii este variabila de 5,88%, fiind alcatuita din ROBOR 6M, calculata la 31.03.2020, la care se adauga marja bancii de 3,25% (indicele ROBOR pe 6 luni calculat la 31.03.2020 este de 2,63% ), dobânda penalizatoare fiind de 15% / an, comisionul de prelungire de 0,15% aplicabil sumei împrumutului, de platit la data prelungirii, neutilizarea este de 1% / an, calculata pe suma zilnica ramasa neutilizata din suma împrumutului, comisionul de administrare este de 0,05% / luna din soldul mediu lunar al creditului, de platit lunar, taxa de rambursare anticipata este de 1% din suma rambursata în avans, de platit la data rambursarii în avans.

 

La 18.05.2021, a fost încheiat Actul Adi?ional nr. 29/186, al carui obiect este modificarea conditiilor urmatoare : prelungire facilitate de credit pana la data de 18.05.2022 ; valoarea creditului 9.400.000 lei ; Trageri multiple.

Perioada utilizare : pana la 17.05.2022. Scadenta 18.05.2022

Dobanda. Rata anuala a dobanzii este de 4,98% variabila si se compune din indicele ROBOR la 6 luni, calculat la 31.03.2021, la care se adauga marja Bancii de 3,25%. Indicele ROBOR este de 1,73%, insa in toate cazurile in care valoarea indicelui de referinta scade sub zero, in scopul calcularii dobanzii, se foloseste valoarea zero. Rata anuala a dobanzii va fi actualizata Trimestrial in prima zi lucratoare a trimestrului calendaristic cu nivelul oficial al indicelui ROBOR la 6 luni calculat in ultima zi lucratoare a trimestrului calendaristic precedent.

 

La 21.07.2021 a fost semnat Actul Adi?ional nr. 30/186 prin care s-a diminuat marja de dobanda de la 3,25% la 2,5%, incepand cu data de 15.08.2021.

La 12.10.2021 a fost semnat Actul Adi?ional nr. 31/186 prin care se modifica structura de garantii prin eliminarea imobilelor cu nr cadastral 233974 si 229339 in baza unui raport de evaluare cu conditia ca garantia ramasa sa aiba un grad de acoperire de 85%.

Se men?in urmatoarele garan?ii:

- ipoteca imobiliara de prim rang pe obiectivele 6,8,11 ?i 10, teren de 583 mp, teren intravilan gratuit de 684 mp ?i garan?ie mobila reala pe încasari ?i soldul contului curent ?i al subconturilor deschis la BT, cu nr. 186 / CES / 02 / 06.06.2012, modificat ?i completat de AA 01/186 / CES / 02 / 21.05.2019.

- ipoteca mobiliara asupra bunurilor existente pentru 18 echipamente, eliminând spre deosebire de contractul anterior, ma?ina de transmisie Maxicut.

Garan?iile asupra bunurilor existente pentru 18 echipamente sunt men?inute, în conformitate cu Contractul de ipoteca mobiliara pentru bunurile existente determinate nr. 186 / GAJ / 01.27.02.2014, modificata ?i completata prin Actul adi?ional nr. 04/186 / GAJ / 01 / 18.05.2020.

Conform clauzelor contractuale standard, clientul se obliga sa prezinte bancii pentru analiza toate documentele necesare extinderii facilita?ii de credit cu cel pu?in 45 de zile înainte de scaden?a facilita?ii.

Turbomecanica are obliga?ia de a realiza un rulaj prin BT de min. 33% din cifra de afaceri realizata . Conditie de rulaj a fost indeplinita Clauzele speciale ale facilita?ii sunt men?inute ?i ramân neschimbate.

Soldul creditului la 31.12.2021 este de 7.337.381 RON (31.12.2020 : 7.857.414 RON).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ÎMPRUMUTURI (continuare)

 

b)  Sume datorate institu?iilor de credit (continuare)

 

(C) In anul 2017 compania a incheiat Contractele de leasing 4003351 si 4003350 cu UNICREDIT LEASING, in valoare de 174.132 EUR.

 

In anul 2019 aceste contracte au intrat sub incidenta IFRS 16 “Contractele de Leasing”. Incepând cu 1 ianuarie 2019, standardul contabil IAS 17 “Contracte de leasing”, precum si toate interpretarile emise în aplicarea acestuia au fost înlocuite de un nou standard emis de organismul international, respectiv IFRS 16 “Contracte de leasing”. Schimbarile majore aduse de noul standard se refera în primul rând la contabilizarea la nivelul locatarilor (utilizatori), în cazul carora nu va mai avea relevanta diferentierea consacrata în baza vechilor reguli, respectiv leasing financiar - leasing operational. În baza noilor principii din IFRS 16, dreptul de utilizare devine esential, iar principiul prevalentei economicului asupra juridicului dobândeste o aplicabilitate mai accentuate in cazul locatarilor. 

Soldul acestor contracte de leasing la 31.12.2021, este de 52.050 RON (31.12.2020 : 204.895 RON), DAE 8.77%.  

Activele aferente acestor contracte au fost prezentate in Nota 12.

