Informatii GDPR Canditati

GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRIVIND

CANDIDAŢII ÎN PROCESELE DE RECRUTARE

 

TURBOMECANICA S.A., cu sediul in București, Bd. Iuliu Maniu, Nr. 244, având număr de ordine în registrul comerţului J40/533/1991, CUI 3156315, în calitate de operator de date cu caracter personal vă informăm că prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc („Datele”) după cum urmează:

 

 1. Temeiul legal si scopurile prelucrării

 

 • In temeiul efectuării de demersuri, la cererea Dvs, inainte de încheierea contractului individual de muncă, respectiv, după caz, în procesul de selecţionare a candidaţilor pe baza CV-urilor pe care ni le transmiteţi sau le depuneţi pe site-urile specializate, pe care le analizăm  în vederea recrutării şi apoi pentru emiterea ofertei de angajare, prelucrăm Date în  scopul evaluării îndeplinirii cerinţelor pentru ocuparea postului, a aptitudinilor profesionale și personale ale candidatului. Datele cu caracter personal furnizate de dvs, sunt necesare pentru evaluarea candidaturii și, după caz, emiterea ofertei de angajare.

 

Nefurnizarea datelor are drept consecinţă imposibilitatea evaluării candidaturii, a parcurgerii procesului de recrutare şi a emiterii unei oferte de angajare, după caz.

 

 • În temeiul îndepinirii obligaăiilor legale care ne revin în baza Codului Muncii prelucrăm Date în scopul emiterii informării prealabile încheierii contractului individual de muncă (ofertei de angajare), către candidaţii selectaţi.

 

 • În temeiul realizării intereselor legitime prelucrăm Date în scopul verificării aptitudinilor profesionale şi personale ale candidatului.

 

Tot pentru realizarea intereselor noastre legitime, în scopul dovedirii, daca este necesar, a realizării prezentei informări, prelucrăm, în funcţie de modalitatea în care v-a fost comunicată această informare, numele, prenumele și/sau semnătura Dvs. sau adresa de email.

 

 1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

 

Datele cu caracter personal care privesc candidaţii și pe care noi le prelucrăm în vederea evaluării candidaturii și, după caz, a emiterii ofertei de angajare sunt cele enumerate mai jos și alte asemenea date cu caracter personal care în mod obişnuit sunt relevante pentru procesul de recrutare și emiterea ofertelor de angajare:

 • Date de identificare:

numele şi prenumele, sexul, telefon/fax, adresa (domiciliul/resedinţa), e-mail, numărul de telefon, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, codul numeric personal, imagine (poze din documente).

 • Date profesionale şi de studii:

profesie, loc de muncă, date despre diplome și studii, pregătire profesională, calificări registre profesionale în care este înregistrat, formările profesionale, cursuri, specializări noi şi promovările urmărite etc, date despre sancţiuni disciplinare.

 • Date bancare și financiare:

valoarea veniturilor de natură salarială (fixe şi variabile), datele la care salariatul primeşte veniturile, asigurări profesionale dacă este cazul şi beneficii (bonusuri) personale acordate.

 • Date de sănătate, situaţie familială:

date privind starea de sănătate – apt/inapt, date privind starea civilă, date despre persoanele aflate în întreţinere.

 

 

 1. Sursa datelor

În afara datelor pe care ni le-aţi furnizat personal mai colectăm date cu caracter personal care vă privesc de pe surse pe care acestea sunt disponibile public respectiv Bestjobs, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc.

 

 

 1. Destinatarii cărora le dezvăluim Datele

 

Datele cu caracter personal menţionate vor fi dezvăluite exclusiv angajaţilor şi, după caz, consultanţilor noştri în domeniul resurselor umane.

 

 1. Perioada pentru care ţinem Datele

 

Perioada pentru care stocăm Datele prelucrate în scopurile evaluării candidaturilor şi, după caz, a emiterii ofertelor de angajare, este de 2 ani după încheierea procesului de recrutare eşuat.

 

 1. Drepturile Dvs. cu privire la Date

 

Dorim să vă informăm că aveţi următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care noi le utilizăm:

 

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obţine din partea noastră, la cerere, o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, acces la datele respective şi la informaţii despre prelucrare;

 

 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;

 

 • dreptul la restricţionarea prelucrării, caz în care Datele vor mai putea fi prelucrate, cu excepţia stocării, numai cu consimţământul Dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important.

 

Restricţionarea prelucrării poate fi solicitată în urmatoarele cazuri:

 

  • până când verificăm exactitatea Datelor în cazul în care aţi contestat-o;
  • prelucrarea este ilegala şi vă opuneţi la ştergerea Datelor solicitând în schimb restricţionarea acesteia;
  • nu mai avem nevoie de Date în scopul prelucrării dar Dvs. ni le solicitaţi pentru constatarea, apărarea sau exercitarea unui drept in instanţă; sau
  • v-aţi opus prelucrării de catre noi în temeiul interesului nostru legitim, pe perioada în care verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra celor ale Dvs.

 

 • dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc („dreptul de a fi uitat”) dacă Datele au fost prelucrate ilegal sau:

 

  • Datele nu mai sunt necesare scopurilor prelucrărilor;
  • v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea în temeiul acestuia si nu există alte temeiuri legale pentru prelucrarea Datelor;
  • v-ați exercitat dreptul de opoziție și nu există motive legitime pentru continuarea prelucrării, care să prevaleze;

 

 • dreptul de portabilitate a datelor adică de a primi datele cu caracter personal furnizate, structurat, într-un format care poate fi citit automat, inclusiv posibilitatea ca datele să fie transferate unui alt operator, în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimţămantul Dvs. sau pe un contract sau prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

 

 

 

In mod special vă atragem atenţia asupra faptului că aveţi DREPTUL DE A VĂ OPUNE, datorită situaţiei particulare în care vă aflaţi, prelucrării Datelor în temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț și dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării Datelor în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe temeiul sau în scopul menționat.

În cazul exercitării acestui drept de opoziţie la prelucrarea Datelor de către noi în temeiul intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț, vom înceta prelucrarea Datelor cu excepţia cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor Dvs. sau că scopul  prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

Vă puteţi exercita aceste drepturi gratuit contactându-ne în scris la adresa Bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 București, prin email la office@turbomecanica.ro  sau prin telefon la numărul 021434.07.41.

 

TURBOMECANICA