Informatii GDPR Solicitare Adeverințe

GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRIVIND

SOLICITANȚII ADEVERINȚELOR

 

TURBOMECANICA S.A., cu sediul in București, Bd. Iuliu Maniu, Nr. 244, având număr de ordine în registrul comerţului J40/533/1991, CUI 3156315, în calitate de operator de date cu caracter personal vă informăm că prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc („Datele”) după cum urmează:

 

1. Temeiul legal și scopurile prelucrării

 

 • Prelucrăm date având ca temei juridic, Contractul Individual de Muncă, prelucrarea făcându-se în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale care au legătură direct cu administrarea și gestionarea relației de muncă, și anume emiterea adeverințelor către solicitant în vederea folosirii în diverse scopuri personale sau profesionale.

 

 • Prelucrăm date având ca temei juridic obligația legală, prelucrarea făcându-se în scopul îndeplinirii cerințelor specific impuse de legislația relevantă (Codul Muncii, legislația fiscală și alte legi speciale aplicabile în acest domeniu), și anume emiterea adeverințelor către solicitant în vederea folosirii în diverse scopuri personale sau profesionale.

 

 • Pentru realizarea intereselor noastre legitime în scopul dovedirii, dacă este necesar, în scopul realizării prezentei informări, prelucrăm, în funcţie de modalitatea în care v-a fost comunicată această informare, numele, prenumele și/sau semnătura Dvs. sau adresa de email.

 

2. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 

Datele cu caracter personal care privesc solicitanţii și pe care noi le prelucrăm în vederea emiterii adeverințelor sunt cele enumerate mai jos:

 • Date de identificare:

numele şi prenumele, adresa (domiciliul/resedinţa), e-mail, numărul de telefon, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, codul numeric personal.

 • Date profesionale şi de studii:

profesie, loc de muncă, funcție.

 • Date despre situaţia familială:

date privind starea civilă, date despre persoanele aflate în întreţinere.

 

3. Sursa datelor

Colectăm doar date pe care ni le-aţi furnizat personal.

 

4. Destinatarii cărora le dezvăluim Datele

 

Datele cu caracter personal menţionate în această notificare vor fi dezvăluite exclusiv utilizatorilor cu drept de prelucrare, consultanților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri și furnizorilor de servicii juridice și altor instituții abilitate ale statului, precum și după caz, furnizorilor de servicii IT, web și ale sistemelor informatice pe care le utilizam, precum și autorităților competente în temeiul obligațiilor legale în acest sens.

 

5. Perioada pentru care stocăm Datele

 

Perioada pentru care stocăm Datele prelucrate în scopurile menționate mai sus este prevăzută în Nomenclatorul arhivistic al TMB și în cazul documentelor justificative contabile care cuprind astfel de date, până la expirarea perioadei de păstrare a acestora impusă de legislația în vigoare.

 

 

6. Drepturile Dvs. cu privire la Date

 

Dorim să vă informăm că aveţi următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care noi le utilizăm:

 

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obţine din partea noastră, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, acces la datele respective şi la informaţii despre prelucrare;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;

 

 • dreptul la restricţionarea prelucrării, caz în care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu excepţia stocării, numai cu consimţământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important.

 

Restricţionarea prelucrării poate fi solicitată în urmatoarele cazuri:

 

  • până când verificăm exactitatea Datelor în cazul în care aţi contestat-o;
  • prelucrarea este ilegala şi vă opuneţi la ştergerea Datelor solicitând în schimb restricţionarea acesteia;
  • nu mai avem nevoie de Date în scopul prelucrării dar Dvs. ni le solicitaţi pentru constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept in instanţă; sau
  • v-aţi opus prelucrării de catre noi în temeiul interesului nostru legitim, pe perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra celor ale Dvs.

 

 • dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi uitat”) dacă Datele au fost prelucrate ilegal sau:

 

  • Datele nu mai sunt necesare scopurilor prelucrărilor;
  • v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea în temeiul acestuia si nu există alte temeiuri legale pentru prelucrarea Datelor;
  • v-ați exercitat dreptul de opoziție și nu există motive legitime pentru continuarea prelucrării, care să prevaleze;

 

 • dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimţămantul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

In mod special vă atragem atenţia asupra faptului că aveţi DREPTUL DE A VĂ OPUNE, datorită situaţiei particulare în care vă aflaţi, prelucrării Datelor în temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț și dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării Datelor în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe temeiul sau în scopul menționat.

În cazul exercitării acestui drept de opoziţie la prelucrarea Datelor de către noi în temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț, vom înceta prelucrarea Datelor cu excepţia cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor Dvs. sau că scopul  prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

Vă puteţi exercita aceste drepturi gratuit contactându-ne în scris la adresa Bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 București, prin email la office@turbomecanica.ro  sau prin telefon la numărul 021434.07.41.

 

 

TURBOMECANICA