 

 Ulterior Societatea a incheiat contracte de leasing pentru echipamentecu BT Leasing pe o perioada de 60 luni si cu Gleason -Pfauter Maschinenfabrik Gmb pe o perioada de 36 luni, cu o dobanda de 3.9%. Soldul acestora la 31 decembrie 2021 este 3.109.183 RON (31 decembrie 2020: 5.742.771 RON).

 

Activele aferente acestor contracte de leasing sunt prezentate la nota 11.

 

Toate datoriile de leasing sunt scadente intr-o perioada de pana la 5 ani.

 

21. PROVIZIOANE

 

 

Provizioane pentru beneficii post-angajare

Alte provizioane în legatura cu personalul

Provizioane pentru garan?ii

Provizioane pentru contracte oneroase

Total

Sold de deschidere 01.01.2021

1.800.095

3.708.200

1.232.247

-

6.740.542

Aditii

247.859

3.098.207

 

676.153

4.022.219

Utilizat

(261.358)

 

 

 

(261.358)

Reversare prin contul de profit si pierdere

 

(2.683.738)

(896.625)

 

(3.580.363)

Castig actuarial – alte elemente ale  rezultatului global

(636.240)

 

 

 

(636.240)

Sold final 31.12.2021

1.150.356

4.122.669

335.622

676.153

6.284.800

 

Provizioanele pentru garantii si cele pentru beneficii post-angajare au fost clasificate pe termen lung.

 

In „Alte provizioane legate de personal” sunt incluse urmatoarele: provizion pentru bonusuri de performanta ale anului 2021 ce vor fi acordate in 2022, provizion pentru concedii de odihna neefectuate la 31 decembrie 2021, provizion pentru obligatii fiscale aferente tichetelor cadou acordate salariatilor in perioada 2016 - 2019.

 

Societatea acorda angajatilor sai urmatoarele beneficii:

 1. Beneficii la pensionare n quantumul a doua salarii de baza avute in luna precedenta pensionarii;
 2. Ajutor in caz de deces al angajatului: 5 salarii minime pe societate plu 25% din acesta suma fiecarui copil aflat in intretinere;
 3. La incetarea activitatii din initativa societatii ca urmare a restrangerii activitatii sale, plati compensatorii de pana la 6 salarii individuale, reprezentand 20% din salariu individual al lunii precedente incetarii colaborarii.

Cea mai recenta evaluare actuariala a provizionului prentru beneficii post-angajare a fost efectuata la 31 decembrie 2021, de catre firma GELID ACTUARIAL COMPANY. Valoarea actualizata a obligatiei privind beneficiul determinat costurile aferente serviciilor curente si costul serviciului trecut, au fost masurate utilizând Metoda Factorului de Credit Proiectat (MFCP). Aceste beneficii urmeaza a fi platite in mare in urmatorii 5-15 ani.

 

 

 

21. PROVIZIOANE (continuare)

 

Principalele ipoteze utilizate în scopul evaluarilor actuariale au fost dupa cum urmeaza:

 

 1. Ipoteze demografice despre caracteristicile viitoare ale angajatilor eligibili pentru beneficii:

 

Mortalitatea angajatilor si a membrilor familiilor lor.

 

Tabela Romaneasca de Mortalitate 2018 (barbati si femei) emisa de Institutul National de Statistica.

Rata fluctuatiei angajatilor

În 2021, rata de rota?ie a angaja?ilor a fost de 10.9%. Pentru acest exerci?iu s-a considerat media ultimilor trei ani care a fost de 8.9% p.a. Pe baza structurii de vârsta a personalului modelul ratei fluctua?iei personalului ia în considerare numarul de ani rama?i pâna la pensionare ?i rezulta un numar de angaja?i care ar urma sa plece ?i sa fie înlocui?i egal cu 8.9% din numarul total de angaja?i. Rata de fluctua?ie a angaja?ilor este:

- 23.9% pa pentru angaja?ii care mai au peste 35 de ani pâna la pensionare

- Liniar descrescatoare catre 0% pentru angaja?ii cu un numar de ani pâna la pensionare cuprins între 35 ?i 5 ani;

Pentru ultimii 5 ani pâna la pensionare am considerat ca angaja?ii nu mai cauta sa-?i schimbe locul de munca ?i ca au acumulat suficienta experien?a pentru a nu fi înlocui?i pe motive disciplinare au profesionale

 

 

Rata concedierilor

Pentru perioada de dupa Decembrie 2021 nu a fost comunicat un plan de reducere a personalului.

 

2) Ipoteze financiare

 

Rata de actualizare

 

Pentru rata de actualizare s-au considerat randamentele obliga?iunilor de pe pia?a activa la sfâr?itul lunii decembrie 2021. Duratele reziduale pâna la maturitate disponibile au fost de 1-10 ani si 13-14 ani. Pentru celelalte durate am estimat rata de actualizare folosind metoda de extrapolare Smith-Wilson. Asump?iile pe termen lung au fost:

– Rata estimata a infla?iei pe termen lung 2% p.a.

– Randamentul real pe termen lung estimat al obliga?iunilor guvernamentale 1.6% p.a.

– Prima de ilichiditate pentru România 0%.

 

Astfel, s-a considerat o rata forward de echilibru de 3.60% pa.

