Informatii GDPR Actionari

GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRIVIND

ACŢIONARII TMB

 

 

TURBOMECANICA S.A., cu sediul în București, Bd. Iuliu Maniu, Nr. 244, având număr de ordine în registrul comerţului J40/533/1991, CUI 3156315, în calitate de operator de date cu caracter personal vă informăm că prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc („Datele”) după cum urmează:

 

 

Temeiul legal și scopurile prelucrării

 

In temeiul îndeplinirii obligaţiilor legale care ne revin în baza legislaţiei în vigoare prelucrăm Datele în următoarele scopuri: convocarea și desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor, ţinerea registrelor adunărilor generale ale acţionarilor, plăţi de dividende, comunicări cu acţionarii.

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 

În temeiul și în scopurile menţionate prelucrăm umătoarele Date: Numele și prenumele, sexul, cetăţenia, adresa domiciliu/reşedinţa, adresa de email, număr de telefon, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, codul numeric personal, date bancare cont/bancă, deţinerile de acţiuni ale societăţii, date despre plăţile de dividende, prezenţele la adunările generale, voturile exprimate în cadrul adunărilor generale şi orice declaraţii făcute în cadrul acestora, corespondenţa cu acţionarii, după caz.

 

Sursa din care obţinem Datele

 

Datele le obţinem de la Depozitarul Central, în calitate de societate de registru pentru evidenţa acţionarilor societăţii.

 

Destinatarii cărora le dezvăluim Datele

 

Datele cu caracter personal menţionate vor fi dezvăluite exclusiv utilizatorilor cu drept de prelucrare, membrilor organelor de conducere si auditorilor societăţii, consultanţilor legali și consilierilor în relaţia cu investitorii.

 

 

Perioada pentru care ţinem Datele

 

Perioada pentru care stocăm Datele este Permanent.

 

Drepturile Dvs. cu privire la Date

 

Dorim să vă informăm că aveţi următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care vă privesc și pe care noi le utilizăm:

 

dreptul de acces, adică dreptul de a obţine din partea noastră, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, acces la datele respective şi la informaţii despre prelucrare;

 

dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;

 

dreptul la restricţionarea prelucrării, caz în care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu excepţia stocării, numai cu consimţămantul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important.

 

Restricţionarea prelucrării poate fi solicitata în urmatoarele cazuri:

 

până cand verificăm exactitatea Datelor în cazul în care aţi contestat-o;

prelucrarea este ilegală și vă opuneţi la ştergerea Datelor solicitând în schimb restricţionarea acesteia;

nu mai avem nevoie de Date în scopul prelucrării dar Dvs. ni le solicitați pentru constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept în instanţă; sau

v-aţi opus prelucrării de către noi în temeiul interesului nostru legitim, pe perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra celor ale Dvs.

 

dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi uitat”) dacă Datele au fost prelucrate ilegal sau:

 

Datele nu mai sunt necesare scopurilor prelucrărilor;

v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea în temeiul acestuia și nu există alte temeiuri legale pentru prelucrarea Datelor;

v-aţi exercitat dreptul de opoziţie şi nu există motive legitime pentru continuarea prelucrării, care să prevaleze;

 

dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimţământul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

În mod special vă atragem atenţia asupra faptului că aveţi DREPTUL DE A VĂ OPUNE, datorită situaţiei particulare în care vă aflaţi, prelucrării Datelor în temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț și dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării Datelor în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe temeiul sau în scopul menţionat.

În cazul exercitării acestui drept de opoziţie la prelucrarea Datelor de către noi în temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț, vom înceta prelucrarea Datelor cu excepţia cazului în care putem demonstra că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăţilor Dvs. sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

Vă puteţi exercita aceste drepturi gratuit contactându-ne în scris la adresa Bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 București, prin email la office@turbomecanica.ro sau prin telefon la numărul 021434.07.41.

 

TURBOMECANICA