Guvernanța Corporativă

GUVERNAN

Guvernanţa corporativă

Guvernanţa corporativă reprezintă implementarea în cadrul activităţii societăţii a principiilor general recunoscute care asigură o conducere responsabilă şi controlul activităţii societăţii. Din perspectiva guvernanţei corporative, două aspecte sunt de importanţă majoră pentru TURBOMECANICA. În primul rând, creşterea încrederii investitorilor, partenerilor de afaceri, clienţilor şi angajaţilor, în organele de conducere şi de control ale companiei, apoi echilibrarea situaţiei economice şi creşterea valorii companiei. Adoptarea unor bune practici şi politici de guvernanţă corporativă a devenit pentru TURBOMECANICA suportul temeinic al dezvoltării solide şi neconjuncturale, după un proces dificil şi costisitor de restructurare al societăţii.

 

Conformarea cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori, Bucureşti

Consiliul de administraţie al societăţii a adoptat Regulamentul de Guvernanţă Corporativă (RGC) al TURBOMECANICA S.A., în conformitate cu Recomandarea 3 din Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori, Bucureşti (CGC). RGC cuprinde structurile, responsabilităţile şi practicile prevăzute în CGC, ce rezultă din actele constitutive ale companiei TURBOMECANICA, completate cu prevederile legislative în vigoare şi cu recomandările enunţate în CGC.

Nivelul de implementare de către TURBOMECANICA, a principiilor şi recomandărilor din CGC sunt raportate  anual acţionarilor şi investitorilor.

 

Structuri de guvernanţă corporativă

TURBOMECANICA este o societate comercială care funcţionează în conformitate cu Legea societăţilor comerciale, nr. 31/1990, modificată şi completată. Societatea a făcut parte din oferta publică iniţiată de Guvernul României în anul 1995, sub denumirea de „Program de Privatizare în Masă”. În urma acestui program, Societatea a îndeplinit condiţiile de listare pe piaţa reglementată, Bursa de Valori, Bucureşti (BVB), unde a fost listată în data 07.10.1998. În calitate de emitent, Societatea se conformează prevederilor Legii 297/2004, privind piaţa de capital, şi a regulamentelor specifice emise de Comisia Naţională de Valori Mobiliare (CNVM) în baza numitei legi.

TURBOMECANICA este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administraţie (CA), format din 5 membri aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Consiliul de Administraţie al Societăţii  a implementat în activitatea curentă CGC al BVB, a aprobat regulamentul de CG şi raportează  investitorilor conformarea cu cele 19 principii şi 41 de recomandări prin Declaraţia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă, în fiecare raport anual.  TURBOMECANICA a depus şi va depune eforturile profesionale, legale şi administrative necesare pentru a asigura alinierea la prevederile Codului şi prezentarea transparentă a acestor rezultate.

Act Constitutiv

Informații privilegiate și raportări aferente

Dividende

Regulament de Guvernanță Corporativa

Politica de remunerare

TURBOMECANICA