Metoda asigura compatibilitatea dintre rata de actualizare si rata infla?iei.

Rata de actualizare medie ponderata este de 5,0% pa.

Rata inflatiei

 

Pe baza statisticilor emise de INSSE si a prognozei BNR din luna noiembrie 2021 am estimate rata infla?iei dupa cum urmeaza:

– 8.2% în 2021

– 5.9% în 2022

– 3.2% în 2023

– 3.0% în 2024

– 2.8% în 2025

- 2.5% în 2026 - 2031 si urmând o tendin?a descrescatoare in anii urmatori

- Rata de crestere a salariilor

 

 

Compania a comunicat ca estimeaza cre?tere medie de 4.02% în 2022. Pentru 2023 ?i anii urmatori am considerat ca salariile vor cre?te în medie cu indicele pre?ului de consum aferent fiecarui an.

Rata medie ponderata a cre?terilor salariale este de 2.9% pa.

Componentele costurilor de beneficii determinate recunoscute in profit sau pierdere sunt dupa cum urmeaza:

 

Modificarea valorii prezente a obligatiei:

 

 

 

31 decembrie 

2021

 

31 decembrie 

2020

 

Valoarea prezenta a obligatiei      1.800.095  1.609.323

Costul dobanzii         42.729    60.341

Costul serviciului curent        205.130    200.717

Platile din provizioane în cursul anului       (261.358)   (534.690)

(Câstigul)/pierderea actuariala aferenta perioadei    (636.240)   464.404

Costuri aferente serviciului trecut       -    -

Valoarea prezenta a obligatiei - 31 decembrie     1.150.356  1.800.095

21. PROVIZIOANE (continuare)

 

Calculul cheltuielii aferente perioadei

31 decembrie  31 decembrie

                         2021                 2020

             

Costul dobanzii                    42.729  60.341

Costul serviciului curent                  205.130 200.717

Costuri aferente serviciului trecut                     -   -

Cheltuieli aferente perioadei recunoscute

în contul de venit si pierderi                  247.859   261.058

 

Alte elemente ale rezultatului global

Soldul (câstigului)/pierderii actuariale în perioada de raportare                                             (636,240)   464.404

 

 

Schimbarea provizionului

31 decembrie

2021

31 decembrie

2020

Balanta de deschidere – 1 ianuarie

1.800.095

1.609.323

Cheltuiala / (venitul) aferent/a perioadei

(388.381)

725.462

Plati

(261.358)

(534.690)

Total provizion

1.150.356

1.800.095

 

Ipoteze actuariale semnificative pentru determinarea obligatiei definite sunt urmatoarele: rata de actualizare, cresterile salariale previzionate si mortalitatea.

 

Analiza Maturitatii Platilor de Beneficii 2021

 

 

 

Maturitatea obligatiilor cu beneficiile definite

 

Proiectia platilor beneficiilor (RON)

 

Beneficii la pensionare

 

Ajutoare în caz de deces al angajatilor

 

Total Obligatii cu Beneficiile Definite

 

Pana la 1 an

89.286

43.786

133.072

1 – 2 ani

90.502

45.566

136.067

2 – 5 ani

329.945

127.039

456.984

5 – 10 ani

1.065.073

156.428

1.221.501

Peste 10 ani

1.144.334

129.978

1.274.312

 

 

Analiza Senzitivitatii 2021

 

 

Ipoteze

31 decembrie 2021

Beneficii post-angajare

31 decembrie 2020

Beneficii post-angajare

PVDBO at 31.12.2021 (RON)

1.150.356

1.800.095

Rata de actualizare +1%

1.077.350

1.699.573

Rata de actualizare -1%

1.231.281

1.912.386

Rata de crestere a salariilor +1%

1.232.899

1.912.409

Rata de crestere a salariilor -1%

1.074.679

1.697.795

Cresterea longevitatii cu 1 an

1.143.928

1.792.949

 

 

 

Dupa cum este mentionat in Nota 3, la venituri din contracte, Societatea ofera clientilor sai o garantie intre 12-18 luni. Conducerea Societatii face o analiza a costurilor istorice cu reparatiile in garantie. In baza acestei analize, Societatea a determinat ca nivelul cheltuielilor pentru lucrari in garantie, aflat pe un trend descrecator, s-a situat la un nivel de 0.26% din cifra de afaceri, procent utilizat in determinarea provizionului pentru garantii.

 

 

22. DATORII COMERCIALE ?I ALTE DATORII

 

 

31 decembrie 

2021

 

31 decembrie 

2020

 

 

 

 

Datorii comerciale

4.273.032

 

1.338.180

Datorii privind facturile de primit

1.265.915

 

523.349

Alti creditori 

12.571

 

-

 

Total

5.551.518

 

1.861.529

 

 

 

23. ALTE DATORII CURENTE

 

 

31 decembrie 

2021

 

31 decembrie 

2020

 

 

 

 

Salarii datorate

1.942.787

 

1.848.588

Taxe aferente salariilor datorate

2.531.620

 

2.439.069

TVA de plata

3.249.763

 

1.800.475

Alti creditori

159.882

 

192.118

Alte taxe

222.421

 

77.009

Avansuri de la clienti

12.459

 

207.830

Dividende

1.076.277

 

1.762.359

 

Total

9.182.750

 

8.327.448

 

 

 

 

24. RAPORTAREA PE SEGMENTE

 

Segmentele operationale ale Companiei, dupa cum sunt evidentiate mai jos, reprezinta principalele produse si servicii efectuate: fabricarea partilor de aeronave, reparatii de motoare si altele. De asemenea, impartire pe zone geografice tine cont de tara de origine a principalilor clienti ai companiei. Conducerea Societatii nu monitorizeaza afacerea la nivelul acestor segmente, ci doar veniturile inregistrate. Activele detinute deservesc toate segmentele prezentate.  Prin urmare, Societatea nu poate prezenta profitabilitatea si CAPEX-ul la nivel de segment individual.

 

Venituri pe segmente

 

Segment

31-Dec-2021

31-Dec-2020

 

Produc?ie piese de aeronave

38.512.607

36.827.898

Repara?ii motoare

90.120.845

85.931.742

Altele, inclusiv productia de piese pentru sectorul industrial

2.697.713

2.229.397

Total

131.331.165

124.989.037

 

 

 

24. RAPORTAREA PE SEGMENTE (continuare)

 

 

 

Informa?ii geografice

 

Veniturile societa?ii din rela?ia cu clien?ii externi ?i informa?ii despre activele sale pe segmente (active imobilizate, cu excep?ia instrumentelor financiare, a activelor cu impozitul amânat ?i a altor active financiare în func?ie de zona geografica sunt detaliate mai jos:

 

Regiune

2021

2020

 

EUROPA

131.228.970

124.821.002

din care: in Romania

121.530.133

110.722.333

SUA

87.128

152.843

ASIA

15.667

15.192

 

TOTAL

131.331.765

124.989.037

 

 

 

25. INSTRUMENTE FINANCIARE

 

 1. Gestionarea riscului privind capitalul

 

Societatea îsi gestioneaza capitalul pentru a se asigura ca îsi va putea continua activitatea concomitent cu maximizarea valorii actionarilor, prin optimizarea soldului de datorii si capital propriu.

 

Structura capitalului Societatii consta în datorii, care include împrumuturile prezentate la nota 20, numerarul si echivalentele de numerar si capitalul propriu.

 

Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele si rezultatul reportat, asa cum sunt prezentate în notele 18 si 19.

 

Societatea monitorizeaza capitalul pe baza gradului de îndatorare. Aceasta rata este calculata ca raport între datoria neta si capital total. Datoria neta se calculeaza ca împrumuturi totale (incluzând împrumuturile si datoriile din leasing atât pe termen scurt cât si pe termen lung) mai putin numerar si echivalente de numerar.

 

Capitalul total este calculat ca si „capital si rezerve” asa cum este raportat în bilant.

 

Gradul de îndatorare la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020 a fost dupa cum urmeaza:

 

 

31 decembrie

2021

 

31 decembrie

2020

 

 

 

 

Total imprumuturi

29.950.627

 

24.667.387

Numerar si echivalente de numerar

(18.961.360)

 

(5.148.791)

 

Datorie neta

10.989.267

 

19.518.596

 

 

 

 

Total capital si rezerve

120.598.947

 

108.649.087

Gradul de indatorare

9%

 

18%

 

Modificarea gradului de indatorare se datoreaza cresterii numerarului si echivalentelor de numerar la 31 decembrie 2021.

 

 

 

 

25. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

 

b) Gestionarea riscului de credit

 

Societatea este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante. Societatea are politici menite sa asigure ca vânzarile se fac catre clienti cu referinte corespunzatoare privind bonitatea acestora. Data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine. Creantele comerciale (clientii) sunt prezentate net de ajustarile pentru deprecierea creantelor incerte. Societatea dezvolta politici care limiteaza valoarea expunerii la credit fata de orice institutie financiara. Societatea nu solicita depozie colaterale insa in anumite cazuri, limitate, solicita avansuri de la clienti. 

 

Concentra?ia crean?elor comerciale ?i a veniturilor din contracte este dupa cum urmeaza:

 

 

Crean?e comerciale la

31 decembrie

2021

Active contractuale la 31 decembrie 2021

Venituri din contractele cu clien?ii în 2021

 

Crean?e comerciale la

31 decembrie

2020

Venituri din contractele cu clien?ii în 2020

 

Primii 3 clien?i

15.824.791

 

10.764.873

123.215.826

 

                                       11.135.042

113.882.629

Al?ii

4.445.577

1.187.905

8.115.339

 

1.237.323

11.106.408

 

Total

20.270.368

 

11.952.778

131.331.165

 

12.372.365

124.989.037

 

Principalii 3 clienti in functie de vanzari sunt reprezentati de 2 entitati cu participatie majoritara de stat, clienti ce se incadreaza la o categorie de risc scazuta si Leonardo S.p.a Helicopters Division, entitate externa cu o bonitate foarte buna.  Mai sunt sunt prezentate venituri si oldurile acestora in fiecare perioada.  La 31 decembrie 2020, nu s-a putut furniza impartire activelor contractuale.

 

Disponibilitatile banesti sunt tinute in institutii financiare care sunt evaluate cu risc minim de default. Acestea sunt BRD si Banca Transilvania.

 

Valorile contabile reprezinta expunerea maxima a Societatii la riscul de credit aferent creantelor existente.

 

Pe aceasta baza, provizionul pentru pierdere la 31 decembrie 2021, 31 decembrie 2020 a fost determinat prin provizionarea crean?elor mai vechi de 270 de zile.

Societatea presupune ca riscul de credit este redus, deoarece cea mai mare parte a soldului de crean?e al societa?ii consta din 2 clien?i principali care sunt de?inu?i de stat, cu perioada medie de încasare de 20 de zile, deci exista un risc limitat de pierderi semnificative de credit si Leonardo S.p.a Helicopters Division, client cu bonitate buna.

 

 

 

25. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

 

c) Gestionarea riscului de valuta

 

Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar în tranzactiile comerciale si de finantare. Riscul valutar rezulta din activele si datoriile comerciale recunoscute, inclusiv împrumuturile, exprimate în valuta. Datorita costurilor mari asociate, politica Societatii este sa nu utilizeze instrumente financiare derivate pentru diminuarea acestui risc.

 

Valorile contabile ale monedelor companiei exprimate în active ?i pasive monetare la data raportarii sunt urmatoarele:


2021

EUR

 1 EUR = RON 4,9481

 

USD

1 USD = RON 4,3707

 

GBP

1 GBP = RON 5,8994

 

CHF

1 CHF = RON 4,7884

 

RON

1 RON = RON

 

TOTAL

31 decembrie

2021

 

 

 

 

 

 

 

RON

 

RON

 

RON

 

 

 

RON

 

RON

ACTIVE

Numerar ?i echivalente de numerar

3.745.707

 

48.664

 

7.199

 

1.854

 

15.157.936

 

18.961.360

Crean?e ?i alte active circulante

3.353.123

 

12.079

 

-

 

-

 

16.905.166

 

20.270.368

Active contractuale

-

 

-

 

-

 

-

 

11.952.778

 

11.952.778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATORII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorii comerciale ?i de alta natura

71.594

 

143.684

 

-

 

 

 

5.336.240

 

5.551.518

Împrumuturi pe termen scurt ?i lung

3.161.235

 

-

 

-

 

-

 

26.789.393

 

29.950.628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere neta a soldului (active - datorii)

3,866,001

 

(82.941)

 

7.199

 

1.854

 

11.890.247

 

15.682.360

 

2020

EUR

 1 EUR = RON 4,8694

 

USD

1 USD = RON 3,9660

 

GBP

1 GBP = RON 5,4201

 

CHF

1 CHF = RON 4,4997

 

RON

1 RON = RON

 

TOTAL

31 decembrie

2020

 

 

 

 

 

 

 

RON

 

RON

 

RON

 

 

 

RON

 

RON

ACTIVE

Numerar ?i echivalente de numerar

4.913.769

 

25.073

 

34.728

 

4.073

 

155.951

 

5.133.594

Crean?e ?i alte active circulante

3.495.143

 

11.330

 

-

 

-

 

9.028.378

 

12.534.851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATORII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorii comerciale ?i de alta natura

73.970

 

119.630

 

3.954

 

 

 

1.625.769

 

1.823.323

Împrumuturi pe termen scurt ?i lung

5.947.662

 

-

 

-

 

-

 

18.719.725

 

24.667.387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunere neta a soldului (active - datorii)

2.387.280

 

(83.227)

 

(30.774)

 

4.073

 

(11.161.165)

 

(8.822.265)

 

 

TURBOMECANICA S.A.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUA?IILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

 

 

 

25. INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

 

c) Gestionarea riscului de valuta (continuare)

 

Analiza de senzitivitate

 

Societatea este expusa, în principal, cu privire la cursul de schimb al EUR si USD fata de RON. Tabelul urmator detaliaza sensibilitatea societatii la o crestere de 10% a principalelor monede în care societatea de?ine elemente monetare. 10% este rata de sensibilitate folosita atunci când se face raportarea interna a riscului valutar catre conducerea superioara si reprezinta estimarea conducerii cu privire la modificarile rezonabil posibile ale cursurilor de schimb. Analiza senzitivitatii include doar valuta ramasa exprimata în elemente monetare si ajusteaza conversia la sfârsitul perioadei pentru o modificare de 10% în cursurile de schimb.

 

În tabelul urmator o valoare negativa indica o descrestere a profitului atunci când RON se depreciaza cu 10% fata de valutele de mai jos. O întarire cu 10% a RON fata de monedele în care societatea de?ine elemente monetare va avea un impact egal si de sens opus asupra profitului si a altor capitaluri proprii iar soldurile de mai jos vor fi pozitive.

 

 

apreciere de 10% a RON fa?a de alte valute - impact asupra rezultatului la:

 

31 decembrie
2021

 

31 decembrie
2020

 

 

 

 

EUR

386.600

 

238.728

USD

(8.294)

 

(8.322)

GBP

(720)

 

(3.077)

CHF

185

 

407

 

 

d) Gestionarea riscurilor de lichiditate si de rata a dobânzii

 

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si a unor linii de credit disponibile, prin continua monitorizare a fluxului de trezorerie estimat si real si prin corelarea scadentelor activelor si pasivelor financiare.

 

Riscul ratei dobânzii reprezinta riscul ca fluxurile viitoare de numerar aferente instrumentelor financiare sa fluctueze din cauza modificarilor de dobanzi pe piata. Fluxurile operationale de numerar sunt impactate in principal de modificarile ratelor de dobanda, de imprumuturile in moneda straina de la institutii financiare din Romania. Compania are imprumuturi semnificative care o expun la variatii semnificative de fluxuri de numerar ca urmare a variatie dobanzilor. Compania este in proces continuu de negociere cu bancile privind imprumuturile acordate, ratele de dobanda si perioadele de rambursare. 

 

Analiza de senzitivitate – dobânda

 

Analizele de sensibilitate de mai jos au fost determinate pe baza expunerii la ratele dobânzii pentru instrumentele nederivate la data raportarii. Pentru pasivele cu rata variabila, analiza este pregatita presupunând ca suma datoriei restante la data raportarii era restanta pentru întregul an.

 

O parte din dobânda societatea o plate?te companiilor de leasing, în cazul în care dobânda este fixa, deci nu are impact asupra fluctua?iilor ratelor dobânzii.

 

Pentru împrumutul pe termen scurt, dobânda are o componenta volatila (ROBOR) ?i este de aproximativ 5-6% pe luna.

Presupunând o cre?tere cu 2%, care din punct de vedere istoric este cre?terea ratelor ROBOR, impactul în contul de profit ?i pierdere va fi nesemnificativ.

 

 

 

 

 

 

 

25.  INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

 

e) Gestionarea riscurilor de lichiditate si de rata a dobânzii (continuare)

 

 

 

 

2021

Rata

dobanda

Mai putin

de 1 luna

Mai putin

de 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

Total

Datorii comerciale si alte datorii

 

5.031.328

520.190

-

-

5.551.518

Imprumut pe termen scurt si lung (din care) :

 

 

29.613.560

2.055.579

 

31.669.139

Credite bancare pe termen scurt in lei BRD

ROBOR 3M +3.50%

 

14.572.012

 

 

14.572.012

Dobanda afereanta imprumutului

 

 

988.416

 

 

988.416

Limita de creditare in lei la Banca Transilvania

ROBOR 6M+2.25%

 

7.337.381

 

 

7.337.381

Dobanda afereanta imprumutului

 

 

448.929

 

 

448.929

Leasing BTRL

 

 

1.105.656

2.055.579

 

3.161.235

Imprumuturi de la actionari

5.80%

 

4.880.000

 

 

4.880.000

Dobanda afereanta imprumutului

 

 

281.166

 

 

281.166

Total Datorii

 

5.031.328

30.133.750

2.055.579

-

37.220.657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

 

c) Gestionarea riscurilor de lichiditate si de rata a dobânzii (continuare)

 

 

 

2020

Rata

dobanda

Mai putin

de 1 luna

Mai putin

de 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

Total

Datorii comerciale si alte datorii

 

1.619.166

204.157

 

 

1.823.323

Imprumut pe termen scurt si lung (din care) :

 

 

21.654.746

4.242.852

 

25.897.598

Credite bancare pe termen scurt in lei BRD

ROBOR 3M +3,50%

 

5.982.311

 

 

5.982.311

Dobanda aferenta imprumutului

 

 

914.899

 

 

914.899

Limita de creditare in lei la Banca Transilvania

ROBOR 6M+3,25%

 

7.857.414

 

 

7.857.414

Dobanda afereanta imprumutului

 

 

466.840

 

 

466.840

Leasing BTRL

 

 

1.704.810

4.242.852

 

5.947.662

Imprumuturi de la actionari

6,35%

 

4.880.000

 

 

4.880.000

Dobanda afereanta imprumutului

 

 

268.628

 

 

268.628

Total Datorii

 

1.619.166

21.858.903

4.242.852

 

27.720.921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

 

 

 

Varia?iile datoriilor din activita?ile de finan?are

 

1-Jan-2021

Încasari

Pla?i

Alte variatii*

Fluctua?ii valutare

Contract de leasing noi

Dividende acordate

31-Dec-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi

18.719.725        

8.069.668

-

-

-

-

-

26.789.393

Contract de leasing

5.947.666

-

929.858

1.856.573

-

-

-

3.161.235

Dividende

1.762.359

686.000

-

-

-

-

1.076.277

 

Total datorii financiare

26.429.750

8.069.668

1.615.858

1.856.573

-

-

-

31.026.905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In cursul anului 2021, dupa cum este mentionat la Nota 11, unul dintre echipamentele in leasing a fost returnat furnizorului.

 

 

1-Jan-2020

Încasari

Pla?i

Descoperit de cont

Fluctua?ii valutare

Contract de leasing noi

Dividende acordate

31-Dec-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împrumuturi

12.831.738

5.887.987

-

-

-

-

-

18.719.725

Contract de leasing

4.863.396

-

1.210.234

-

-

2.294.494

-

5.947.666

Dividende

2.101.088

338.629

-

-

-

-

-

1.762.359

 

Total datorii financiare

19.796.222

5.887.987

1.210.234

-

-

2.294.494

-

26.429.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURBOMECANICA S.A.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUA?IILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)

 

25.  INSTRUMENTE FINANCIARE (continuare)

 

f) Valoarea justa a instrumentelor financiare

 

 1. Active ?i datorii financiare evaluate la valoarea justa

 

La 31 decembrie 2021 ?i 31 decembrie 2020 Societatea nu de?ine instrumente financiare evaluate la valoarea justa.

 

2. Active nefinanciare evaluate la valoarea justa

 

Tabelul de mai jos analizeaza activele ?i datoriile societa?ii contabilizate la valoarea justa, prin metoda de evaluare. La 31 decembrie 2021 ?i 31 decembrie 2020 nu au existat transferuri între nivelurile de valoare justa.

 

Diferitele niveluri sunt definite dupa cum urmeaza:

 

 

31-Dec-2021

 

 

 

 

 

Active

Nivelul 1

 

Nivelul 2

 

Nivelul 3

Terenuri

-

 

-

 

16.642.911

Cladiri

-

 

-

 

13.156.431

Echipamente

-

 

-

 

31.207.151

 

31-Dec-2020

 

 

 

 

 

Active

Nivelul 1

 

Nivelul 2

 

Nivelul 3

Terenuri

-

 

-

 

16.642.911

Cladiri

-

 

-

 

13.643.530

Echipamente

-

 

-

 

39.387.082

 

 

3. Active ?i datorii neevaluate la valoarea justa, dar pentru care este prezentata valoarea justa

 

 

Activele ?i datoriile Societatii sunt contabilizate la cost amortizat; valorile lor contabile reprezinta o aproximare rezonabila a valorii juste.

 

Crean?ele comerciale includ sumele contractuale pentru decontarea tranzac?iilor ?i alte obliga?ii datorate Societa?ii.

 

Datorii comerciale ?i alte datorii ?i împrumuturi reprezinta sume ?i obliga?ii contractuale datorate de Societate.

 

26. REZULTATUL PE ACTIUNE

 

 1. De baza

 

Rezultatul de baza pe actiune este calculat prin împartirea profitului aferent actionarilor societatii la numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare aflate în emisiune în timpul anului, cu exceptia actiunilor ordinare achizitionate de societate si pastrate ca actiuni de trezorerie.

2021  2020

 

Rezultat aferent actionarilor societatii  11.749.227  13.342.726

Numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare

în curs de emisiune, excluzand actiunile de trezorerie 363.448.395 363.448.395

Rezultat de baza pe actiune  0,032  0,037

 

(b) Diluat

 

Rezultatul diluat pe actiune este calculat prin ajustarea numarului mediu ponderat al actiunilor existente pentru a lua în considerare conversia tuturor actiunilor potential diluate. Societatea nu are datorii convertibile sau optiuni de emisie de actiuni care pot fi transformate în actiuni comune care ar putea duce la ajustarea numarului mediu ponderat al actiunilor.

 

In anul 2020 si 2021, societatea nu a distribuit dividende.

 

 

27. PAR?I AFILIATE

 

Societatea are împrumuturi primite de la parti afiliate conform tabelului de mai jos:

 

 

31 decembrie
             2021

 

31 decembrie
             2020

 

 

 

 

Total

4.880.000

 

4.880.000

 

Radu Viehmann

4.580.000

 

4.580.000

Maria Ciorapciu

300.000

 

300.000

 

 

Termenii si conditiile aferente imprumuturilor mai sus prezentate sunt descrisi la Nota 20.

Nu au fost furnizate garan?ii pentru împrumuturile cu entita?ile afiliate.

 

Membrii cheie din conducere

 

Va rugam sa consulta?i mai jos prezentarea beneficiilor acordate membrilor conducerii. În anii încheia?i la 31 decembrie 2021 ?i 31 decembrie 2020 nu au existat tranzac?ii încheiate între societate ?i membrii cheie din conducere.

 

În cursul anului 2021, Societatea a  platit beneficii catre membrii cheie din conducere constand in membrii Consiliului de administra?ie („C.A.”) a Turbomecanica SA si directorului general, dupa cum urmeaza:

 

 

31 decembrie 

2021

 

31 decembrie

 2020

 

 

 

 

Consiliu de Administratie si Directorul General

2.774.108

 

2.750.401

 

 

La 31 decembrie 2021, societatea nu acorda avansuri pentru decontare administratorilor / membrilor consiliului de administra?ie

 

La sfâr?itul exerci?iilor financiare 2021 ?i 2020, nu existau garan?ii sau obliga?ii viitoare asumate de Societate în numele administratorilor.

 

 

In cursul anului 2020 au fost platite dividente acordate in anii anteriori in suma 72.718 RON, din care dividende an :

●  2016 in valoare de 1.237 RON

2017 in valoare de 22.076 RON

 

 1. PAR?I AFILIATE

 

2018 in valoare de 49.405 RON.

Pentru anul 2016 a fost prescrisa valoarea dividendelor, acesta s-a inregistrat pe venit in anul 2020, valoare de 263.011 RON

 

In cursul anului 2021 au fost platite dividente acordate in anii anteriori in suma de 42.323 RON, din care dividende an :

2017 in suma de 1.272 RON

2018 in valoare de 38.076 RON

Pentru anul 2017 a fost prescrisa valoarea dividendelor, aceasta s-a inregistrata pe venit in anul 2021, valoare de 643.758 RON.

 

 

28. ANGAJAMENTE ?I CONTINGEN?E

 

 

Angajamente

 

 

Societatea nu are angajamente legate de achizitia de active corporale sau necorporale la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020.

 

Societatea a emis scrisori bancare de garantie in favoarea furnizorilor si clientilor la 31 decembrie 2021 in valoare de 641.312,49  RON -  (31 decembrie 2020: 89.048,46 RON)

 

Angajamentele aferente datoriilor de leasing sunt prezentate in Nota 20.

 

 

Contingente

 

Impozitare

 

Sistemul de impozitare din România este într-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. In acest sens înca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. În anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobânzilor si penalitatilor de întârziere aferente.

 

In anul 2021, nivelul dobanzilor a fost de 0,02% pe zi de intarziere la plata; nivelul penalitatilor este la valoarea de 0,01% pe zi de intarziere la plata.

 

În România, exercitiul fiscal ramâne deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani. In ultimii 5 ani nu au existat inspectii fiscale pe impozitul pe profit. Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale incluse în aceste situatii financiare sunt adecvate.  

 

În conformitate cu prevederile emise de catre Ministrul Finantelor Publice, care reglementeaza regimul fiscal al elementelor de capital propriu ce nu au fost subiect al calculatiei impozitului pe profit la data înregistrarii lor în contabilitate, datorita naturii lor, în cazul în care Societatea va schimba în viitor destinatia rezervelor din reevaluare (prin acoperire de pierderi sau distribuire catre actionari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit.

 

Mediul înconjurator

 

Reglementarile privind mediul înconjurator sunt în continua dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat niciun fel de obligatii la 31 decembrie 2021 sau la 31 decembrie 2020 pentru niciun fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remediere, referitoare la mediul înconjurator.

Conducerea Societatii considera ca nu sunt necesare provizioane cu privire la obligatiile de mediu.

 

Stocuri detinute in custodie

 

La 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2020, Societatea nu detinea stocuri in custodie.

 

 

 

 

 

 

 

 

29. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILAN?ULUI

 

In 2022 s-au prelungit contractele de imprumut ale D-lui Viehmann Radu (Act aditional nr. 13 autentificat sub nr. 130/14.02.2022 si al D-nei Ciorapciu Dana Maria (Act aditional 9, autentificat sub nr. 129/14.02.2022) pana la data de 31.01.2023 si s-a stabilit rata dobanzii la 5.46%.

 

In 28.02.2022 s-a incheiat Actul aditional nr.32/186 intre Banca Transilvania si Turbomecanica, prin care s-a convenit modificarea garantiilor, precum si actualizarea garantiilor cu descrierea acestora urmare a alipirilor si/sau dezlipirilor succesive.

In 03.03.2022, s-a incheiat Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca nr. 186/IPO/01/24.06.2009, modificat in baza actului aditional nr.1/86/IPO/01/10.06.2010 si prin Actul aditional nr. 2/24.07.2017, intre Banca Transilvania si Turbomecanica. Clauza presupune modificarea structurii de garantii prin eliminarea imobilelor cu nr. cadastral 233974 si 229339 in baza unui raport de evaluare cu conditia ca garantia ramasa sa aiba un grad de acoperire de 85%. Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

 

 

In contextul conflictului dintre Rusia si Ukraina, inceput in 24 februarie 2022, Uniunea Eurpeana, SUA, UK si alte tari au impus numeroase sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv restrictii financiare asupra unor banci rusesti si companii de stat, precum si sanctiuni impotriva unui numar de indivizi. Considerand tensiunile geopolitice, incepand cu februarie 2022, s-a inregistrat o crestere a volatilitatii pietelor financiare si a presiunii asupra deprecierii cursurilor de schimb.

Este de asteptat ca aceste evenimente sa afecteze activitatile in numeroase sectoare ale economiei, si poate conduce la o continuare a cresterii preturilor la energie in Europa si la un risc ridicat de aparitie a intarzierilor pe lantul de achizitii.

Societatea nu are o expunere directa la partia afiliate si/sau clienti cheie sau furnizori din aceste tari.  

Societatea considera aceste evenimente ca fiind evenimente ne-ajustabile ce au avut loc dupa data bilantului, al caror efect nu poate fi estimat la acest moment. La acest moment conducrea Societatii analizeaza posibilele efecte ale modificarii conditiilor micro si macro-economice asupra pozitiei financiare si rezultatelor Societatii.

 

Nu au avut loc alte evenimente ulterioare datei bilan?ului

 

 

 

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au fost autorizate pentru a fi emise la 24 martie 2022.

 

 

 

 

 

CLAUDIA ANGHEL,

 

RADU VIEHMANN,

Director Economic-Comercial

 

Director General

 

TURBOMECANICA S.A.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUA?IILE FINANCIARE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în RON, daca nu se specifica altfel)